برآورد میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصول ارگانیک مرغ سبز به روش دو مرحله‌ای هکمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت

چکیده

مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های جمیعت رو به افزایش دنیا است. نگرانی از آثار مصرف آنتی‌بیوتیک در پرورش طیور رو به افزایش است و استفاده کمتر از آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه ایفا کند. این مطالعه با بکارگیری الگوی ارزش‌گذاری انتها باز دو مرحله ای هکمن به تعیین میزان تمایل به پرداخت ساکنین شهر رشت برای محصول ارگانیک مرغ سبز می‌پردازد. داده‌های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 200 نفر بدست آمد. روش نمونه‌گیری مورد استفاده تصادفی و حجم نمونه بر مبنای جدول انتخاب بارتلت تعیین شد. نتایج برازش الگوی دو مرحله‌ای هکمن نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهای آگاهی از فواید مرغ سبز و شاخص نگرشی بر پذیرش تمایل به پرداخت بیشتر برای این محصول و میزان تمایل به پرداخت برای آن اثر مثبت و معنی‌دار آماری داشتند. همچنین، متوسط تمایل به پرداخت افراد برای خرید هر کیلوگرم مرغ سبز 42/21 درصد بیشتر از مرغ معمولی می‌باشد. از این رو، پیشنهاد می‌شود برای ارتقاء سطح سلامت و پایه گذاری سیستم کشاورزی ارگانیک (زیستی) در کشور اطلاع‌رسانی کامل در مورد مزایای مرغ سبز و مضرات آنتی‌بیوتیک باقی مانده در گوشت مرغ صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Consumers’ Willingness to Pay for Organic Broiler by Heckman two-Stage Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad i Kavoosi Kalasham 1
  • Morteza Tahami Pour Zarandi 2
  • Morteza Heydari Shalmani 3
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
3 MA in Agricultural Management, Islamic Azad University
چکیده [English]

Food problem and food security is one of the most fundamental challenges of world’s increasing population. Concerns about consuming antibiotics in raising poultry are increasing and using fewer antibiotics can play an important role in society health improvement. This study investigates Rasht city citizens' willingness to pay for organic broiler using Heckman two-stage valuation approach. Requested data set were obtained through questionnaires and reporting from 200 individuals. Applied sampling method is random approach and sample size determined based on Bartlett choice table. The results revealed that among investigated variables, knowledge of organic broiler and attitude variables had positive and significant effect on acceptance of additional willingness to pay for mentioned product and the level of willingness to pay. Also, the average consumers’ willingness to pay for each kilogram of organic broiler is 21.42% more than an ordinary broiler. It is advised that in order to improve health status and establishing organic agriculture system in Iran, complete advertising about organic broiler advantages and remained antibiotic detriments in ordinary broiler provided.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to pay
  • Organic Products
  • Organic Broiler
  • Heckman Approach
1-   بریم نژاد، و. و هوشمندیان، آ. (1392). تعیین میزان تمایل به پرداخت جهت خرید سبزیجات سالم از سوی شهروندان شهر تهران، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 5، شماره 2 ، ص 150-131.
2-   چهارسوقی امین، ح. موسوی، س. ا. حسینی، س . ج. (1386). بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشاورزی پایدار در کشت آبی توسط گندم­کاران استان سیستان و بلوچستان. یافته‌های نوین کشاورزی. سال دوم، شماره 1. ص 94-82.
3-   حق‌جو، م. حیاتی، ب. محمدرضایی، ر. پیش‌بهار ا. و دشتی، ق. (1390). عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت ‌نرخ افزوده بالقوه مصرف‌کنندگان برای محصولات غذایی‌ سالم، نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد 21، شماره 3، 1390، ص 117-105.   
4-   حیدری شلمانی، م. (1393). ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی.
5-   رجبی، آ. شعبانعلی فمی، ح. و پورآتشی، م. (1390). بررسی دانش و تمایل افراد نسبت به خرید و مصرف محصولات ارگانیک، اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان، 19 الی 21 شهریور 1390.
6-   قدیمی، س. ع. شعبانعلی فمی، ح. و اسدی، ع. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک، مجله پژوهش هاى ترویج و آموزش کشاورزى، سال پنجم، شماره 4، ص 80-69.
7-   کاوسی کلاشمی، م. شهبازی، ح. و ملکیان، آ. (1388). برآورد ارزش تفریحی تفرجگاهها با استفاده از روش دو مرحله ای هکمن مطالعه موردی: بوستان محتشم رشت. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی. سال 1. شماره 1، ص 160- 137.
8-   کوچکی، ع. منصوری، ه. قربانی، م. و رجب زاده، م. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد27، شماره3، ص 194-188.
9-   لشگرآرا، ف. و اسدی، ع. (1387). تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار در گندمکاران استان لرستان. علوم کشاورزی ایران، جلد 39-2، شماره اول، ص 104-97.
10-  مافی. ح. و صالح. ا. (1391). برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک سبزیجات و خیار در استان گیلان و تهران، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره2-43، شماره1، 1391، ص 18-11.  
11-  Barber, Nelson A., Bishop, M., Gruen, T. (2014), who pays more (or less) for pro-environmental consumer goods? Using the auction method to assess actual willingness-to-pay, Journal of Environmental Psychology 40 (2014) 218-227.
12-  Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W. and Higgins, C. C. (2001), Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning and Performance Journal, 19(1): 43-50.
13- Chizari, M., Ommani A. R., and Noorivandi, A.N. (2006), Management of Dry Land Sustainable Agriculture. Proceeding of International Symposium on Dry lands Ecology and Human Security, Dec. 4-7, Sharjeh, United Arab Emirates.
14- Connolly, C., and Klaiber, H. A. (2012), Are consumers willingness to pay for organic when the food is already local? Agricultural and Applied Economics Association, 2012 Annual Meeting, Seattle, Washington.
15-  Greene, W. H. (1993), Econometric Analysis. New York: Macmillan.
16-  Heckman, J. (1976), “The common structure of statistical models of truncation, sample selection and limited dependent variables and simple estimator for such models”. Annals of Economic and Social Measurement. 5(4): 475-492.
17-  Judge, G., Hill, C., Griffiths, W., Lee, T., & Lutkepol, H. (1985), Intruduction to the theory and practice of econometrics. New York: Wiley.
18-  Kavoosi Kalashami, M. Heydari Shalmani, M. and Kazerani, H. (2012), Investigating Consumers' Willingness to Pay for Organic Green Chicken in Iran, International Journal of Agricultural Management & Development, 2(4): 235-241.
19-  McDonald, J. F. and Moffitt, R. A. (1982), The uses of Tobit analysis. Review of Economics and Statistics. 62(2): 318-321.
20-  Owusu, V. and Anifori, M. O. (2013), Consumer Willingness to Pay a Premium for Organic Fruit and Vegetable in Ghana, International Food and Agribusiness Management Review, Volume 16, Issue 1, 2013.
21-  Rodríguez E., Lacaze V. and Lupín B. (2008), Contingent Valuation of Consumers’ Willingness-to-Pay for Organic Food in Argentina, 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists – EAAE 2008.
22-  Valerian, J. Domonko, E. Mwita, S and Shirima, A. (2011), Assessment of the Willingness to Pay for Organic Products amongst Households in Morogoro Municipal, Sustainable Agriculture Tanzania, 2011, 1-23.
23-  Veldstra, M. D., Alexander, C. E., Marshall, M. I. (2014), to certify or not to certify? Separating the organic production and certification decisions, www.elsevier.com/locate/foodpol.