بررسی اعمال مالیات سبز بر حامل‌های انرژی انتشار دهنده گاز دی‌اکسید کربن و منفعت مضاعف ناشی از آن در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

2 کارشناسی‌ارشد علوم‌اقتصادی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از مهمترین چالش‌های فراروی دولت‌ها در قرن بیست و یکم، بحران‌های زیست‌محیطی است. به همین دلیل دولت‌ها می‌کوشند تا با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌‌های مختلف، بر مشکلات فائق آیند. افزایش مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی نه تنها تحدیدی برای مصرف آینده آنها است، بلکه آثار منفی زیست محیطی آن نیز به عنوان مقوله مهم مورد توجه دولت‌مردان است. بر همین اساس در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل‌محاسبه آثار رفاهی و زیست‌محیطی سیاست مالیات سبز بررسی‌ و تغییرات رفاه، میزان تولید و تغییرات آلاینده دی‌اکسید کربن برای سال 2015 در ایران و بخش‌های زغال‌سنگ، نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در قالب هشت سناریوی مالیاتی ارزیابی‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که با وضع مالیات بر بخش‌های آلاینده، در همه سناریوها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، تغییرات رفاه مثبت است و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می‌یابد، اما تولید در تمامی سناریوها کاهش‌یافته است؛ درنتیجه در ایران با اعمال مالیات سبز منفعت مضاعف حاصل نمی‌شود، همچنین بالاترین نرخ رشد رفاه به ازاء نرخ مالیات 4 درصد (سناریوی چهارم) است که به‌عنوان نرخ بهینه در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Applying the Green Taxes on the Carbon Dioxide Emitter Energy Carriers and Its Double Dividend in Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • Amir Jabbari 1
  • NARGES MORADKHANI 1
  • FIROOZEH GHAZAL 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Art and Humanities, University of Zanjan
2 MA in Economics, Faculty of Art and Humanities, University of Zanjan
چکیده [English]

One of the most important challenges faced by governments in the 21st century is the environmental crises. For this reason, governments try to overcome the difficulties by adopting various policies and programs. Increasing the excessive use of fossil fuels is not only a threat to their future consumption, but its negative environmental impacts are also considered by governments as an important issues. Accordingly, in the study, welfare and environmental effects of green taxation policy is investigated by using computable general equilibrium method. Also, the changes in welfare, production rate and carbon dioxide emissions in 2015 in Iran have been evaluated through eight tax scenarios for the sectors of coal, oil, gas and oil products. The results show that by applying the tax on pollutants, in all scenarios, the changes in welfare are positive in terms of the positive effect of reducing pollution and its rate increases with the increase of the tax rate; however, the production rate is reduced in all of the scenarios. As a result, there is no double dividend in applying green taxes in Iran, also, the highest rate of the welfare growth is based on a 4 percent tax rate (fourth scenario), which is considered as an optimal rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Tax
  • Double Dividends
  • Computable General Equilibrium Model
  • Social Welfare
-  Asgari, M., (2005). Computable General Equilibrium of Iran. Journal of Economic Research. 4(15), 11-52, (In Persian).
-  Adams, W.M. (2006). The Future of Sustainability Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century. Report of IUCN Renowned Thinkers Meeting, 29-31 January.
-  Antung, A.L. (2013). Tax evasion and Optimal Environmental Taxes. Journal of Environmental Economics and Management, 66(3), 656-670.
-  Fullerton, D. & Metcalf, G.E. (1997). Environmental Taxes and the Double-Dividend Hypothesis: Did You Really Expect Something for Nothing. Chicago- Kent Law Review, Issue 1 symposium on second-Best Theory and law, 73, 221-256.
-  Glomm, G., & Kawaguchi, D., & Seppulveda, F. (2008). Green tax and Double Dividends in a dynamic economy. Journal of Policy Modeling, 30(1), 19-32.
-  Gerami, M., & Karami, M., (2011). Green Taxation in Developed Countries. Journal of Economic Research and Policies, 11(3 and 4), 125-134, (In Persian).
-  Goldani, M., & Amade, H., (2015). The Double Dividend in Green Tax ((New Strategies for Managing Energy Consumption and Reducing Industry Pollution). The 11th International Energy Conference, Tehran.
-  Izadkhasti, H., & Arabmazar, A., & Khoshnamvand, M. (2017). Analyzing the Impact of Green Tax on Emission of Pollution and Health Index in Iran: A Simultaneous Equations Model. Quarterly Journal of Economics and Modelling, 8(29), 89-117, (In Persian).
-  Karim, M.H., Akbari, A., & Abbasian, M., (2009). Natural resources economy. Gostaresh Publications. Tehran, (In Persian).
-  Khoshnevis, M., & Pajooyan, J. (2016). The study of the role of development on the impact of environmental pollution on the human development index. Quarterly Energy Economics Review, 13(48), 33-61, (In Persian).
-  Lofgren.H, Harris.S, & Robinson. Sh. (2001). A Standard Computable General Equilibrium (CGE) model in GAMS. International Food Policy Research Institute, Washington D.C.
-  Mahmoodi, A. (2016). Global Trade Analysis Project. Islamic Azad University of Mahabad Publications, (In Persian).
-  Mahmoodi, A., (2014). The Impact of Trade Liberalization on Welfare of Trade Partners Using GTAP Model (Case Study: Iran). The Economic Research, 14(1), 127-150, (In Persian).
-  Moghimi, M., Shahnoushi, N., Danesh, Sh., Akbari Moghaddam, B., & Daneshvar, M., (2011). The Survey of Welfare and Environmental Effects on the Green Tax & Decline Subsidy on Fuels in Iran by Using a Computable General Equilibrium Model. Agricultural Economics and Development, 19(75), 79-108, (In Persian).
-  Mousavi Nik, H., Sabbagh Kermani, M., Yavari, K., & Hoseini Nasab, I. (2011). The effect of financial governance on social welfare of Iran in the framework of a dynamic equilibrium model. Quarterly Journal of Economics and Modelling, 1(4), 183-215, (In Persian).
-  Paytakhti, O. A., & Nahidi, M.R., (2008). Environmental Tax (Green tax): Theoretical Foundations, Experiences. 6th Iranian Agricultural Economics Conferences Mashhad, Iran Agricultural Economics Association, Ferdowsi University of Mashhad, (In Persian).
-  Pazhouyan, J. & Amin Rashti, N. (2007). The Green taxes, with emphasizes on Gasoline Consumption. Journal of Economic Research, 7(24), 15-44, (In Persian).
-  Porghafar dastjerdi, J. (2015). Green taxes (environmental taxes). Economic Journal, 14 (1 and 2), 148-135, (In Persian).
-  Rahimzadeh, A., Mohammadi, H., & Fazlollahi, H. (2010). Ecological tax reform and its effect on ecological and economical behavior of the world countries. Quarterly Journal of Behavioral sciences, 2(5), 49-74, (In Persian).
-  Shirkhani, F. (2006). Investigating Taxation on Agricultural Income Taxes in Iran. Economic, Journal of Economic Research and Policies, 6(53 and 54), 41-64, (In Persian).