بررسی تطبیقی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی در دو حوزة کشورهای اپک و OECD به روش رگرسیون پنل آستانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری اقتصادمالی- اقتصادسنجی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به دلیل وجود رابطة مستقیم بین کیفیت زندگی و درآمد، برخورداری از رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف ملل مختلف بوده است. از میان عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به نقش دولت توجه ویژه‌ای می‌شود. میزان دخالت‌های بودجه‌ای دولت در اقتصاد را با شاخص اندازة دولت نمایش می‌دهند. بنابراین در این مقاله چهار نوع شاخص اندازة دولت یعنی اندازة دولت بر مبنای مخارج کل دولت، مخارج جاری دولت، مخارج عمرانی دولت و مخارج جبران خدمات کارکنان، ملاک قرار گرفته است. برای بررسی اثر اندازة دولت بر رشد اقتصادی از روش اقتصادسنجی پنل آستانه‌ای و داده‌های سال‌های 2000 تا2010 استفاده شده است. اینکه منبع اصلی تأمین بودجة دولت از مالیات باشد یا از منابعی طبیعی مانند نفت، انتظار می‌رود که اثر حجم مشخصی از دخالت‌های بودجه‌ای بر رشد اقتصادی را به‌شدت متأثر کند. بنابراین دو گروه کشورهای با بودجه برمبنای نفت و بر مبنای مالیات، بررسی و باهم مقایسه می‌شوند: کشورهای عضو اپک و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی(OECD). به‌منظور درنظرگرفتن تفاوت‌های بین کشوری در هرگروه از کشورها متغیر آستانه‌ای با توجه به سابقة کشورها استاندارد شده است. این کار نه تنها خللی در مدل وارد نمی‌کند(چراکه متغیر آستانه‌ای در روش آستانه‌ای اساساً وارد مدل نمی‌شود)، بلکه باعث افزایش دقت نتایج وقتی که داده‌های تلفیقی به‌کارمی روند می‌شود. با توجه به اینکه این روش برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته وهنوز حواشی آن در ادبیات بحث نشده است کار به هر دو روش استانداردسازی متغیرآستانه‌ای و معمولی(بدون استاندارد سازی) انجام و نتایج مقایسه می‌شوند. نتایج برای انواع مختلف مخارج دولت، وجود دو رژیم را تأیید می‌کند و به این توصیة سیاستی می‌انجامد که کشورهای اپک در راستای افزایش نرخ رشد اقتصادی و با فرض ثبات سایر شرایط باید مخارج کل و عمرانی خود را افزایش دهد، ولی مخارج جاری خود را در حد فعلی نگه دارند. در مورد کشورهای OECD، بالعکس انواع مخارج از حدآستانه‌ای بهینه بسیار فاصله دارد و باید کاهش یابند به‌جز در مورد مخارج جاری که حدآستانه‌ای 19 درصد به عنوان نقطة بهینه معرفی می‌شود. در مورد مخارج جبران خدمات کارکنان در هردوگروه رابطه‌ای مثبت با رشد تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Effect of Government Size on Economic Growth between OPEC & OECD Countries; a Threshold Panel Approach Based on Standardized and None Standardized Threshold Variable

نویسندگان [English]

  • Farhad Dejpasand 1
  • Mostafa Nasr Esfahani 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
2 PhD Student
چکیده [English]

