ارزیابی ویژگی‌های صنایع بر شدت انرژی صنایع تولیدی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامى، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادى

چکیده

 هدف این مقاله، شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع تولیدی ایران با تأکید بر ویژگی‌های صنایع طی دوره زمانی 86-1374 با استفاده از روش پانل پویا (GMM) است. نتایج نشان می‌دهد هر یک از شاخص‌های شدت سرمایه‌بری، شدت کاربری، شدت تعمیرات‌بری، شدت صادرات بری، شدت سرمایه­گذاری فاوا اثر مثبت و معنادار بر شدت انرژی دارند. شدت واردات تکنولوژی نیز اثر مثبت بر شدت انرژی دارد که به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین آیتم­های خطی و غیر خطی اندازة صنعت، اثر منفی و معنادار بر شدت انرژی دارند. به عبارت دیگر، رابطة یکنواخت کاهشی بین اندازة صنعت و شدت انرژی برقرار است. علاوه بر آن، قیمت انرژی اثر منفی و معنادار بر شدت انرژی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigating of industries Characteristic on Energy Intensity in Iranian Producing Industries

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mahmoudzadeh 1
  • Somaye Sadeghi 1
  • Soraya Sadeghi 2
1 Faculty Member, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University
2 M.A in Economics
چکیده [English]

This paper identifies major determinants of energy intensity in Iranian industries concentrating on industries Characteristic using GMM method, during 1374-86. The findings show that the capital intensity, labour intensity, repaired intensity, exported intensity and ICT intensity have positive and significant effect on energy intensity. Although, technology imported intensity has positive effect on energy intensity that is not significant. Likewise, both linear and non- linear items of industry size have positive and significant effect on energy intensity. Also, energy price affect on energy intensity negatively, as expected. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy intensity
  • Energy Price
  • Industries Characteristic
  • GMM Method
مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر سال‌های 86-1374.
وزارت نیرو، ترازنامة انرژی سال (1388).
Arellano, M. & Bond, S; (1991), "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", Review of Economic Studies, 58, 277-297.
Baltagi, B; (2005), Econometric Analysis of Panel Data, New York: John Wiley and Sons.
Fisher-Vanden, K., Jefferson, G. H., Liu, H., & Tao, Q; (2004), "What Is Driving China's Decline in Energy Intensity", Resource and Energy Economics, 26, 77–97.
Griffin J. M. and Gregory P.R.; (1977), "An Inter-country Translog Model of Energy Substitution Responses", American Economic Review, 66, 845–858
Graciela, C. & Geoffrey, H; (1993), "Energy-Capital Substitution: A General Equilibrium Analysis", MPRA Paper 8329, University Library of Munich, Germany.
Goldar, B; (2010), "Energy Intensity of Indian Manufacturing Firms: Effect of Energy Prices, Technology and Firm Characteristics", Institute of Economic Growth, University of Delhi Enclave.
Im, K., Pesaran, M. & Shin, Y; (2007), "Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels", Journal of Econometrics, 115, 53-74.
International Energy Agency (IEA), (2007) ‘World Energy Outlook 2007 Highlights’
Irawan, T., Djoni, H. and Noer, A. A; (2010), An Analysis Of Energy Intensity In Indonesian Manufacturing. Department of Economics Padjadjaran University, Working Paper in Economics and Development Studies No. 201007.
Kleijweg, A., R. Huigen., G. van Leeuwen., and K. Zeelenberg; (1990), Firm Size and the Demand for Energy in Dutch Manufacturing, 1978-1986, Small Business Economics, 2, 171-181.
Kumar, A; (2003), Energy Intensity: A Quantitative Exploration for Indian Manufacturing. SSRN Paper No. 468440.
Kumar, N. and M. Saqib; (1996), Firm Size, Opportunities for Adaptation, and In-House R&D Activity in Developing Countries: The Case of Indian Manufacturing, Research Policy, 25, 712-722
Narayanan K, Banerjee S; (2006), "R & D and Productivity in Select Indian Industries", ICFAI Journal of Industrial Economics,3(2),  9-17
Papadogonas, T., Mylonakis J., and Georgopoulos, D. (2007), "Energy Consumption and firm Characteristics in the Hellenic Manufacturing Sector", International Journal of Energy Technology and Policy, 5: 89-96
Sadorsky, P., (2012). Information Communication Technology and Electricity Consumption in Emerging Economies. Energy Policy, 48:  130-136
Sahu, Santosh and Narayanan, K.; (2009), "Determinants of Energy Intensity in Indian Manufacturing Industries: A Firm Level Analysis", MPRA Paper No. 21646.
Vanden K.F., Jeferson G.H., Hangmei L., Quan T; (2002), "What is Driving China's Decline in Energy Intensity", Resources and Energy Economics, 26, 77-97.