بررسی رابطة بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با استفاده از مدل هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل چندمتغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پبا توجه به اینکه امروزه مصرف انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می‌تواند نقش قابل توجهی در توسعة اقتصادییک کشور ایفا کند،در این مقاله بر آن شدیم تا ضمن مقایسة تطبیقی رشد و توسعه در استان‌های ایران، به بررسی و برآورد کمی تأثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی استان‌های کشور بپردازیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اگر افزایش مصرف انرژی در استان‌ها رخ دهد، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت یا خیر؟ به منظور تعیین این رابطه، با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل(PECM) و آزمون‌های هم انباشتگی و علیت پانل، رابطة میان مصرف انرژی  و رشد اقتصادی در سه گروه استان‌های کشور (شامل استان‌های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته) را طی دوره زمانی  1381-1389 مورد آزمون و بررسی قرار دادیم. برآورد ضرایب بلندمدت در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است. نتایج  گویای این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژی در هر سه گروه استان‌ها منجر به افزایش (کاهش) رشد اقتصادی در آنها می‌شود، لذا می‌توان گفت با توجه به اینکه یک رابطة دو سویه  بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در گروه استان‌های کشور طی دورة مورد بررسی وجود دارد، فرضیة بازخورد در این پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد. البته شایان ذکر است که تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در استان‌های توسعه یافته بیشتر از دو گروه استان‌های دیگر بوده و بخشی از شکاف توسعه‌ای که میان سه گروه مختلف استان‌ها وجود دارد را می‌توان بر اساس شکاف موجود در میزان مصرف انرژی آن‌ها توضیح داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Iran’s Provinces Using Cointegration and Multivariate Panel Error Correction Model

نویسندگان [English]

  • Majid Aghaei 1
  • Ali Ghanbari 2
  • Lotfeali Agheli 2
  • Hossein Sadeghi 2
1 PhD student
2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده [English]

