تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم: مشاهداتی از کشورهای منتخب منطقه MENA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت‌ها به گونه‌ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد، یکی از هدف‌های مهم تمام سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. از مجموع نظرات موجود کارشناسان در باب تورم می‌توان گفت علی‌رغم اینکه تورم یک پدیده‌ اقتصادی است، اما صرفاً از مبادی اقتصادی نشأت نگرفته و در این راستا عوامل نهادی و زیرساخت‌های اجتماعی بالاخص در کشورهای درحال‌توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد قیمت‌ها محسوب می‌شوند. به عقیده بسیاری از تحلیلگران نیز در بین عوامل نهادی، کیفیت قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر رشد قیمت‌هاست. از این­رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کیفیت قوانین بر نرخ تورم، با استفاده از داده‌های آماری 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996، روابط موجود بین متغیرها را در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) برآورد نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از رد شدن فرضیه خطی بودن و نیز وجود یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه‌ای 94/0- برای شاخص کیفیت قوانین در این گروه از کشورها می‌باشد.نتایج برآورد ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل نیز بیانگر منفی بودن ضرایب شاخص کیفیت قوانین، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در هر دو رژیم و افزایش مقدار این ضریب منفی در رژیم دوم می‌باشد. علاوه بر این، ضرایب متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم مثبت و معنی‌دار بوده که البته در رژیم دوم مقدار عددی این ضرایب کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Regulatory Quality on Inflation Rate: Some Evidence from Selected MENA Countries

نویسندگان [English]

  • Hassan Heidari 1
  • Roghayyeh Alinezhad 2
  • Rana Asghari 2
1 Associate Professor of Economics, Urmia University, Department of Economics
2 M.A. in Economics, Urmia University, Department of Economics
چکیده [English]

