اثر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر مصرف در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس اقتصادی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا

چکیده

مصرف از اجزای عمده تقاضای کل و از عناصر اصلی تعیین کننده سطح تولید ناخالص داخلی است. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر مصرف در ایران، با تاکید بر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر با استفاده از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) و روش تصحیح خطا (ECM) برای داده‌های فصلی دورة 1389-1367 است. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی(GDP) اثر مثبت ولی نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی و نوسانات نرخ ارز واقعی موثر اثر منفی بر مصرف دارند. لذا برای هموارسازی مصرف و کاهش نوسانات آن، اعمال سیاست‌های ثبات نرخ ارز واقعی موثر پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Real Effective Exchange Rate Volatility on Consumption in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Mirzamohammadi 1
  • Sajad Anjomshoaa 2
1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Industrial Engineering, Iran University Of Science and Technology
2 Senior Economic Expert, MAPNA Group
چکیده [English]

Consumption is an important component of aggregate demand and among the main drivers of gross domestic product. This paper, therefore, identifies the factors affecting domestic consumption in Iran, with an emphasis on the volatility of real effective exchange rate, using Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) approach and Error Correction Model (ECM), for a time period of 1988Q2-2010Q1. The findings reveal that gross domestic product (GDP) has a positive relationship with Consumption, while the saving interest rates as well as the volatility of real effective exchange rate have a negative effect. To smooth consumption trends and reduce its fluctuations, policy measures to stabilize real effective exchange rate are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • Real Effective Exchange Rate Volatility
  • ARDL bounds Testing
  • Error Correction Model (ECM)
- امامقلی پور، سارا و لطفعلی عاقلی(1391)." تاثیر ثروت بر مصرف بخش خصوصی در ایران"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال ششم، شماره2، صفحات61-81
- تشکینی، احمد(1384).اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit. موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران. چاپ اول. تهران
- تفضلی، فریدون(1389). اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌ها، ویراست سوم، چاپ هیجدم، نشرنی، تهران
- توکلی، اکبر و سیاح، محسن(1389). "تاثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور"، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره4.
- حلافی و همکاران (1386). "انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در ایران". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 14.
- خوشبخت، آمنه و اخباری، محمد(1386). "بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات در ایران"، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،ص51-82
- رجایی، یداله و احمدی، شهلا(1391)، "برآورد تابع مصرف بخش خصوصی در ایران"، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 8، صفحات 63-75
- سوری، علی(1391).اقتصاد سنجی کاربردی همراه با کاربرد Eviews.7، چاپ پنجم، نشر فرهنگ ‌شناسی، تهران.
- عزیزی، فیروزه(1388)." اثر تغییر ثروت در بازار سهام بر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی"، پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال9، شماره 2، ص 61-82
- فخرایی، عنایت اله و سید امین منصوری(1387)."تخمین تابع مصرف بلندمدت به روش همجمعی و محاسبه رابطه کوتاه مدت در ایران". فصلنامه اقتصاد مقداری، سال 5. شماره2، صفحات 23-38.
- نوفرستی، محمد(1378).ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. موسسه خدمات فرهنگی رسا.چاپ اول.تهران.
- Alexander, Sidney S.1952. Effecs Of Devaluation on Trade Balance. Staff papers, International Monetary Fund, 2(2), 263-78.
- Xi,D.2012. Exchange rate uncertainty and domestic Consumption. Dissertation Doctor of philosophy In Economics. The University Of Wisconsin-Milwaukee.
- Barbone,luca and Francisco Rivera-Batiz.1987. Foreign Capital and The Contractionary impact of Currency Devaluation, with an application to Jamaica. journal of development Economics, 26(1), 1-15.
- Cote,Agathe.1994. Exchange rate Volatility and trade ;a survey,Working paper, Bank Of Canada.
- Kandil, Magda and Ida A.Mirzaie. 2006. Consumption and Macroeconomic Policies: Theory and Evidence From Developing Countries. Journal of International Trade and Economic Development, 15(4), 469-91.
- Krugman, Paul R. and Lance Taylor. 1978. Contractionary Effects of Devaluation. Journal of International Economics, 8(3), 445-56.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. The Savers-Spenders Theory of  Fiscal Policy, American Economic Review. 90(2), 120-125.
- Palley, Thomas I. 2008. The Relative Income Theory of Consumption: A Synthetic Keynes-Duesenberry-Friedman Model, Political Economy Research Institute, University of Massachussets at Amherts, Working papers.
- Peltonen, Thomas A & Ricardo,M& Sousa,I.S.V.2012.Wealth Effects in emerging market economics. International review of Economics and Finance,24:155-166
- Poole, William. 1972. The Role of Interest Rates and Inflation in the Consumption Function. Brookings Papers on Economic Activity, (1), 211-20.
- Quijani,M. (2012). A refined consumption-wealth ratio and its role on time-varying consumption risk. Economics letters,115,88-90
- Vergil,Hasan. 2002. Exchange rate Volatility and Its Effect on trade flows, journal of Economic and Social Research, Vol4, No1.
- Wang,Y.2013. Oil Price Effect On personal Consumption Expenditure. Energy Economics. Vol36. P:198-204