ارتباط متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا: رویکرد سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد

2 استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد

چکیده

سلامت از طریق افزایش توان نیروی انسانی ملی بر رشد اقتصادی تأثیر مهمی دارد. ارتقای سلامت، انسان‌هایی سالمتر و مولدتری به بار می‌آورد. همچنین سلامت و بهداشتِ مناسب، موجب بهبود و افزایش توان نیروی کار می‎شود که متعاقباً به افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر می‌گردد. یکی از مسائل مهمی که دولت‌ها با آن روبه‌رو هستند سهم مخارج سلامتی تخصیص یافته به بخش بهداشت است .این مقاله با استفاده از برآورد معادلات همزمان در چارچوب الگوهای داده‌‌‌های ترکیبی و از طریق بکارگیری متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دو مرحله‎ای (G2SLS) به بررسی رابطه بین مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب حوزه منا در فاصله زمانی 2014-1995 پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر متقابل مخارج بهداشتی دولت و رشد اقتصادی بر یک دیگر در کشورهای مورد بررسی است. نتایج حاصل از مطالعه می‌تواند در زمینه طراحی سیاست‌های رشد و بهبود سرمایه انسانی مورد استفاده برنامه‌‌ریزان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mutual Relationship between Government Health Expenditures and Economic Growth in Selected Countries of MENA Region: Simultaneous Equation System Approach

نویسندگان [English]

  • manije asady 1
  • MASOUD NIKOOGHADAM 2
  • javad harati 2
1 MA in Economics, Faculty of Humanities, University of Bojnord
2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Humanities, University of Bojnord
چکیده [English]

