استفاده از الگوهای متغیر وابسته گسسته در تحلیل رفتار مصرفی خانوار (مورد مصرف دخانیات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، ارائه سیر تکاملی برآوردکننده­های مناسب متغیر وابسته گسسته، ارائه نکاتی در مورد تحقیقات صورت گرفته مشابه در داخل کشور، خطاهای متداول در برآورد توابع تقاضا و رویکردهای اقتصاد سنجی نوین در استفاده بهینه از اطلاعات داده‌هایی با وجود صفرهای مکرر است. بدین منظور، از داده‌های مصرف دخانیات در سال 1390 برگرفته از مرکز آمار ایران برای 31120 خانوار شهری و روستایی استفاده شده است. ممکن است در مورد مصرف سیگار، حتی بیش از نیمی از مشاهدات صفر و مابقی آنها عددی مثبت باشند. در واقع، بسیاری از افراد اصلاَ مصرف‌کننده بالقوه نبوده و مشارکتی در مصرف دخانیات ندارند. در این مطالعه با استفاده از داده‌های هزینه درآمد خانوارهای شهری روستایی ایران در سال1390  نشان داده شده که برآوردهای حداقل مربعات، توبیت و حتی هکمن از قدرت توضیح دهندگی پایینی نسبت به مدل دابل هاردل (دو مانعی) برخوردار بوده و از این حیث موافق نتایج مطالعات معتبر اخیر صورت گرفته در دنیا بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Limited dependent variable models to analyze household consumption behavior (The Case of Tobacco)

نویسنده [English]

  • Mohammad Amin Kuhbor
Assistant Professor, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

