دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 1-258 
اندازة بهینه و عوامل مؤثر بر آن در صنایع تولیدی ایران

صفحه 160-189

محمدعلی فیض پور؛ پرویز داودی؛ سعیده رادمنش


شاخص اسراف در مصارف بخش خصوصی

صفحه 133-156

سیدمحمدکاظم رجایی؛ مهدی خطیبی


بررسی تأثیر رشد صادارت غیرنفتی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ایران

صفحه 109-133

فرهاد دژپسند؛ الهام السادات حسینی؛ سیاوش گلزاریان‌پور