برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک (سال‌های 1388-1378) مطالعة موردی شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- گروه اقتصاد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده

روش ما در این پژوهش، استفاده از الگوی قیمت­گذاری هدانیک است. برای برآورد الگوها از روش پنل استفاده کرده­ایم. بدین صورت که مناطق چهارگانۀ شهر کرمان را به عنوان مقاطع در نظر گرفته­ایم و این مناطق را در دوره زمانی 1388-1378 مشاهده کردیم. نتایج نشان می­دهد که ویژگی­های فیزیکی بیشتر از ویژگی­های مکانی و محیطی قیمت واحد مسکونی را تحت تأثیر قرار می­دهند. همچنین در بررسی تابع تقاضای مسکن، کشش­های درآمدی تقاضای مساحت زیربنا و دستگاه حرارت مرکزی، مثبت و کشش درآمدی فاصله از مرکز شهر منفی به دست آمد. از آنجایی که کشش­های قیمتی از یک بیشتر  هستند، بنابراین این کالاها باکشش هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimate of Demand Function of Housing, Using the Hedonic Price Model (1378-88) Case Study: Kerman

نویسندگان [English]

  • Morad Rahdari 1
  • Neda Leylian 2
1 Faculty Member, Payame Noor University
2 PhD. Student
چکیده [English]

Due to the heterogeneous nature of housing, the Hedonic model of pricing. It deals with the estimation of the Hedonic pricing function of housing using the Panel data procedure. For this purpose, the four regions of Kerman were considered as the areas under study during 1378-1388. It can be realized from the study that in Kerman, physical factors can affect the price of the residential units more than the situational and environmental factors. On the other hand, the elasticity incomes of the demands of infrastructure area and central heating system were positive while that of the distance from downtown was found to be negative. The three above-mentioned commodities were found to be elastic since their price elasticity numbers are more than one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand function
  • Hedonic Price Model
  • Housing
  • elasticity
  • panel data
شریفی، محمدرضا (1376)، تخمین تابع تقاضای مسکن: مطالعة موردی شهر خمینی شهر با استفاده از مدل قیمت هدانیک، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
عابدین درکوش، سعید (1385)، درآمدی به اقتصاد شهری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
قلی­زاده، علی اکبر و احسان شکریان (1389)، "مقایسة مدل قیمت هدانیک سنتی و مدل هدانیک رید در برآورد تابع هدانیک قیمت مسکن (مطالعه مناطق شهری استان همدان)"، فصلنامة اقتصاد مقداری، سال 1390، صفحه 47-35.
مرکز آمار ایران، سالنامه آماری استان کرمان، سال­های مختلف، معاونت آمار و اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان کرمان.
مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن استان کرمان سال 1385.
مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار استان کرمان، سال­های مختلف.
Im, K., H. Pesaran, and K. Shin (2003), ″Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels″, Journal of Econometrics, 115, 53-74.
Lodhi A. and Hafiz Pasha (1991),″Housing Demand in Developing Countries: A Case Study of Karachi in Pakistan″, Journal of Urban Studies, 28, 623-634.
Rosen, S.; (1974), ″Hedonic Prices and Implicit Markets: Product differentiation in Pure Competition″ Journal of Political Economy, 82, 34-55.
Tiwari, P. and Parikh, J. (1998), ″Affordability, Housing Demand and Housing Policy in Urban India″, Journal of Urban Studies, 35, 11, 2111-2129.
Van Butsic, Ellen Hanak, Robert G. Valletta, (2009), ″Climate Change and Housing Prices:Hedonic Estimates for Ski Resorts in Western North America″, Federal Reserve Bank Of San Frnaicsco Working Paper Series.