The aim of this article is to show the evolution of limited dependent variable models, giving some points on prior researches, common issues comes from demand estimation and also, modern econometric achievements in the use of zero inflated data. We used Iranian households’ consumption for tobacco in 2011 in which, most of the data for tobacco consumption are reported zero. In the other word, some households didn’t participate in tobacco consumption and were not potentially tobacco consumer or tobacco addicted. Results indicated that OLS, Tobit and Heckit estimators could not explain tobacco consumption as well as the double hurdle and is similar to many other researches which recently have done around the world. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tobacco Demand
  • Limited Dependent Variable
  • Double Hurdle
  • Tobit
  • Heckit
  • Microeconometric
هژبر کیانی، کامبیز و کوه بر، محمد امین؛(1387) « برآورد کششهای مواد مغذی: کاربردی از الگوی توبیت»، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره 5، شماره 1، صص 89-110.
Amemiya, T. (1984) Tobit models: asurvey, Journal of Econometrics, 84,3-61.
Arabmazar, A. and Schmidt, P.(1982) an investigation of the robustness of the tobit estimator to non-normality, Econometrica,50 , 1055-1063.
Aristei, D and Pieroni, L.(2008) A double hurdle approach to modelling tobacco consumption in Italy, Applied economics, 40:19, 2463:2476.
Bascketael, N; Strand,J; McConnell, K, E and Arsanjani, F, (1990) Sample Selection bias in the estimation of recreation demand function: An application of Sport fishing, Land Economics, 66(1), 40-49.
Bleylock, J and Blizard, W, N(1992)Cigarette consumption: the case of low income women, American Journal of Agricultiral Economics, 74, 698-705.
Blundell, R. and Meghir, C. (1987) Bivariate Alternatives to the UnivariateTobit Model,Journal of Econometrics, 34, 179-200.
Cragg, J.(1971), Some Statistical models for limited dependent variables with applivation to the demand for the duarable goods. , Econometrica, 23,59-80.
Dettman, R, L and Dimitri, C(2007), Organic consumers: A demographic portrayal of organic vegetables consumption within the United States, , the 105th EAAE Seminar of international marketing and international trade of quality food products, Bologna, Italy.
Garcia, J and Labeaga,J, M(1996) Alternative approaches to modelling zero expenditures: an application to Spanish demand for tobacco, Oxford bulletin of econometrics and statistics, 58, 589-506.
Greene, W, H, (2000), Econometrics analysis(Forth Ed.). N, J, Prentice Hall, Englewood cliffs.
Heckman, J. (1979) Sample selection bias as a specification error, Econometrica, 47, 153-61.
Hovhannisyan, V and Gold, W (2011), Quantifying the structure of food demand in china: An econometric approach, Agricultural economics, 42, 1-17.
Huang,K,S.(1996).Nutrient Elasticities in  A Complete Food Demand System. American Jouurnal of Agricultural Economics. 72:145-168
Jabarin, A, S and Al-Karablieh,E, K, (2011), Estimating the fresh vegetables demand system in Jordan: A linear approximate Almost Ideal Demand System, Journal of Agricultural science and technology,5(3), 322-331.
Jones, A. M. (1989a), A Double-Hurdle Model of Cigarette Consumption, Journal of Applied Econometrics, 4, 23-39.
Jones, A. M. (1989b), The UK Demand for Cigarettes 1954-86, A Double-Hurdle Approach, Journal of Health Economics, 8, 133-141.
Jones, A, M. (1992), A note on computation of the double hurdle model with dependence with an application of Tobacco expenditures, bulletin of economic research, 44, 67-74.
Jones, A, M and Yen, S, T.(1996), Individual cigarette consumption and addiction: a flexible limited dependent variable approach, Health economic,5, 105-117.
Jones, A, M and Yen, S, T.(2000), A box-cox double hurdle model, Manchester school, 68, 203-221.
Labeaga, J, M. (1999) A double hurdle rational addiction model with heterogeneity: estimating the demand for tobacco, Journal of Econometrics, 93, 49-72.
Kiani, K,H and Kouhbor,M,A(2008), Estimating nutrients elasticities: An application of the Tobit model, Journal of quantitative Economics, 2, 42-60.
Maddala, G, S (1983) Limited Dependent and qualitative variables in econometrics, Cambridge university press, Cambridge.
Newman, C., Henchion, M and Mathews, A,( 2003), A double hurdle model of Irish household expenditure on prepared meals, Applied Economics, Taylor and Francis Journals, 35(9),1053-1061.
Pagan, V and Vella, p(1989)Diagnostic tests for models based on individual data: a survey, Journal of Applied Econometrics.4, 529-559.
Pudney, S(1989), Modelling individual choice: the econometrics of corner Kinks and Holes. Basil Blackwell, New York.
Reynolds, A. and Shonkwiler, J. (1991) Testing and Correcting for DistributionalMisspecifications in the Tobit Model: An Application of the Information Matrix Test,Empirical Economics, 16, 313-323
Smith, M, D (2003), On dependency in double hurdle models, statistical papers, 44, 581-595.
Sue, S, J and Yen, S, T(1996), Microeconometric models of infrequently purchased goods: an application to household pork consumption, Empirical economics, 21, 513-533.
Sue, S, J and Yen, S, T (2000), A censored system of cigarette and alcohol consumption, Applied Economics, 32, 729-737.
Tiffin, R and Arnoult, M,(2008), Baysian Estimation of the infrequency of purchase model with an application to food demand in the UK.
Tobin, J, (1958), Estimation of relationship for limited dependent variables, Econometrica, 26, 24-36.
Voung, Q, H, (1989), Likelihood ratio test for model selection and non-nested hypothesis, Econometrica, 57,303-333.
Yen, S, T, (1995), Alternative transformation in a class of limited dependent variable models: alcohol consumption by US women. Applied Economics Letters, 2, 258-262.
Yen, S, T and Jensen, H, H,(1996) Determinants of household expenditures on alcohol, The Journal of Consumers affairs, 30, 48,67.
Yen, S, T and Huang, C, L, (1996), Household demand for finfish: A generalized double hurdle model, Journal of Agricultural and Resource Economics, 21(2), 220-234.