One of the most important objectives of all economic policymakers is achieving an acceptable level of prices growth, so that it would help economic growth and economic stability. From the opinions of the experts about inflation can be said despite being inflation is an economic phenomenon, but it does not arise from economic principles solely and in this direction institutional factors and social infrastructure are an important factors affecting the prices growth especially in developing countries. Also many analysts believe that between institutional factors, the regulatory quality is one of the most important factors influencing on prices growth. Hence, this study aims to investigate the impact of the regulatory quality on inflation rate using statistical data of 16 selected MENA countries for the period of 1996-2012. For this purpose, the paper estimates the relationship between variables in Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model and using Non-linear Least Squares (NLS) method. Results of the model estimation reject the linearity hypothesis, and indicate existence of one continuous transition function with two regimes that gives a threshold at regulatory quality of -0.94 in this group of countries. The results indicate that regulatory quality index, openness index and GDP coefficients are negative in two regimes and numerical values of these negative coefficients are increased in second regime. Moreover, government consumption expenditure and liquidity coefficients are positive and significant in two regimes and numerical values of these positive coefficients are decreased in second regime. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulatory Quality
  • inflation rate
  • Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR)
  • Non-linear Least Squares (NLS)
  • MENA Countries
1)    اصغری، رعنا و سیدجمال‌الدین محسنی زنوزی؛ (1392)، "بررسی تأثیر مالیاتها و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب منطقه MENA"، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، دوره سوم، شماره 11، ص 22-1.
2)    برادران­شرکاء، حمید و سعید ملک‌الساداتی؛ (1386)، "حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی"، فصلنامه راهبرد، ص 27-1.
3)    حیدری، حسن و لسیان سعیدپور؛ (1392)، "رابطه بین آلودگی هوا و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه: کاربردی از مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم پانل"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 38، ص 78-50.
4)    حیدری، حسن؛ علی­نژاد، رقیه و جواد جهانگیرزاده؛ (1393)، "بررسی رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی برای 8 کشور بزرگ اسلامی"، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره پانزدهم، ص60-41.
5)    رنانی، محسن؛ (1383)، "نقش دولت در اصلاحات نهادی از طریق قانونگذاری"، مجلس و راهبرد، سال دهم، شماره 39، ص 30-13.
6)    سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون و فضیلت محسنی؛ (1390)، "تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی: مطالعه موردی کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)"، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره چهارم، ص 223-183.
7)    شاه‌ابادی، ابوالفضل و عبداله پورجوان؛ (1389)، "حکمرانی، رقابت­پذیری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب"، راهبرد یاس، شماره 22، ص 168-129.
8)    شاه‌ابادی، ابوالفضل و عبداله پورجوان؛ (1391)، "رابطه حکمرانی با شاخص‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای برگزیده"، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال نهم، شماره 2، ص 75-53.
9)    عیسی‌زاده، سعید و اکبر احمدزاده؛ (1388)، "بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی بین کشوری برای دوره 1996-2005)"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 40، ص 28-1.
10)  کمیجانی، اکبر و پروانه سلاطین؛ (1387)، "تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخبOECD  وOPEC"، فصلنامهمدلسازیاقتصادی، سال دوم، شماره2، ص 24-1.
11)  کمیجانی، اکبر و پروانه سلاطین؛ (1389)، "بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان)"، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، سال هفتم، شماره 20، ص 41-27.
12)  مبارک، اصغر و زیبا آذرپیوند؛ (1388)، "نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد  اقتصادی"، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره 36، ص 208-179.
13)  ندیری، محمد و تیمور محمدی؛ (1390)، "بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 3(15)، ص 24-1.
14) Ahmad, H., Arif, A. and S.M. Mohyuddin (2012), "Do Economic, Institutional, or Political Variables Explain Economic Growth", International Journal of Business and Management, Vol. 7, No. 24, 29-34.
15) Al-Marhubi, F.A. (2000), "Corruption and inflation", Economics Letters, 66(2), 199-202.
16) Asian Development Bank (2000), Asia Development Report, Manila: ADB.
17) Barro, R. (1991), "Economic Growth in a Cross Section of Countries", Quarterly Journal of Economics, 106(2), 407-433.
18) Cave, M. and J. Stern (1998), "Regulatory Institutions and Regulatory Policy for Economies in Transition", in (ed.) C. Robinson, Regulating Utilities: Understanding the Issues, London: Institute of Economic Affairs.
19) Chiou, S.J., Shan Wu, P.  and  B. Yi Huang  (2011), "How Derivative Trading Among Banks Impacts SME Lending", Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(4), 1-11.
20) Colletaz, G. and C. Hurlin (2006), "Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach", Working Paper, 1/2006, LEO, University of Orleans.
21) Damir, P. and E.M. Praksa (2011), "Corruption and Inflation in Transition EU Members", Journal of Public Administration, 8(1), 475-505.
22) Dar, A. and S. AmirKhalkhali (2011), "On The Impact Of Regulation On Economic Growth In OECD Countries", The 2011 Barcelona European Academic Conference, 421-426.
23) Fok, D., van Dijk, D. and P. Franses (2004), "A Multi-Level Panel STAR Model for US Manufacturing Sectors", Working Paper, University of Rotterdam.
24) Gonzalez, A., Terasvirta, T. and D. Van Dijk (2005), "Panel smooth transition regression models", SEE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 604.
25) Hansen, B.E. (1999), "Threshold Effects in Non-Dynamic panels: Estimation, Testingand Inference", Journal of Econometrics, 93, 345-368.
26) Hasan, L. (2010), "Rule of Law, Legal Development and Economic Growth: Perspectives for Pakistan", MPRA Paper, No. 25565, 1-25.
27) Im, K.S., Pesaran, M.H. and Y. Shin )2003(, "Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels", Journal of Econometrics, No. 115, 53-74.
28) Jacobs, S. (2004), "Governance of Asia Utilities; New Regulators Struggle in Difficult Environments", The Governance Brief, issue 10, ADB Governance and Regional Cooperation Division: Bangkok.
29) Jalilian, H., Kirkpatrick, C. and D. Parker (2007), "The Impact of Regulation on Economic Growth in Developing Countries: A Cross-Country Analysis", journal of World Development, Vol. 35, 87-103.
30) Jude, E. (2010), "Financial development and growth: A Panel Smooth Regression Approach", Journal of Economic Development, 35, 15-33.
31) Knight-John, M. (2002), "The Institutional Policy Framework for Regulation and Competition in Sri Lanka", Working Paper No.40, Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester.
32) Lanyi, A. (2000), "The Institutional Basis of Economic Reforms", in eds. S. Kähkönen and A.
33) Levin, A., Lin, C.F. and C.S.J.  Chu (2002), "Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-sample Properties", Journal of Econometrics, No. 108, 1-24.
34) Parker, D. (1999), "Regulation of privatised public utilities in the UK: performance and governance", International Journal of Public Sector Management, 12 (3), 213-235.
35) Sawyer, W.C. (2010), "Institutional Quality and Economic Growth in Latin America", Global Economy Journal, Vol. 10, Issue 4, 1-11.
36) Schwella, E. (2002), "Regulation and Competition in South Africa", Working Paper no. 18, Manchester: Centre on Regulation and Competition, University of Manchester.
37) Singh, A., Jain-Chandra, S. and A. Mohommad (2012), "Inclusive Growth, Institutions, and the Underground Economy", IMF Working Paper, Asia and Pacific Department. 1-13.
38) Ugaz C. (2003), "Consumer participation and pro-poor regulation in Latin America", in C.Ugaz and C. Waddams Price (eds) Utility Privatization and Regulation: A Fair Deal for Consumers, Cheltenham: Edward Elgar.
39) Vindelyn, A. and H. Hillman (2007), "Competition policy, inflation and corruption: evidence from African economies", Applied Economics Letters, Taylor and Francis Journals, 14(9), 653-656.
40) World Bank (2001), Private Sector Development Strategy – Directions for the World Bank Group, Mimeo, World Bank, Washington, DC.
41) World Bank (2002), World Development Report, 2002: Building Institutions for Markets, Washington DC: World Bank.
42) Zaei, K. and Y. Gudarzi Farahani (2013), "The Impact of Regulation according to International law on economic growth in ECO countries", Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 9, 1-12.
43) Zhuang, J., Dios, E. and A. Lagman-Martin (2010), "Governance and institutional Quality and the Links with Economic Growth and Income Inequality: With Special Reference to Developing Asia", ADB Economics Working Paper Series, No. 193, 1-54.