Health has an important impact on economic growth through increasing the ability of the national human resources. Health promotion leads to healthier and more productive people. Also, proper health and well-being will improve labor ability, which will subsequently lead to higher production and economic growth. One of the important issues facing the governments is the share of health expenditure allocated to the health sector. This paper uses the estimation of simultaneous equations in the framework of panel data models and through the use of instrumental variables and the two-stage least squares method (G2SLS) to investigate the relationship between government health expenditures and economic growth in selected countries of the MENA region during 1995-2014. The results indicate the effect of government health expenditures on economic growth and vice-versa in the selected countries. The results of the study can be used in designing growth policies and improving human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Health Expenditures
  • Economic Growth
  • Simultaneous Equation System
  • Two-stage Least Squares Method
  • panel data
-  Aisa, R., & Pueyo, F. (2006). Government Health Spending and Growth in a Model of Endogenous Longevity. Economic Letters, 90(2), 249-253.
-  Alsan, M., Bloom, D. E. & Canning, D. (2006). The Effect of Population Health on Foreign Direct Investment Inflows to Low- and Middle-Income Countries. World Development, 34(4), 613-630.
-  Hassan, S., Zaman, Kh., Zaman, S. & Shabir, M. (2014). Measuring Health Expenditures and Outcomes in Saarc Region: Health is a Luxury? Quality & Quantity: International Journal of Methodolog, 48(2), 1421-1437.   
-  Arora, S. (2001). Health Human Productivity and Long-Term Economic Growth. The Journal of Economic History, 61(3), 699‐749.
-  Beheshti, M. & Sojoodi, S. (2007). The empirical analysis of the relationship between health expenditures and GDP in Iran. Quarterly Economic Reviews, 4(1), 115-135 (In Persian).
-  Bloom, D. E, Canning, D. & Sevilla, S. (2003). The effect of health on economic growth: A production function approach. World Development, 32(1), 1–13.
-  Bukhari, SA. & Butt MS. (2007). The Direction of Causality between Health Spending and GDP the Case of Pakistan. Pakistan Economic and Social Review, 45(1), 125‐140.
-  Chakroun, M. (2009). Health care expenditure and GDP: An international panel smooth transition approach. International Journal of Economics, 3 (2), 1-20.
-  Clarke, m. & Islam, S. (2003). Health Adjusted GDP Measures of the Relationship between Economic growth, Health Outcome and Social Welfare. CESifo Working Papers. No 1002.
-  Cullis, J. & West, P. (1979). The Economics of Health: An Introduction, MA Thesis. University of Oxford.
-  Dadgar, Y. Nazari, R. & Sayami-i-Iraqi, I. (2014). The Government and Tax Optimization in the Economy of the Public Sector and the Functioning of the Government and Taxes in Iran. Quarterly Journal of Applied Economic Studies in Iran, 3 (5), 1-29 (In Persian).
-  Dehghanian Fard, Z. (2012). The Distribution of Public Health Expenditures of the Inter-provincial Study (1379-88), Master's thesis. University of Isfahan (In Persian).
-  Devlin, N. & Hansen, P. (2001). Health Care Spending and Economic Output: Granger Causality. Applied Economics Letters, 8(7), 561‐564.
-  Easterly, W. & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth. Journal of Monetary Economics, 32(8), 417-45.
-  Emadzadeh, M., Samti, M. & Safi Dastjerdi, D. (2011). The relationship between health expenditure and economic growth in Iran's provinces. Health Information Management. 8(7), 918-928 (In Persian).
-  Erdil, E., & Yetkiner, IH. (2004). A Panel Data Approach for Income Health Causality, Hamburg University, Research Unit Sustainability and Global Change, Working Paper FNU.
-  Fattahi, Sh. Soheili, K. Rashadat, S. & Karimi, P. (2011). The Human Capital of Health and Economic Growth in OPEC Countries. Health Management, 3 (3,4), 37-51 (In Persian).
-  Fuchs, V.R. (1966). The Contribution of Health Services to the American Economy. Milbank Memorial Quarterly, 44: 65-101.
-  Ghanbari, A. & Basskah, Me. (2008). The Effects of Governmental Health Changes on Iran's Economic Growth (1338-1383). Journal of Economic Research, 43(2), 187-224 (In Persian).
-  Grossman, M. (1972). On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. Journal of Political Economy, 82: 223-255.
-  Hadian, M. Shojaee, S. & Rajabzadeh, D. (2006). The Effect of Health Expenditure on Economic Growth in Iran in Years 1383-1358. Journal of Health Management, 9(24), 39-44 (In Persian).
-  Hashemian Isfahani, M. (1991). The Effect of Educational Income, Master's Thesis. University of Isfahan (In Persian).
-  Hopkins, S., & Macdonald, G. (2000). The Relationship between Health Expenditure and GDP in Australia: Evidence from a New Approach. Edited by International Society for System Science and Health Care and Semmelweis University, 231‐234.
-  Hosseini-Salehi, S.M. (2004). The Effect of Health Costs on Economic Growth in Selected Countries, Master's Degree, Iran University of Medical Sciences. (In Persian).
-  Hossepour, A. & Pajouyan, J. (2013). The Effects of Government Health Expenditures on Economic Growth and Productivity in Iran: A Regional Approach. Quarterly of Planning and Budget, 18(4), 68- 43 (In Persian).
-  Howitt, P. (2005). Health, Human Capital and Economic Growth: A Schumpeterian Prospective. Senior Policy Seminar on Health, Pan American Health Organization.
-  Jannani, A. (2003). Reviewing Government Performance Expenditures and Budget Policies in Healthcare. Economic Journal, 5(51), 25-46 (In Persian).
-  Khanzadi, A. Fatahi, Sh. & Moradi, S. (2016). Investigating the Effects of Government Healthcare Expenditure on Human Development in Iran. Quaarterly Journal of Economics and Modelling. 7(25), 129-149 (In Persian).
-  Komejane, A. Nazari, R. (2009). The Effect of Government Size on Economic Growth. Economic Research, 9(3), 34-41 (In Persian).
-  Lucas, R.E.Jr. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
-  Mohseni-Bandpay, A. (2011). Iran in terms of the Fair Partnership Fair in Health among 112 countries. National News Database, No. 1553 (In Persian).
-  Mosavi, J., Yeganeh Hasani, M. & Mazousaz, S. (2015). The effect of developmental level on the exposure ratio of urban households at high cost of health in Iran: 2006-2012. Quaarterly Journal of Economics and Modelling, 4(19 & 20), 59-77 (In Persian).
-  Mujtahad, A. and Javadipour, S. (2004). The Effect of Health Expenditure on Economic Growth (Case Study of Developing Countries). Iranian Journal of Economic Research, 19(1), 31- 54 (In Persian).
-  Mushkin, S.J. (1962). Health as an Investment. Journal of Political Economy, 70(1), 129-157.
-  Muysken, J. Yetkiner, I.H. & Ziesemer, T. (2003). Health, Labour and Productivity and Growt. In Growth Theory and Growth Policy, edited by H.Hagemann and S.S eiter. London: Rutledge, 187-205.
-  Rabiei, M. Heidari, S. Shariat-Bahaderi, M. & Kani, S. (2013). The Effect of Health Indicators on Economic Growth: A Case Study of Developed and Developing Countries. Economic Journal, 13(7, 8), 73-88 (In Persian).
-  Rafat, B. & Bigzadeh, S. (2012). The Application of the Simultaneous Equation Modeling Model for Analyzing the Role of ECO Economic Integration on Growth and Employment. Journal of Economic Development & Risk Research, 2(8), 9-22 (In Persian).
-  Ramzy, F.P. (1927). A contribution to the theory of taxation. The Economic Journal, 37 (145), 47-61.
-  Rivera, B. & Currais, L. (2004). Public Health Capital and Productivity in the Spanish Regions. World Development, 32(5), 871‐885.
-  Sadeghi, S. (2014). A Study of the Long-Term Relationship between Educational, Health, Social Security and Economic Growth Expenditures in the Membership of the Organization of the Islamic Conference (Dynamic Least Squabbling). Journal of Parliament and Strategy, 21(80), 84-106 (In Persian).
-  Salmanipour, B. & Mohammadi, A. (2009). The Effect of Public Health Expenditures on Iran's Economic Growth. Iranian Journal of Economic Research Quarterly, 13 (39), 73-93 (In Persian).
-  Scheffler, R. M. (2004). Health Expenditure and Economic Growth: An International Perspective. Occasional Papers on Globalization, No. 10.
-  Van Zone, A. H, & Muysken, J. (2001). Health and Endogenous Growth. Journal of Health Economics, 20, 169- 85.
-  Zuven, MZ. (2014). Impact of health expenditure on economic growth: a comparative study of developed and developing countries [dissertation], USA, Eastern Illinois University, Department of Economics.