نقش انرژی در فرایند تولید بخش صنعت و معدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در نگرش نئوکلاسیکی به نقش انرژی در فرایند تولید و ایجاد رشد اقتصادی کمتر توجه شده و تولید عمدتاً به صورت تابعی از دو نهاده نیروی کار و سرمایه تصریح شده است، حال آن که نمی‌توان نقش حیاتی انرژی در فرایند تولید را نادیده گرفت. در این مقاله سعی شده است با لحاظ کردن نهاده انرژی در تابع تولید، کشش تولیدی بلند مدت نهاده انرژی مورد برآورد قرار گرفته و اهمیت انرژی در فرایند تولید به وضوح مشخص شود. برای این منظور الگوی تصریح شده در چارچوب نگرش همجمعی به روش ARDL و به کمک داده‌های سری زمانی سال‌های 1344 تا 1391 برآورد شده است.
بر اساس نتایج برآورد شده، کشش تولیدی انرژی در بلندمدت 48/0 برآورد شده است که از کشش‌های تولیدی سرمایه و نیروی کار که به ترتیب 42/0 و 45/0 است بیشتر بوده و نشان دهنده نقش پراهمیت انرژی در فرایند تولید صنعتی است. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا(ECM) نیز نشان می‌دهد در هر دوره 21/0 از خطای عدم تعادل دوره قبل تعدیل می‌شود که مبین کندی و سختی فرایند تعدیل نهاده‌های تولید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of energy use in industry and mine's production process

نویسندگان [English]

  • Raha Sadat Ramezanian 1
  • Mohammad Hosein Mahdavi Adeli 2
1 Ph.D. Candidate, Ferdowsi University, Faculty Of Economics and Administrative Sciences
2 Professor of Economics, Ferdowsi university, Faculty Of Economics and Administrative Sciences
چکیده [English]

The important role of energy is neglected in neoclassical growth and production theory and usually output is taken to be a function of labor and capital alone. However one cannot underestimate the vital role of energy in the production process. In this article, by including energy use as an input in the production function, we have tried to estimate the long run energy elasticity of production in order to show how important energy use could be in the industrial production process. In doing so, by using co-integration methodology and ARDL approach, we have estimated a production function, by the aid of time series data for the period 1344-1391.
Based on the result obtained from estimating the production model, we find a production elasticity of 0.48 for the energy input which is greater than the elasticity of production for capital and labor which is estimated to be 0.45 and 0.42 respectively, this finding shows the vital role of energy in the industrial production process. Result obtained from estimating the Error Correction Model (ECM) indicate that the coefficient of last period long term disequilibrium error is to be 0.21. This means that about 21 percent of long term disequilibrium error is corrected within each period. It also shows how difficult is to adjust factors of production in the short run industrial production process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Function
  • Energy Elasticity of Production
  • Co-integration
  • ECM
  • ARDL
1- اعظم زاده شورکی، مهدی، صادق خلیلیان و سید ابولقاسم مرتضوی (1390)، انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال نوزدهم، شماره 76 .
2- حیدری، ابراهیم (1385)، تخمین توابع تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت عوامل تولید در بخش صنعت ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران ، شماره 76.
3- عباسی نژاد، حسین و داریوش وافی (1376)، تخمین اثر نهاده انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران ،شماره 1.
4- فلاحی، محمد علی و صادق خلیلیان( 1388) ،رابطة بلندمدت عوامل تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی با به کارگیری رهیافت همگرایی، مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی، 1-ب (ویژه نامه)، 339.
5- هژبر کیانی، کامبیز م بهراد رنجبری ( 1380)، بررسی رابطة درازمدت بین نهاده‌های انرژی،. کار و سرمایه در بخش کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 35.
6- نوفرستی، محمد (1392)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، چاپ پنجم، نشر رسا.
7- Aghion, P. & Howitt, P. (2007). Capital, Innovation and Growth Accounting, Oxford Review of Economic Policy 23 ,79-93.
8- Aghion, P. and P. Howitt. (2009). The Economics of Growth. MIT Press. Cambridge, MA.
9- Ayres, R. U. & B. Warr (2009). The economic growth engine: How energy and work drive material prosperity. Cheltenham, UK and Northhampton MA, US, Edward Elgar.
10- Bekhet, H. A. & Harun ,N. H. B., (2013) , Investigating The Co-Integration Among Electricity Production Function in Malaysia: Bound Testing Approach, Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII (PERKEM VIII), JILID, ISSN: 2231-962X.
11- Blanchard, O., (2013), Macroeconomics, 6TH Edition, Ch. 11, Pearson.
12- Bernheim, B.D. and Whinston, M.D., (2008). Microeconomics. McGraw-Hill International Edition, New York.
13- Gales, B., Kander, A., Malanima, P. and Rubio, M., (2007). North versus South: Energy transition and energy intensity in Europe over 200 years. European Review of Economic History 11.
14- Ghali,K.H, & El-Sakka,M.I.T (2004). Energy use and output growth in Canada: a multivariate cointegration analysis, Energy Economics, 26(2).
15- Giraud,G. & Kahraman, Z. (2014). How Dependent is Growth from Primary Energy? Output Energy Elasticity in 50 Countries (1970-2011), Econ Papers, Paris School of Economics.
16- Hall, C. A. S., Cleveland, C. J. and Kaufmann, R. K. , (1986), Energy and Resource Quality: The Ecology of the Economic Process. Wiley Inter-science. New York.
17- Hall, C. A. S., Tharakan, P., Hallock, J., Cleveland, C. and Jefferson, M., (2003), Hydrocarbons and the evolution of human culture. Nature 426: 318-322.
18- Klein, L.R. & Summers, R. (1966), The Wharton Index of Capacity Utilization, Studies in Quantitative Economics, No.1. Economic Research Unit, Department of Economics, University of Pennsylvania.
19- Murphy D. J. and C. A. S. Hall, (2010), Year in review – EROI or energy return on (energy) invested. Annals of the New York Academy of Sciences 1185.
20- Nv.1, (2011) , DELFI: DNB's Macroeconomic Policy Model of the Netherlands, DNB Occasional Studies, De Nederlandsche, Bank NV.
21- Soytas, U. and Sari, R. (2007). The relationship between energy and production: Evidence from Turkish manufacturing industry. Energy Economics, Vol. 29.
22- Stern, D. I., (1993), Energy use and economic growth in the USA, A multivariate approach, Energy Economics 15.
23- Stern, D.I. , (2010), The Role of Energy in Economic Growth, Crawford School, The Australian National University, CCEP working paper 3.
24- Sue Wing, I., (2008). Explaining the declining energy intensity of the U.S. economy. Resource and Energy Economics 30.
25- Yuan, C., liu, S. and Wu, J., (2009), Research on energy-saving effect of technological progress based on Cobb-Douglas production function. Energy Policy, Vol. 37.