واکنش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به هزینة استفاده از سرمایه، نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 سرمایه­گذاری به لحاظ نقشی که در افزایش ظرفیت­های تولیدی جامعه و افزایش سطح تولید، درآمد و اشتغال دارد از اهمیت ویژه­ای در تحلیل­های اقتصادی برخوردار است. به همین جهت همواره اقتصاددانان در تلاش بوده­اند تا متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه­گذاری را شناسایی کنند. نظریة نئوکلاسیک سرمایه­گذاری تأکید ویژه­ای بر نقش هزینة استفاده از سرمایه در تشکیل سرمایة ثابت دارد. این مقاله با بهره­گیری از مبانی نظری نئوکلاسیکی سرمایه­گذاری جرگینسون سعی دارد میزان تأثیرگذاری هزینة استفاده از سرمایه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در اقتصاد ایران تعیین نماید. از آنجا که نااطمینانی و نرخ استفاده از ظرفیت­های تولیدی عوامل مهم دیگر تأثیرگذار بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی هستند، این متغیرها نیز در کنار هزینة استفاده از سرمایه در تابع سرمایه­گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی به­دست آمده به روش همجمعی و الگوی خود رگرسیون گستردة وقفه (ARDL) مؤید نظریة نئوکلاسیکی سرمایه­گذاری جرگینسون برای اقتصاد ایران است و نشان می­دهد که یک درصد افزایش در هزینة استفاده از سرمایه به 86/0 درصد کاهش در سرمایه­گذاری بخش خصوصی منتج می­شود. در عین حال، یک درصد افزایش در شاخص نااطمینانی فضای کسب و کار سبب می­شود تا سرمایه­گذاری بخش خصوصی 06/0 درصد کاهش داشته باشد. چنانچه نرخ استفاده از ظرفیت­های تولیدی یک درصد کاهش داشته باشد، سرمایه­گذاری بخش خصوصی با 4/3 درصد کاهش مواجه خواهد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا(ECM)  نشان می­دهد که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت نسبتاَ سریع است به گونه­ای که حدود 80 درصد از خطای تعادل بلندمدت در هر دوره تعدیل می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Private Investment Response to User Cost of Capital, Uncertainty and Capacity Utilization Rate

نویسندگان [English]

  • Mohammad Noferesti 1
  • Zahra Norouzi 2
1 Department of Economics,Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 MA in Economics
چکیده [English]

In analyzing economic activities, investment is considered to be a very important variable due to its role in increasing production capacity, income and employment. It is for this reason that economists have always tried to identify the variable that affect private investment. Classic theory of investment consider the rate of user cost of capital as an important factor in shaping fixed capital formation. This paper, with the aid of Jorgenson's classical theory of investment tries to determine the impact of user cost of capital on private investment in the Iranian economy. As uncertainty and capacity utilization rate are also important in deciding how much to invest. This two variables are also added in the investment function.
Empirical result obtained using co-integration and ARDL approach, confirms Jorgenson's neoclassical theory of investment for the Iranian economy. The results show that one percent increase in the user cost of capital reduces private investment by 0.86 percent. Moreover, one percent increase in uncertainty index causes private investment to reduce by 3.4 percent. Results obtained from estimating Error Correction Model (ECM) show that the speed of adjustment towards long-run equilibrium is relatively fast. Almost 80 percent of disequilibrium error is adjusted in each period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Investment
  • User Cost of Capital
  • Capacity Utilization Rate
  • Co-integration
  • ARDL
  • Error Correction Model (ECM)
Abel, Andrew B. (1985), "A Stochastic Model of Investment, Marginal Q and the Market Value of the Firm", International Economic Review.
Bertola, Giuseppe (1988), Adjustment Cost and Dynamic Factor Demands: Investment and Employment Under Uncertainty, Ph.D. Dissertation, MIT.
Christensen, Laurits, Dianne Cummings and Dale Jorgenson (1995), ‘Economic Growth, 1947-1973: An International Comparison: In Productivity: International.
Clark, J. Maurice. (1917), "Business Acceleration and the Law of Demand: A Technical Factor in Economic Cycles." Journal of Political Economy 25 (3):217-235.
Clark, J. Maurice. (1944), Additional Note on Bussines Acceleration and the Law of Deman, in American Economic Association, Reading in Business Cycle Theory, Philadelphia.
Cockerell, Lynee and Steven Pennings (2007), Private Business Investment in Australia, Reserve Bank of Australia.
Craine, Roger (1989), "Risky Bussiness: The Allocation of Capital", Journal of Monetary Economics.
De Long, J. B. and L. Summers (1992), Equipment investment and economic growth:How strong is the nexus?, Brookings Papers on Economic Activity.
Eaton, Jonathan and Samuel Kortum (2001), "Trade in Capital Goods," European Economic Review 45.
Eisner, R. and Nadiri, M.I. (1968), Investment Behavior and Neo.classical Theory, The Review of Economics and Statistics, Vol 50, Issue 3. 
Hall, R.E. and D.W. Jorgenson (1967), "Tax Policy and Investment Behavior", American Economic Review, vol. 57, no. 3.
Hartman, Richard (1972), "The Effects of Price and Cost Uncertainty on Investment", Journal of Economic Theory, 1972.
Jones, Charles I. (1994) "Economic Growth and the Relative Price of Capital," Journal of Monetary Economics, 34.
Jorgenson, D.W. (1963) "Capital Theory and Investment Behavior, " American Economic Review, Papers and Proceedings, vol. 53, no. 2.
Jorgenson, D.W. and J.A. Stephenson (1967), "Investment Behavior in US Manufacturing, 1947-1960, " Econometrica, vol. 35, no. 2.
Klein, L.R. (1960),"Some Theoretical Issue in the Measurement of Capecity", Econometrica, vol.28.
Klein, L.R. & Summers, R. (1966), The Wharton Index of Capacity Utilization, Studies in Quantitative Economics, No.1. Economic Research Unit, Department of  Economics, University of Pennsylvania.
Koyck, L.M. (1954), Distributed Lags of Investment Analysis, Amsterdom, North Holland.
Landon, Stuart and Constance Smith (2007) Investment and the Exchange Rate: Short Run and Long Run Aggregate and Sector-Level Estimates, Department of Economics, University of Alberta.
Meade Douglas S. (1998), The Relationship of Capital Investment and Capacity Utilization with Prices and Labor Productivity, Inform Paper Presented at the Twelfth International Conference on Input-Output Techniques New York.
Pindyck, R.S. (1991), "Irreversibility, Uncertainty and Investment, " Journal of Economic Literature, vol. 34, no. 1.
Pindyck, Robert S.(1988), "Irreversible Investment, Capacity Choice, and the Value of the Firm, " American Economic Review.
Restuccia, Diego and Carlos Urrutia (2001), "Relative Prices and Investment Rates, " Journal of Monetary Economics, 47.
Zeira, Joseph (1989), Cost Uncertainty and the Rate of Investment, Hebrew University Working Paper No.206.