Economic growth is one of the most important goals of all societies all over the world. Among the determinants of economic growth rate, the government size has always been of particular interest. Natural resources let governments spend more easily in comparison to tax-based governments. Using panel data models brings talk about regression results more confidently due to more observations availability. In this paper, we apply Ram(1986) model to comparatively examine the effects of different types of government expenditure on economic growth through a panel threshold approach in OECD countries and those of OPEC. To control for cross country differences we use standardized government size as the threshold variable. Since using standardized threshold variable is done for the first time in the world and the implications of such an approach are not discussed in the literature, we used both methods(standardizing or non-standardizing the threshold variable). The data are from valid international organizations such as IMF &Worldbank.  The results indicate that the Armey curve exists neither in OECD countries nor in OPEC countries except for current expenditures in OECD countries for which a threshold value of 19 percent is obtained. As a conclusion for this work, government size in OPEC countries can be far larger than it is now. About OECD, the results show that except for current expenditure, government size is far larger than growth rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Size
  • Armey Curve
  • Panel Threshold Regression
  • Standardization of Threshold Variable
پژویان، جمشید (1381)، اقتصاد بخش عمومی، ج ١، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
پیرایی، خسرو ؛علیرضا پورفرج(1383)، "اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران،" مجلة اقتصادی، شمارة 65، تابستان 83.
توکلی، احمد (1386)، مالیه عمومی، تهران، سمت.
دادگر، یداله (1383)، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، تهران، نور علم.
دژپسند،فرهاد و حسین گودرزی (1389)،"اندازة دولت و رشد اقتصادی در ایران؛روش رگرسیون آستانه‌ای،" فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران،سال چهاردهم، شمارة 42، ص 207-189.
رفیعی، هادی و منصور زیبایی (1382)، "اندازة دولت، رشد اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی،" مجلة اقتصادی کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شمارة 43 و 44، پائیز و زمستان  82.
زمان زاده، اکبر (1385)، بررسی تأثیر مخارج دولت و مالیات‌ها بر رشد اقتصادی ایران، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
زیبایی، منصور و زهرا مظاهری (1388)، "اندازة دولت و رشد اقتصادی باتأکید بربخش کشاورزی،"مجلة اقتصاد و توسعة کشاورزی، جلد 23، شمارة 1، نیمسال اول،ص. 20-11.
سامتی، مرتضی (1382)، "اندازه‌گیری مقادیر بهینة فعالیت‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1377-1358״، مجلة تحقیقات اقتصادی؛ شمارة 62 ، ص149-111.
سامتی،مرتضی، (1372)،  اندازة مطلوب فعالیت‌های دولت در ایران؛پایان نامة دکتری،دانشگاه ثربیت مدرس.
فرشاد، مهدی (1362)،  نگرش سیستمی، تهران، امیرکبیر.
قلی زاده، علی اکبر (1385)،"رویکردی برای تعیین اندازة بهینة دولت،" مجلة برنامه و بودجه، شمارة 85.
کریمی پتانلار، سعید (1383)، "خصوصی‌سازی، اندازة دولت و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران"،پژوهشنامة علوم انسانی واجتماعی،سال چهارم، شمارة سیزدهم، ص. 105-129.
ماسگریو، ریچارد (1995)، مالیه عمومی در تئوری وعمل، ترجمة محمدی و ابراهیمی فر(1372)، ج ١، تهران، سازمان برنامه وبودجه.
نیلی، مسعود و همکاران (1389) ، دولت و رشد اقتصادی در ایران، چ ٢، تهران، نشر نی.
وینسنت اندرو  (١385)، نظریه‌های دولت، ترجمة حسین بشیریه، چ ٥، تهران، نشر نی
samimi; Ahmad et al. (2010) , "Government Size & Economic Growth: A Threshold Regression Approach in Selected Islamic Countries, Australian Journal of Basic and Applied Sciences,  4(8):  2247-2249.
Armey, R. (1995), The Freedom Revolution. Washington, DC: Rognery Publishing Co.
Gwartney,J.,Lawson,R.,&Holcombe,R.(1998),The Size and Functions of Government and Economic Growt, Joint Economic Committee.
Hansen, B. E.  (2000), "Sample Splitting and  Threshold  Estimation", Econometrica, 68(3): 575-603.
Hansen, B. E. (1996), Inference When a Noisance Parameter in not Identified under the Null Hypothesis", Econometrica, 64, pp 413-430.
Hansen, B. E., (1999), "Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference, Journal of Econometrics,93,pp 345-368.
Landau,D.(1983), "Government Expenditure and Economic Growth; A Cross-country Study",Southern Economic Journal,49(3),783-792.
Ram, R. (1986), " Government Size and Economic Growth: a New Framework and Some  Evidence  from  Cross-Section  and  Time-series  Data",  American  Economic Review, 76(1), pp 191-203.
Ram, R.(1996), "Government Size and Economic Growth ;A New Framework and Some Evidence from Cross Section  and Time-series Data".American Economic Review,76(1),191-203.
Robert J Barro ;Salali Martin, (1999) , Economic Growth, MIT press, First Edition, p.xv.
Romer, P.M, (1986), "Increasing Returns and Long-Run Growth", Journal of Political Economy, vol 94, pp.102-103.
Solow, R.M, (1956), "A Contribution to Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, No.70. 65- 94
Swan, T. W. (1956), "Economic Growth and Capital Accumulation, " Economic Record, Vol.32, pp,324-361.
World Economic Outlook(WEO) (2012), International Monetary Fund.
سایت رسمی ادارة آمار اتحادیه اروپا                                                                             http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
سایت رسمی مؤسسه پول بین‌الملل                                                                                                    http://www.imf.org/
سایت رسمی بانک جهانی                                                                                                    http://www.worldbank.org
سایت نیشن مستر                                                                                                     http://www.nationmaster.com
سایت رسمی مرکز مقایسات بین‌المللی دانشگاه پنسیلوانیا                                                                         http://pwt.econ.upenn.edu
سایت رسمی سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی                                                                                         http://www.oecd.org
سایت رسمی سازمان اپک                                                                                                          http://www.opec.org/