تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار و معاون اقتصادی مرکز آمار ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور نقش مهم و اثر‌گذاری در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. به دلیل تحولات دهه‌های اخیر، اشتغال به مطالبه اقتصادی برای تعداد زیادی از زنان بخصوص زنان با تحصیلات دانشگاهی تبدیل شده است. از آنجا که اشتغال زنان تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مختلفی است؛ بنابراین تمرکز صرف بر یکی از این جنبه‌ها نمی‌تواند بیان‌کننده واقعیت این موضوع باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران است. برای این مهم از مدل لوجیت و همچنین داده‌های هزینه‌ـ درآمد خانوار (1390) مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج برآورد برای 5797 زن ساکن شهر و روستا در کشور نشان داد که عواملی چون تعداد افراد شاغل در خانوار، وضعیت تاهل، محل اقامت و همچنین سرپرست بودن زنان تاثیر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال آنها دارد. سن نیز به عنوان یکی از عوامل مهم دارای اثری مثبت اما غیر خطی بر اشتغال است، در حالی که تحصیلات بالاتر از متوسطه اثر معکوسی بر اشتغال زنان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of socio-Economic factors affecting The Women Employment in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Arabmzar 1
  • Mohammad Sadegh Alipour 2
  • Yaser Zare Niyakooki 3
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor, Statistical Center of Iran
3 M. A. in Economics, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Women as a half of the active population, play an important and influential role in the Iranian economy. In recent decades, due to economic conditions, Employment for most of the women, notably for educated ones, has become an economic demand. Since women’s employment is a function of economic, social and population factors, focusing on one of these factors can’t reflect the reality of this subject.
The purpose of this paper is to Study socio-economic factors that affect the women employment in Iran. A Logit Model and Family budget (2011) have been used.
The results of this model for women, who reside in rural and urban areas , demonstrates that some factors such as the Number of employed persons in the household, Marital status, place of residence, as well as being the head of the household have a significant positive impact on women’s employment. Age as one of the important factors has a positive but non-linear effect on employment, while higher education has an adverse effect on women’s employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s Employment
  • Education
  • Residence
  • age
  • Socio-Economic Factors
  • Logit Model
1- امینی، علیرضا و فهیمه غنی زاده(1389). "تحلیل عوامل موثر بر اشتغال زنان: مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی ایران" فصلنامه اقتصاد، دوره جدید، شماره 2
2- زعفرانچی، لیلا سادات(1388)، بررسی وضعیت اشتغال زنان در ایران، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری،
3- صادقی، مسعود، مصطفی عمادزاده، (1383)،"تحلیلی بر عوامل اقتصادی موثر در اشتغال زنان ایران"،پژوهش زنان، دوره2، شماره1
4- عرب مازار، عباس، (1369). اقتصاد سنجی عمومی. انتشارات کویر،
5- عوضعلیپور، محمد صادق، فاطمه زندی، مرجان دامن کشیده، حسین کاوند،(1390)"نقش جنسیت در مشارکت اقتصادی و عوامل موثر بر اشتغال زنان در ایران"،سیاست‌گذاری اقتصادی، سال سوم، شماره ششم،
6- هادیان، ابراهیم و علی وحیدپور(1378)،"توسعه اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار"، فصلنامه جمعیت شماره 27و28
7- Ashraf,M (2007); "Factors Affecting Female Employment in Male-Dominated Occupations: Evidence From The 1990And 2000 Census Data”, Economic policy, vol. 25/issue 1
8- Benham,Lee(1980);"Benefits of women education within marriage”, Journal of political economy,vol.82
9- Ejaz, m, (2011);"The determinants of female labor force participation in Pakistan: An instrumental variable approach”, center for research in economics and business, labor school of economics.
10- Hafez. A and Ahmad.E, (2002); "Factors Determining TheLabour Force Participation Decision Of Educated Married Women in A District Of Punjab", Pakistan Economic and Social Review, Volume XL, No. 1
11- Losindilo,elisia,AS MUSS and RRJ Akorro,(2010);"Some Factors That Hinder Women Participation in Social, Political and Economic Activities in Tanzania",Arts and Social Siences Journal,ASS J-4
12- Macpherson and Brue. M, (2003); "Labor market discrimination" ,Contemporary Labor Economics,
13- Mincer,J;(1980),"Labor force participation of married women" in Aliech Amsdon(ed). Economics of Women and Work in Colombia: penguin books
14- Piore, Michael J;(1972),The dual labor market: Theory and implications
15- Rincon de Munoz. B (2007); Determinants of female labor force participation in Venezuela : A cross-sectional analysis, Theses for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Economics,College of Business Administration University of South Florida.