دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، خرداد 1391، صفحه 1-211 
تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر تولید فرآورده‌های انرژی:رویکرد ضرایب فزاینده کلان

صفحه 186-211

رضا محسنی؛ سعیده اکبرزاده تبریک؛ محمد نوده فراهانی؛ اکرم چرم‌گر