تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

3 گروه اقتصاد، دانشکده عاوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

4 دانشیار دانشکده علوم، گروه ریاضی، دانشگاه اصفهان

چکیده

نوسانات اهرم مالی، از نظر بسیاری از محققین، یکی از مهم‌ترین عوامل نوسان و آسیب‌پذیری نظام مالی در برابر تکانه‌های برون­زا و بروز بحران مالی است. از این رو توسعه الگوهای نظری مربوط به تبیین ریشه‌ها و عوامل نوسان اهرم مالی و نقش آن در بروز بحران‌های مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطالعه با ارائه تعریفی جدید از اهرم مالی کلان، نقش نوآوری‌های مالی (توسعه کیفی نظام مالی) در نوسانات اهرم مالی و بروز بحران‌های مالی در چارچوب یک الگوی نظری تبیین می‌شود. الگوی مورد استفاده بر اساس الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی (1928) و با افزودن بخش‌های پولی و مالی (بانک‌ها) ایجاد شده است که با استفاده از تکنیک کنترل بهینه به صورت صریح حل و بحث خواهد شد. علاوه بر این، روابط به دست آمده برای اقتصاد ایران کالیبره شده و رفتار اهرم مالی کلان در اقتصاد ایران الگوسازی می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش، بروز نوآوری‌های مالی باعث می‌شود، عرضه اعتبار به سرعت گسترش یافته و با توجه تأثیر تغییرات بخش مالی بر حجم سرمایه سرانه فیزیکی، اهرم مالی متناسب با تفاوت نوسان حجم ثروت پولی در مقایسه با حجم ثروت واقعی تغییر می‌کند. در مقابل، با بازنگری قواعد نظارتی، فرآیند بالا برعکس شده و اهرم مالی در جهت مخالف تغییر خواهد کرد. بر این اساس، بروز مکرر نوآوری‌های مالی باعث تکرار فرآیند بالا شده و ادورا اهرم مالی را پدید خواهد آورد. علاوه بر این، اگر پیش از اصلاح قواعد نظارتی، چندین نوآوری مالی رخ دهد، تغییرات ناشی از مجموع اثرات آنها به اندازه‌ای است که منجر به بروز بحران مالی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Analysis of Financial Innovations’ effect on Financial Leverage Fluctuations and Financial Crisis

نویسندگان [English]

 • Mohammad Vaez Barzani 1
 • Behbam Ebrahimi 2
 • Rahim Dalali 3
 • Majid Fakhar 4
1 Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
2 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
3 Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
4 Associate Professor, University of Isfahan, Department of Math Sciences
چکیده [English]

According to researchers, fluctuation of financial leverage is one of the most important causes of instability of financial systems and its vulnerability to exogenous shocks and financial crises. Hence, developing theoretical models to explain origins of financial leverage fluctuation and its role in occurrence of financial crises becomes very important. In this study, by using a new definition of aggregated financial leverage, the role of financial innovations (qualitative development of financial system) in fluctuations of financial leverage and occurrence of financial crisis is modeled theoretically. The theoretical model is based on the neoclassical growth theory of Frank P. Ramsey (1928) which will be solved and discussed explicitly. The model is calibrated by using Iran economic data and the cyclical variation of aggregated financial leverage is estimated. The results of the study show that outbreak of financial innovations would cause expansion of credit supply and through its effect on physical capital; the aggregated financial leverage will change proportionately. In return, revision of supervisory regulations would induce financial leverage to move in opposite side. Accordingly, frequent occurrence of financial innovations and regulation revision would cause financial cycles. On the other hand, if some financial innovations occur prior to regulations revision, the extent of variations may become enough to generate financial crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • financial crisis
 • Financial Leverage
 • Financial Innovations
 • Bank Credit and Physical Capital
 1. Adrian, T. & Shin, H. S. (2010). Liquidity and leverage. Journal of Financial Intermediation, 19(3), 418–437.
 2. Allen, F. & Gale, D. (2007). Systemic risk and regulation. In Carey, M. & Stulz, R. M. The Risks of Financial Institutions (pp. 341–74). Chicago: The University of Chicago Press.
 3. Bianchi, J. (2010). Credit Externalities: Macroeconomic Effects and Policy Implications. The American Economic Review, 100(2), 398-402.
 4. Bianchi, J. & Mendoza, E. (2011). Overborrowing, financial crises and macroprudential policy. IMF Working Paper, WP/11/24, Retrieved from: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1124.pdf
 5. Calomiris, C. W. (2009). Financial Innovation, Regulation, and Reform. Cato Journal, 29(1), 65-91.
 6. Cordoba, J. & Ripoll, M. (2004). Credit Cycles Redux. International Economic Review, 45(4), 1011-1046.
 7. Geanakoplos, J. (2010). The Leverage Cycle. NBER Macroeconomics Annual, Volume 24. 1–65.
 8. Gorton, G. & Ordonez, G. (2012). Information Cycles. Cowles Foundation Discussion Paper, 1715,Retrieved from: http://cowles.econ.yale.edu/P/cd/d17a/d1715.pdf
 9. Kiyotaki, N. & Moore, J. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy, 105(2), 211–248.
 10. Kollmann, R. & Zeugner, S. (2012). Leverage as a predictor for real activity and volatility. Journal of Economic Dynamics & Control, 36(8), 1267–1283.
 11. Kumar, R. (2008). Determinants of Firm’s Financial Leverage: A Critical Review. Journal of Contemporary Research in Management, 3(1), 57-86.
 12. Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature, 35(2), 688-726.
 13. Modigliani, F. & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48 (3), 261–97.
 14. Nuno, G. & Thomas, C. (2012). Bank leverage cycles. European Central Bank Working Paper, Retrieved from: http://www.ecb.europa.eu/ pub/pdf/scpwps/ecbwp1524.pdf
 15. Ramsey, F P. (1928). A Mathematical Theory of Saving. The Economic Journal, 38(152): 543-559
 16. Reinhart, C. & Rogoff, K. (2009). This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton University Press: Princeton.
 17. Schularick, M. & Taylor, A. M. (2012). Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870–2008. American Economic Review, 102(2): 1029–1061
 18. Valencia, F. (2011). Monetary Policy, Bank Leverage, and Financial Stability. IMF Working Paper WP/11/244, Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11244.pdf