هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، طراحی یک قاعده بهینه پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم انعطاف­پذیر برای بانک مرکزی با تأکید بر قیمت دارایی‌ها در اقتصاد ایران است. این تحقیق در دو مرحله انجام می‌گیرد. در مرحله اول معادلات عرضه و تقاضای کل برای یک اقتصاد باز و صادرکننده نفت (مورد ایران) تصریح و با روش ARDL مورد برآورد قرار می‌گیرند. در مرحله دوم برای بدست آوردن قاعده پولی بهینه، مسئله کمینه سازی تابع زیان بانک مرکزی، با توجه به قیود معادلات عرضه و تقاضای کل با استفاده از روش فضای حالت و الگوریتم کنترل بهینه تصادفی در شرایط برنامه ریزی پویا حل می‌شود. برای ارزیابی اهمیت قیمت دارایی‌ها در تنظیم قاعده پولی بهینه، معادلات عرضه و تقاضای کل مجدداً با در نظر گرفتن قیمت دارایی‌ها مورد برآورد قرار گرفته و تابع زیان بانک مرکزی کمینه می‌شود. مقایسه مقدار واریانس تورم در دو حالت فوق تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد. لذا بانک مرکزی در تنظیم قاعده پولی بهینه خود لازم نیست تحولات شاخص قیمت دارایی را منظور کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flexible Inflation Targeting with Emphasis on Asset Prices in the Economy of Iran: Stochastic Optimal Control Approach

نویسندگان [English]

  • Hassan Dargahi 1
  • Abdolazim Aghatabay 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 M.A. in Economics, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to develop an optimal monetary rule within the framework of flexible inflation targeting for the central bank of Islamic Republic of Iran with emphasis on asset prices such as exchange rate, stock prices, housing prices, and gold prices. The paper is comprised of two stages. In the first stage, the parameters of aggregate demand and aggregate supply are estimated for oil exporting and small open economy (case of Iran) using ARDL method. In the second stage, in order to obtain an optimal monetary rule for flexible inflation targeting purposes, we resort to minimizing the central bank's loss function which is comprised of inflation gap as well as output gap using the estimated aggregate demand and aggregate supply as constraints. The problem of minimizing the Central bank loss function is equivalent to an optimal control problem of a nonlinear objective function subject to linear constraints. To solve this problem we use the state space and dynamic programming approach. To appraise the significant effect of asset prices in setting up the optimal monetary rule, we re-estimate the aggregate demand and aggregate supply using asset prices. Comparing the variance of inflation in the two cases shows no statistical significant. Thus the central bank does not need to consider asset prices variation in designing the optimal monetary rule. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Targeting
  • Asset Prices
  • Optimal control
  • Optimal monetary rule
  • Economy of Iran
1)    باقر پور، علیرضا؛ (1390)؛ «تعیین قاعده سیاست پولی بهینه با تاکید بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)»، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد به راهنمایی حسن درگاهی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
2)    خلیلی عراقی، منصور؛ حامد شکوری؛ محمد زنگنه؛ (1388)؛ «تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه».
3)    علوی، محمود (1382)؛ «چارچوب پولی متکی بر هدف‌گذاری تورم و زمینه اجرای آن در ایران»، پژوهشکده پولی و بانکی.
4)    محسنی زنوزی، سید جمال‌الدین؛ (1387)؛ «قیمت دارایی‌ها و نقش آن در مکانیسم انتقال پولی مورد ایران»، رساله دکتری در علوم اقتصادی، دانشگاه تهران.
5)   Aizenman, J.; hutchison, M ; Noy, I. (2011), Inflation Targeting and Real Exchange Rates in Emerging Markets.World Development,39, 712-724.
6)   Aoki, Kosuke, James Proudman and Gertjan W. Vlieghe,(2002) ,House prices, consumption, and monetary policy: a financial accelerator approach, Bank of  England Working Papers, No.169
7)   Batini, N., Nelson, E. (2000). When the Bubble Bursts: Monetary Policy Rules and Foreign Exchange Market Behavior,. Bank of England Working Paper.
8)   Bean. Charles R. (2003) "Asset Prices, Financial Instability, and Monetary Policy" The American Economic Review, Vol. 94, No. 2
9)   Bernanke, B. S; Gertler, M ; Gilchris, S. (1999). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. In J. B. Taylor and M. Woodford, eds., Handbook of Macroeconomics. Amsterdam: North-Holland.
