ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

چکیده

سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور در سال 1384 ه.ش با هدف دستیابی ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ گردید. با گذشت بیش از دوازده سال از ابلاغ این سند، در مقاله حاضر سعی گردید ارزیابی از وضعیت اهداف کلان اقتصادی سند بعمل آمده و جایگاه کشور در بین رقبای اصلی منطقه مشخص گردد. بدین منظور با بهره‌گیری از روش فاصله از مرجع، شاخص ترکیبی وضعیت اقتصادی کشور در سند چشم‌انداز برای چهار مقطع 2000، 2005، 2010 و 2015 محاسبه شد. نتایج بدست آمده از شاخص ترکیبی اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت ایران در بین کشورهای منتخب طی دوره 2000 تا 2015 میلادی پیشرفتی نداشته، بطوریکه میانگین رتبه وضعیت اقتصادی کشور در بین رقبای منطقه‌ای در سال 2015 رتبه پنجم بوده است. درضمن، در سال 2000 و 2005 (شروع چشم‌انداز) رتبه ایران در بین کشورهای منتخب بترتیب رتبه چهارم و پنجم منطقه بوده، با این حال در مقطع 2010 رتبه کشور به جایگاه ششم تنزل کرده و مجدداً درمقطع 2015 رتبه ایران به جایگاه پنجم ارتقاء یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Economic Condition of Iran in Comparison with “Twenty-Year Vision Document”

نویسنده [English]

  • Vahid Shaghaghi Shahri
Department of Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University
چکیده [English]

In 2005, Iran outlined its goals in economic, science and technology for the next twenty years -The Twenty-Year Vision Document- a working plan to raise the country's ranking to that of the first in the region. After twelve years from setting of the vision document, in this article an attempt has done for evaluation of main macro-economic objectives, economic condition, and also to determine Iran's status between the seven greatest rival countries in the region in the six indices by Constructing Composite Indicators. The result of the composite economic indicator reveals that even though in 2005, Iran ranked fifth between the selected countries, this status has depreciation and slipped one place down and stand in sixth rank in 2010, but again has attempted to rise in rank to fifth place at 2015.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Objectives
  • Vision Document
  • Composite Economic Indicator
-   Ahmadi, A.M., & Shaghaghi Shahri, V. (2008). Economic Development and Planning. Nooreelm’s Press (in Persian).
-   Bandura R. (2014), A Survey of Composite Indices Measuring Country Performance: 2014 Update, United Nations Development Programme – Office of Development Studies.
-   Dadgar, Y. & Nazari, R. (2008). Measurement the Indexes of Financial Development in Iran. Proceedings of the International Conference on Financing Development in Iran. Sharif University of Technology. 1-35 (in Persian).
-   Danesh- jafari,D & Shaghaghi shahri, V. (2014), Iran Economy in the Horizon of 2025, Nooreelm’s Press (in Persian).
-   OECD (2014), Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide. Paris: Organization for Economic Co-Operation and Development.
-    Rezaee Mirgha'ed M., & Mobini-Dehkordi, A. (2006), Future Iran in the Horizon of Vision, Ministry of Culture and Islamic Guidance ’s Press (in Persian).
-   http://www.cbi.ir
-   http://www.imf.org