دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 1-187 
پایداری بدهی دولت در ایران: شواهدی از الگوی رگرسیون آستانه‌ای

صفحه 31-61

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی؛ جلال منتظری شورکچالی


ارزیابی تجارت محصولات صنعتی ایران با کشورهای مختلف از دیدگاه آب مجازی

صفحه 143-187

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سحر دشتبان فاروجی؛ سمانه جواهردهی