10)  Bernanke, B; Gertler, M. (1999). Monetary Policy and Asset Price Volatility. In New Challenges for Monetary Policy: A Symposium Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City. Federal Reserve Bank of Kansas City , 77-128.
11)  Bernanke,  Ben  S.,  and  Cara  S.  Lown. (1991)."The  Credit  Crunch"  Brookings Papers on Economic Activity, no. 2, pp. 205-39.
12)  Bordo,  Michael  D  &  Jeanne,  Olivier, (2002).  "Boom-Bust  in  Asset  Prices, Economic Instability and Monetary Policy",CERP Discussion Paper, 3398, C.E.P.R.
13)  Borio, C., B. English, and A. Filardo. (2003)."A Tale of Two Perspectives: Old or New Challenges for Monetary Policy?" BIS working papers, number 127, February.
14)  Borio, Claudio, and Philip Lowe (2002). “Asset Prices, Financial and Monetary Stability:  Exploring  the  Nexus,” BIS  Working  Paper  114  (Basel:  Bank  for International Settlements, July).
15)  Brainard,  William  C.    &  James  Tobin,  (1968).  "Pitfalls  in  Financial  Model-Building," Cowles  Foundation  Discussion  Papers  244,  Cowles Foundation  for Research in Economics, Yale University.
16)  Carlstrom, C. T ; Fuerst, T. S. (2007). Asset prices, nominal rigidities, and monetary policy. Review of Economic Dynamics, 256-275.
17)  Cecchetti, S. G.; Genberg, H.; Lipsky, J ; Wadhwani, S. (2000). ; ,Asset Prices and Central Bank Policy. The Geneva Report on the World Economy No. 2 .
18)  Durré, A. (2001); , Would it be optimal for central banks to include asset prices in their loss function? ,Université Catholique de Louvain IRES Discussion Paper,13.
19)  Filardo, A. (2001); , Should monetary policy respond to asset price bubbles? Someexperimental results. Federal Reserve Bank of Kansas City Research Working Paper,4.
20)  Gilchrist, S. ; Leahy, J. V. (2002) ;, Monetary policy and asset prices. Journal of Monetary Economics,75-97.
21)  Goodhart, C.; Hofmann, B. (2001) ;, Asset prices and the conduct of monetary policy. London School of Economics, mimeo.
22)  Kontonikas, A ; Ioannidis, C. (2005) ; ,Should monetary policy respond to asset price misalignments? , Economic Modelling, 1105-1121.
23)  Neck, Reinhard and Sohbet, Karbuz (2000); "Designing Stabilization Policies in an Uncertain Environment", IMACS Symposium on Nonlinear Mathematical Modeling, Vienna University of Technology February.
24)  Neck Reinhard and Josef, Matulka (1994); Stochastic Control of Nonlinear Economic Models, New Direction in Computational Economics, 201-226.
25)  Mishkin, F. S . (2008) ; ,how should we respond to asset price bubbles? , Federal reserve Kansas City .
26)  Mishkin, F. S. (2001). A; ,Inflation Targeting. National Bureau of Economic Research.
27)  Reis, R. (2008) ; ,Optimal Monetary Policy Rules In an Estimated Sticky-Information Model. American Economic Association in its journal.
28)  Rudebusch, G. D ; Svensson, L. E.(1998). Policy Rules for Inflation  Targeting. nber working paper series.
29)  Shiratsuka, S.(1999). Asset price fluctuation and price indices. Monetary and Economic Studies, (3) 17, 28-103.  
30)  Svensson, L. E. (2008). Transparency under Flexible Inflation Targeting: Experiences and Challenges. Sveriges Riksbank.
31)  Svensson, L. E; Woodford, M. (2003). Implementing Optimal Policy through Inflation-Forecast Targeting. Princeton University, CEPR and NBER .
32)  Svensson, Lars (1997), “Inflation forecast targeting: implementing and monitoring inflation targets”, European Economic Review 41, 1111-1146.
33)  Weyerstrass, Klaus (2002); Modeling and Control of  the Slovenian Economy, Halle Institute for Economic Research.
34)  Woodford, M. (2003). Interest and Prices: Foundations of a Theory of  Monetary Policy. Princeton University Press.