بررسی میزان ایجاد و تخریب شغل و تفکیک اثرات ساختاری ایستا، پویا و ثابت بر اشتغالزایی در صنایع کارخانه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

در این مقاله، با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اشتغال 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانه‌ای بر اساس کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی دوره زمانی سال‌های 1388-1374 میزان ایجاد و تخریب شغل و همچنین اثرات ساختاری ایستا پویا و ثابت تخمین زده شده است. نتیجهحاکی از آن است که نرخ رشد تغییرات ساختاری طی دوره زمانی 88- 1374بسیار پایین بوده، اما سرعت تغییرات ساختاری ابتدا در دوره‌های مختلف زمانی بین سال‌های 1382-1374 فزاینده بوده، اما از دوره زمانی سال‌های 1385-1382 به بعد این روند معکوس شده است. معکوس شدن روند تغییرات ساختاری اشتغال بدین معناست که سهم فزاینده‌ای از شاغلان از صنایع پیشرو و با رشد بهره‌وری بالا به سمت صنایع رو به رکود و افول انتقال یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Job Creation, Job Destruction and Disaggregation of Static, Dynamic and within Shift Effects of Industrial Structure on Employment Generation of Manufacturing Industries in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadgholi Yousefi 1
  • Tahere Karimi Dastenaei 2
1 Allamea Tabatabai University, Faculty Member
2 Allamea Tabatabai University, Msc. Student
چکیده [English]

Using data of manufacturing Industries in Iran during 1374-88,to estimate job creation and job destruction and disaggregating static and dynamic effects and  within shift effects of industrial structure; we found that no significant structural changes on employment has taken place in Iran’s Manufacturing industries. Using dispersion analysis to study the speed and direction of structural changes ,we found that the speed of structural changes were rapid and on the normal direction up to 1382-85; however, this trend was reversed thereafter up to the period of 1386-88, indicating that there has been exodus of  labor from high productive and dynamic industries towards inefficient and declining industries after the threshold time period of 1382-85.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Creation
  • Job Destruction
  • Static
  • Dynamic and Within Shift Effects
  • Structural Changes
  • Manufacturing Industries
امدادی، فاطمه (1379)، بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال در ایران با تأکید بر بخش صنعت(کارگاه‌های بزرگ صنعتی) طی چهل سال اخیر (1379)، پایان نامة کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا.
بختیاری، صادق و ابوالفضل یحیی‌آبادی (1380) "تحلیل تغییرات ساختاری در اشتغال و بررسی  انتقال نیروی کار بین بخش‌های اقتصادی ایران"، مجلة پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شمارة ٢-١، ص 76-55.
مشیری، سعید و ابراهیم التجائی ( 1387)" اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده " ، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، دانشکدة اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، شمارة 36، ص 113-85.
مرکز آمار ایران، آمار کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر، سال‌های 1374 الی 1388.
 Bloom, Nicholas, Max Floetotto, and Nir Jaimovich(2009), “Really Uncertain Business Cycle” Stanford University Mimeo, January, available at http//aida.econ.yale.edu/seminars/macro/mac09/bloom-fleototto   jaimovich-090219.pdf.
Chenery, Hollis B and Lance Taylor (1968) "Development Patterns  among  Countries and Over Time" The Review of Economics  and Statistics, vol. 50, No. 4, pp. 391- 416.
Chenery, H. B., and M. Syrquin, (1975),Patterns of Development, 1957–1970, Oxford University Press, London.
Clark, Colin (1957), The Conditions of Economic Progress,Macmilan, London.
Davis,S.J. (1987),Fluctuations in the Pace of Labour Reallocation,Carnegie-Rochester Series on Public policy,27 335-402.
Davis, Steven J., John C.Haltiwagner, and Scott Schuh(1996), Job Creation and Job Destruction, Cambridge,MA:MIT Press.
Fisher, A.G.B. (1939), “Primary, Secondary and Tertiary Production,” Economic   Record15, June, 24–38.
Haltiwanger, John and Scott Schuh.( 1999), “Gross Job Flows between Plants and Industries.” New England Economic Review (March/April), 41–64.
Kaldor, Nicholas (1957), “A Model of Economic Growth”, Economic Journal, Vol 67, pp591-624.
Kuznets, Simon (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure,  and  Spread. New Haven,Connecticut: Yale University Press.
LilienDavid,M(1982)”Sectoral Shiftsand Cyclical Unemployment”, Journalof PoliticalEconomy, Vol.90,No.4.August,PP.777- 793.
Loungani,Prakash,Mark Rush and Tve(1990), " Stock Market Dispersion and Unemployment" Journal of Monetary Economics, Vol 25, no 3, June, pp.367-388
Mathur, P. N. (1959), An Efficient Path of Technological Transformation ofanEconomy in Barna, Tibor (Editor) Structural Interdependenceand Economic Development, Macmillan.
Phelan,Christopher, and Alberto Trejos(2000),” The Aggregate Effects of Sectoral Reallocation”,Journal of Monetary Economics, Vol.25, No.3, June, PP.367-388.
Peneder, M., (2002c) . Industrial Structure and Aggregate Growth",WIFO Working  Papers 182, Vienna.
 Prakash, S. and Balakrishnan , B. (1977) . Input Out Modelling of Employmentand Productivity As Base of Growth. Proceeding of Schuh, Scott and Robert K. Triest. “Gross Job Flows and  Firms.” 1999 Proceedings of the American Statistical Association, Government Statistics Section,pp.13–22.
Prasad, Eswar.,(1996), Sectoral Shifts and Structural Change in the Japanese  Economy: Evidence and Interpretation, Research Department, International Money Fun,Washington DC 20431,USA.
Rissman ,Ellen,R (1993), “Wage Growth and Sectoral Shifts: Phillips Curve redux”, Journal of Monetary Economics,Vol.45,No.2, April,PP.249-268.
Ros, Jaime (2000). Development Theory and the Economics of  Growth. Ann Arbor, Michigan, University of  Michigan  Press.
Schuh, Scott and Robert K.Triest,(1999),” Gross Job Flows and Firms,” Proceedings of the American  Statistical Association,  Government Statistics Section, PP.13-22.
Verdoorn, P. J. (1949). Fattori che regolano lo sviluppo della   produttivita o del  lavoro. L’Industrial,vol. 1, pp. 3-10.