تخمین قدرت بازاری و مقیاس تولید در صنعت نساجی ایران براساس رویکرد معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

 هدف محوری این مقاله تخمین قدرت بازاری بر اساس الگوی تغییرات حدسی با استفاده از معادلات ساختاری در صنعت نساجی ایران است. برای این منظور 9 صنعت فعال زیرمجموعة صنعت نساجی بر اساس کد چهار رقمی ISIC  طی سال‌های 1387-1375، بررسی شده و از داده‌های پانل برای تخمین مدل استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قدرت بازاری در 6 صنعت زیرمجموعة صنعت نساجی معنادار است. به گونه‌ای که بیشترین ضریب تبانی مربوط به "صنعت آماده‌سازی و ریسندگی الیاف" و کمترین آن مربوط به "صنعت تولید گلیم و زیلو" است. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اندازة اقتصادی همة صنایع مورد بررسی معنادار است و بیشترین اندازة اقتصادی مربوط به صنعت تولید قالی و قالیچه و کمترین آن مربوط به صنعت جوراب بافی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating of Market Power and Economies of Scale in Textile Industry based on Structural Equations Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 1
  • Esmail Gholipoor Balassi 2
1 Department of Economics, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestn
2 MA in Agricultural Economics
چکیده [English]

This study attempts to examine market power based on conjectural variation in textile industry with structural approach. It selected 9 subsector of ISIC code over 1996-2008. The technique of analyzing is Panel data. Results of this paper show that there is market power in 6 subsectors. Highest and lowest coefficients of collusion are related to “Fiber preparation and Spinning industry” and “Kelim industry”, respectively. The economies of size are significant for all subsectors. Higher economy size is related to Carpet and Rug subsector, which equal to 178.51. Lowest is related to Hosiery subsector which is equal to 4.56.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Power
  • Market Structure
  • textile industry
  • Economies of Size
  • Structural Equations
ابونوری، اسمعیل و سامانی‌پور(1381)، «برآورد پارامتریکی نسبت تمرکز صنایع در ایران» فصلنامة پژوهشنامة بازرگانی، شمارة 22.
بخشی، لطفعلی(1382)، اندازه‌گیری تمرکز در صنعت سیمان ایران، پژوهشنامة بازرگانی، شمارة 7.
خداداد کاشی، فرهاد) 1374( ،«تحلیل ساختار و عملکرد بازار و سیاست ضدانحصاری با توجه خاص به اقتصاد ایران» رساله دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
ــــــــــــ (1379)، «انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران» (73-1367) فصلنامة پژوهشنامة بازرگانی، شمارة 15.
ــــــــــــــ (1380)، ارزیابی قدرت و حجم فعالیتهای انحصاری در اقتصاد ایران، موسسة مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی.
خداداد کاشی، فرهاد و دهقانی(1384 ) ،«تبلیغات و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران» فصلنامة اقتصاد و مدیریت دانشگاه، شمارة 27.
خداداد کاشی،‌ فرهاد و شهیکی تاش،محمدنبی(1384 )، «درجه رقابت در بازار جهانی محصولات منتخب کشاورزی » فصلنامة اقتصاد کشاورزی، شماره 63.
خدادادکاشی،‌ فرهاد و شهیکی تاش،محمدنبی (1386)، حوزه و وسعت قانون رقابت با توجه به ساختار اقتصادی(مطالعه موردی ایران) ویژه نامه علمیپژوهشی حقوق و اقتصاد، شمارة پاییز و زمستان.
ـــــــــــــ (1390)، اقتصاد صنعتی، سمت.
عبادی، جعفر و شهیکی‌تاش، محمدنبی (1383)، «بررسی درجة رقابت در بازارهای صنعتی ایران»، فصلنامة پژوهشنامة بازرگانی، شمارة 31.
ـــــــــــــــــــــــ (1383)، «بررسی تأثیر ساختار بازارهای کشاورزی در درآمد ارزی ایران»، فصلنامة تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره 67.
حسینی،میرعبدالله (1381)، ساختار بازار جهانی خرما و بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی.
حسینی،میرعبدالله و پرمه (1383)، «ساختار بازار جهانی فرش دستباف»، فصلنامة پژوهشنامة بازرگانی، شمارة 32.
عزیزی ،مریم (1383)، بررسی ساختار بازار جهانی زعفران، موسسة مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی.
گرجی و ساداتیان (1379)، «ساختار بازار یخچال خانگی در  ایران»، فصلنامة پژوهشنامة بازرگانی، شمارة 16.
Appelbaum, E. (1979), "Testing Price Taking Behavior"  Journal of Econometrics (9): 283-94.
_________ (1982), "The Estimation of the Degree of Oligopoly Power", Journal of Econometrics (19): 287-99.
Azzam, A. (1997), "Measuring Market Power and Cost- efficiency Effects of Industrial Concentration", Journal of Industrial Economics 45 (4): 377-86.
Bresnahan, Timothy F. (1989), 'Studies of Industries with Market Power', in Richard Schmalensee and Robert Willig (eds.), Handbook of lndustrial Organization, New York: North Holland.
Boone, J. (2008), "Competition: Theoretical Parameterizations and Empirical Measures”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 164:587, 611.
Boone, J. (2008), "A New Way of Measuring Competition", The Economic Journal, 118:1245,61.
Diana, Chand Esfahani, A (2006), Modeling Market Power in the Indonesian Palm Oil Industry, www. Usyd. edu. au
Hall, Robert E. (1988), "The Relationship between Price and Marginal Cost in U. S. Industry', Journal of Political Economy 96, 921-47.
Iwata, G. (1974), "Measurement of Conjectural Variation in Ligopoly, Econometricac 42): 947-66.
Lau, Lawrence J. (1982), 'On Identifying the Degree of Competitiveness from Industry Price and Output Data',  Economics Letters 10, 93-9.
Lopez, Rigoberto A., Azzam, Azzeddine M., & LIRÓN-ESPAÑA, CArmen. (2002). Market Power and/or Efficiency: A Structural Approach. Review of Industrial Organization, 20, 115–126.
Oliveira Martins, J. , and Scarpetta, S(1999), “The Levels and Cyclical Behaviour of Mark-ups Across Countries and Market Structures”, OECD Economics Department Working Papers, No. 213.
Panzar, John C. and Rosse, James N. (1987), 'Testing for "Monopoly" Equilibrium', The Journal of Industrial Economics 35, 443-56.
Perloff . J & Shen . E,( 2012), "Collinearity in Linear Structural Models of Market Power,"  Review of Industrial Organization, Springer, vol. 40(2), pages 131-138, March.
Roeger, W. (1995), “Can Imperfect Competition Explain the Difference between Primal and Dual Productivity Measures? Estimates for US Manufacturing”, Journal of Political Economy, 103, 316-30.
Twomey. P, Green. R (2005),A Review of the Monitoring of Market Power, Center for Energy and Environmental Policy Research, http://web. mit. edu/ceepr/www/publications/reprints/Reprint_209_WC. pdf