برآورد هزینه‌های رفاهی انحصار در صنعت خودروی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 این مقاله به برآورد خالص زیان رفاهی ناشی از انحصار در صنعت خودروی سواری ایران می‌پردازد. بدین منظور از داده‌های ترکیبی 6 بنگاه خودروسازی طی سال‌های 1386-1379 و نیز از روش لیبنشتاین و کومانور (1969) که علاوه بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X را نیز در محاسبات لحاظ می‌نماید؛ استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هزینه‌های رفاهی ناشی از عملکرد x با لحاظ آثار رفاهی ناشی از ناکارایی تخصیص این صنعت حدود 7/1 درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1386 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of the Welfare Costs of Monopoly Power in Iran's Auto Industry

نویسندگان [English]

  • Teimour Mohammadi 1
  • Hamid Nazeman 2
  • Ali Asghar Salem 3
1 Department of Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabaei University (ATU)
2 Faculty member, Allame Tabatabaei University
3 PhD Student
چکیده [English]

In the literature on economic growth, foreign trade is regarded as a growth factor since it is an effective factor in forming a country’s economy and is capable of influencing all economic sectors. Among different foreign trade approaches, such as export and import, development of non-oil exports is one of the most important economic and political issues which enjoys top priority not only for the sake of absorbing foreign currency, but in terms of providing employment opportunities in the country.
In this paper, the main discussion is around the analysis of the growth effect of non-oil exports on the domestic non-oil GDP growth and also export growth in separate sectors of agriculture and industry on domestic GDP of these sectors during 1974-2009 using Feder growth model in Iran.
The findings of the study show that non-oil exports of Iran have no significant effect on the growth of non-oil GDP. It is also seen that agricultural export has no meaningful effect on its GDP growth, while it is not benefitting from the export of other non-oil sectors and oil exports. While GDP of industrial sectors is influenced by the exports of this sector, it is also benefiting from the exports of non-oil sectors and oil exports, among which the effect of other non-oil sector’s exports surpasses the other two sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-oil Export
  • Non-Oil Gross Domestic Product
  • Iran
  • Industrial Export
  • Agricultural Export
امامی میبدی، علی (1379)، اصول اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری، مؤسسة مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی.  
خداداد کاشی، فرهاد (1380) ، "برآورد هزینه‌های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران"، فصلنامة پژوهشنامة بازرگانی، سال پنجم شمارة 21.
ــــــــــــ ، ارزیابی قدرت و حجم فعالیت‎های انحصاری در اقتصاد ایران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی.
شفیعی، افسانه (1389)، "اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکاراییx"، فصلنامة تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، پاییز 1389 شمارة 1.
فیوضی اختیاری، نسیم (1385)، "برآورد هزینة رفاهی ناشی از انحصار مؤثر در صنعت بیمه ایران"، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم شماره 38.
هادی فر، داود (1390)، شناسایی الگوی بازار و تخمین هزینه اجتماعی انحصار در بخش مخابرات ایران، پایان‌نامه دکتری به راهنمایی دکتر عباس معمارنژاد ،‌دانشگاه علوم و تحقیقات .
Battese, G. E., and T J. Coelli, (1992), "Frontier Production Functions, TechnicalEfficiency and Panel Data: With Application to Paddy Farmers in India", Journal of Productivity Analysis 3 (1-2), 153-169.
Battese, G.E. & Coelli, T.J. (1995), "A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data", Empirical Economics, vol. 20, pp. 325-332.
Baysinger, B. and Tollison, R. (1980), "Evaluation the Social Costs of Monopoly and Regulation", Atlantic Economic Journal, 8, 22 – 26.
Berger, A. N. and Mester, L. J. (1997), "Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions?" Journal of Banking and Finance, 21, pp. 895- 947.
Choi Jeong Pyo (1988), "Welfare Loss due to Monopoly Power in Korean Manufacturing", The Konkuk Journal of Business and Economic Studies 13
Christensen R Laurits.  Greene H.William (1976) "Economies of Scale in U.S. Electric Power Generation", The Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 4
Christensen, L. R., R. Jorgenson, and L. Lau. (1973). "Transcendental Logarithmic Utility Functions", American Economic Review, vol. 65, pp. 367-383.
Cowling, Keith and Mueller D.C. (1978) "The Social Costs of Monopoly Power", The Economic Journal, 88, 727 – 748.
Cowling, Keith. Mueller.Dennis C, (1978). "The Social Costs of Monopoly Power", Blackwell Publishing for the Royal Economic Society, The Economic Journal, Vol. 88, No. 352.
Harberger ,A,C.(1971)."Three Basic Postulates for Applied welfare Economics: An interprative Essay", Journal of Economic Literature, Vol 9, No 3.
Kamerschen, D.R. (1996). "An Estimation of Welfare Losses from Monopoly in the American Economy", Western Economic Journal, Pp 221 – 236
Kumbhakar, S., (1988). Estimation of Input Spearfish, Technical and Allocative Inefficiency in Stochastic Frontier Models, Oxford Economic Papers, 40, 335.
Leibenstein, Harvey (1966). "Allocative Efficiency vs. X-Efficiency". American Economic Review. Vol. 56, No. 3. Pp. 392-415.
Leibenstein, Harvey and William S. Comanor (1969): Allocative Efficiency, XEfficiency and the Measurement of Welfare Losses. Economica, New Series, Vol.36, No. 143, P.p. 304-309.
Molyneux, Philip; Yener Altunbas and Edward Gradener (1996), "Efficiency in European Banking". John Wiley and Sons, England, first published.
Posner, R. A. (1975). "The Social Costs of Monopoly and Regulation." Journal of Political Economy, vol. 83 (August).
Posner, Richard. A. (1975). "The Social Cost of Monopoly and Regulation", Journal of Political Economy, 83 (4), 807 – 827.
Solis, Liliana. Maudos, Joaquín (2008). "The social costs of bank market power: Evidence from Mexico", The Journal of Comparative Economics, Vol. 36, pp. 467–488.
Tullock, G. (1967). "The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft", Western Economic Journal 5, 224 – 32.