دوره و شماره: دوره 5، شماره 17-18، شهریور 1393، صفحه 1-193 
نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن

صفحه 1-15

رها سادات رمضانیان؛ محمد حسین مهدوی عادلی


تحلیل عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر اشتغال زنان در ایران

صفحه 75-91

عباس عرب مازار؛ محمد صادق علی پور؛ یاسر زارع نیاکوکی