Energy consumption as one of the most important factors in economic growth has a significant role in the economic development. In this study, there was on attempt to estimate the impact of energy consumption on economic growth in Iran's provinces to answer this question: Whether or not an increase in energy consumption lead to economic growth?
We estimated the relationship between energy consumption and economic growth in tree groups of Iran’s provinces (developed, less developed and undeveloped provinces) using economic theory and based on Panel Error Correction Model and panel cointegration and causality tests in the period of 1381 to 1389.
Long-run and short-run coefficient estimations have been done using Dynamic Ordinary Least Square and Pooled Mean Group respectively. The results indicate that increasing (decreasing) energy consumption in three kinds of provinces causes an increase (decrease) in economic growth. Thus, we accepted Feedback hypothesis in this study because of the bidirectional relationship between energy consumption and economic growth in Iran’s provinces.
Moreover, the effect of energy consumption on economic growth in developed provinces is more than two other kinds of provinces, so part of the development gap among three different groups of provinces could be explain by the gap in their energy consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • panel Error Correction Model
  • Panel Cointegration
  • energy consumption
  • Economic Growth
آماده، حمید؛ مرتضی قاضی و زهره عباسی‌فر‌ (1388)، "بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شمارة 86، بهار 88
آرمن، سید عزیز و روح الله زارع (1388)، "مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران: تحلیل علیت بر اساس روش تودا و یاماموتو"،  فصلنامة مطالعات اقتصاد انرژی، سال ششم، شمارة 21، تابستان 88.
اصغرپور، حسین و همکاران (1388)، "شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران(1346-1384)"، فصلنامه نامه مفید قم، تیرماه 1388، شماره 72.
بهبودی، داود و همکاران(1388)، "بررسی رابطة مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته"، مطالعات‌ اقتصاد انرژی،‌ زمستان 1388.
حسنی صدرآبادی، محمدحسین و همکاران(1386)،" بررسی رابطة علّی مصرف انرژی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های1350 تا 1384"، پژوهشنامةعلومانسانیواجتماعی، شمارة 7(ویژة اقتصاد).
سالنامه‌های آماری، مرکز آمار ایران، سال‌های مختلف.
شکیبایی، علیرضا و مجید احمدلو (1390)، "بررسی رابطة بین مصرف حامل‌های انرژی و رشد زیر بخش‌های اقتصادی در ایران(1346-1386): رهیافت تصحیح خطای برداری"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره 30، تابستان 1390
گزارش‌های اقتصادی و تراز نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال‌های مختلف .
وزارت صنایع و معادن، معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری، 1389.
Acaravci, A., Ozturk, I.,(2010), "Electricity Consumption-Growth Nexus:Evidence from Panel Data for Transition Countries", Energy Economics, 32, 604–608.
Akinlo, A.E., (2008). "Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from11 Sub-Sahara African countries", Energy Economics, 30 (5), 2391–2400.
Al-Iriani, M.A.,(2006). Energy-GDP Relationship Revisited: an Example from GCC Countries Using Panel Causalit, Energy Policy, 34 (17), 3342–3350.
Apergis, N., Payne, J.E., (2009a), "Energy Consumption and Economic Growth in Central America: evidence from a Panel Co Integration and Error Correction Model", Energy Economics 31, 211–216.
Apergis, N., Payne, J.E., (2009b), "Energy Consumption and Growth: Evidence from the Commonwealth of Independent States", Energy Economics 31, 641–647.
Banerjee, A.,(1999), Panel Data unit Roots and Co Integration: An Overview. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61, 607–629.
Belloumi, M., (2009). Energy Consumption and GDP in Tunisia: Co Integration and Causality Analysis 37 (7), 2745–2753.
Breitung, J., (2000), "The local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data", Advances in Econometrics 15, 161–177.
Chiou-Wei, S.Z.C.hen, Ching-Fu, Zhu, Z., (2008), "Economic Growth and Energy Consumption revisited—evidence from linear and nonlinear Granger causality", Energy Economics, 30(6), 3063–3076.
Engle, R.F., Granger, C.W.J., (1987), "Co Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing", Econometrica 55, 251–276.
Esso, L.J., (2010), "Threshold co Integration and Causality Relationship between Energy Use and Growth in Seven African countries", Energy Economics 32, 1383–1391
Huang, .N., Hwang, M.J., Yang, C.W., (2008), "Causal Relationship between Energy Consumption and GDP Growth Revisited: a Dynamic Panel Data Approach, " Ecological Economics 67, 41–54.
Im, .S., Pesaran, H., Shin, Y.,(2003), "Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, " Journal of Econometrics 115, 53–74.
Jude C.Eggoh & Chrysost Bangake and  Christophe, Rault, (2011), "Energy Consumption and Economic Growth Revisited in African Countries", Energy Policy 39 (2011) 7408–7421
Johansen, S., (1988) " Statistical Analysis of Co Integration Vectors, " Energy Journal of Economics Dynamic and Control 12, 231–254.
Johansen, S., Juselius, K., (1990), " Maximum likelihood Estimation and Interference on co Integration with Applications to the Demand for money", Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52, 169–210.
Jumbe, C.B.L., (2004.), "Co Integration and Causality between Electricity Consumption and GDP: Empirical Evidence from Malawi", Energy Economics 26, 61–68.
Kraft, J., Kraft, A., (1978), "On the Relationship between Energy and GNP, Journal of Energy and Development 3, 401–403.
 Lee, .C., (2006) "The Causality Relationship between Energy Consumption and GDP in G-11countries Revisited", Energy Policy34, 1086–1093.
Lee, C.C., Chang, C.P., (2007), "Energy Consumption and GDP Revisited: a Panel Analysis of Developed and Developing Countries", Energy Economics29, 1206–1223.
 Lee, C.C., Chang, C.P., (2008), "Energy Consumption and Economic Growth in Asian Economies: A More Comprehensive Analysis Using Panel Data", Resource and Energy Economics30 (1), 50–65.
 Lee, C.C., Chang, C.P., Chen, P.F., (2008), "Energy-income Causality in OECD Countries Revisited: the Key Role of Capital Stock", Energy Economics30, 2359–2373.
Levin, A., Lin, C.F., (1993), Unit Root Tests in Panel Data: New Results, Discussion Paper. Department of Economics, UC-San Diego.
Levin, A., Lin, C.F., Chu, C., (2002), "Unit Root Tests in Panel data: asymptotic and Finite Sample Properties, "Journal of Econometrics 108, 1–24.
Narayan, P.K., Smyth, R., (2008) ".Energy Consumption and Real GDP in G7 Countries: New Evidence from Panel Co Integration with Structural Breaks", Energy Economics 30, 2331–2341.
Ouedraogo, .M. Diarra, M.,( 2010), "Electricity consumption and economic Growth in Burkina Faso: a Co Integration analysis", Energy Economics, doi: 10.1016/ j.eneco.2009.08.011.
Odhiambo, N.M., (2009), "Energy Consumption and Economic Growth Nexus in Tanzania: an ARDL Bounds Testing Approach", Energy Policy 37, 617–622.
Ozturk, I.,( 2010), "A literature Survey on Energy–Growth Nexus", Energy Policy 34 (1), 340–349.
Ozturk, I., Aslan, A., Kalyoncu, H., (2010), "Energy Consumption and Economic Growth Relationship: Evidence from Panel Data for Low and Middle Income Countries", Energy Policy 38, 4422–4428.
Pedroni, P., (1999), "Critical Values for co Integration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors", Oxford Bulletin of Economics and Statistics 61, 653–678.
Pedroni, P., (2001), "Purchasing Power Parity Tests in co Integrated Panels", The Review of Economics and Statistics 83, 727–731.
Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R., (1999), " Pooled mean group estimation of Dynamic Heterogeneous Panels, " Journal of the American Statistical Association 94, 621–634.
Pesaran, M.H., (2007), "A Simple Panel Unit Root Test in Presence of Cross Section Dependence", Journal of Applied Econometrics 22, 265–312.
Stern,D.I. and Cleveland C.J. (2004), "Energy and Economic Growth", Rensselaer Working Papers, No.0410
Toda, H.Y., Yamamoto, T., (1995), "Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Process", Journal of Econometrics 66, 225–250.
Wolde-Rufael, Y., (2005), "Energy Demand and Economic Growth: the African Experience", Journal of Policy Modeling 27 (8), 891–903.
Westerlund, J., (2007), "Testing for Error Correction in Panel Data", Oxford Bulletin of Economics and Statistics 69 (6), 709–748.
Wolde-Rufael, Y., (2009), " Energy Consumption and Economic Growth: The African Experience Revisited", Energy Economics 31, 217–224.