دوره و شماره: دوره 5، شماره 19-20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-206 
4. بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران

صفحه 79-109

اباذر کریمی راهجردی؛ محسن رنانی؛ مصطفی عمادزاده؛ سید کمیل طیبی