دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 1-150 
تحلیل نظری تأثیر نوآوری‌های مالی بر نوسان اهرم مالی و بروز بحران مالی

صفحه 131-150

محمد واعظ برزانی؛ بهنام ابراهیمی؛ رحیم دلالی؛ مجید فخار