دوره و شماره: دوره 3، شماره 11-12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-191 
4. برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران

صفحه 80-119

تیمور محمّدی؛ حمید ناظمان؛ علی‌اصغر سالم