ارزیابی رابطه بلند مدت یارانه مواد غذایی و کالری دریافتی خانوارهای مناطق شهری در ایران:1363-1387

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر تغییرات درآمد سرانه، قیمت مواد غذایی و یارانه غذایی بر کالری دریافتی افراد در مناطق شهری ایران طی سال­های 1363 تا 1387 است و به این منظور از تکنیک­های اقتصادسنجی و مدل خودرگرسیون برداری ((VAR، هم‌انباشتگی، توابع عکس‌العمل آنی، تحلیل واریانس)) و رهیافت هم­انباشتگی استفاده شده است.
طبق یافته­های این پژوهش، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل وجود دارد و شوک­هایی که موجب کاهش درآمد خانوارهای شهری و کاهش یا حذف یارانه غذایی شوند، اثار منفی شدیدی بر میزان کالری دریافتی خانوارها خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Long Run Relationship between Food Subsidy and Calorie Intake A Case Study of Iranian Urban Households: 1984-2008

نویسندگان [English]

  • Farhad Khodadad Kashi 1
  • Sina Hashtarkhani 2
1 Payam-Noor University, Faculty Member
2 M.A. in Economics
چکیده [English]

This paper investigated the impacts of per capita income, food prices and food price subsidies on per capita calorie intake of Iranian urban Individuals. Using the Vector Autoregressive model for the years 1984-2008, a long run relationship was found  between the above mentioned variables. The results also showed  that shock to the  income of individuals and decreasing the food price subsidies adversely affected  the calorie intake of Iranian urban households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Calorie intake
  • Food Subsidy
  • VAR
  • Impulse Response Function
  • Variance Decomposition
  • Vector Error Correction
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نتایج بررسی بودجة خانوار در مناطق شهری ایران.
ـــــــــــــــ ، گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور، مدیریت کل آمارهای اقتصادی.
پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن کامل سند چشم انداز بیست ساله.
خداداد کاشی، فرهاد و خلیل حیدری (1383)، مطالعة جامع عملکرد تغذیه‌ای و امنیت غذایی خانوارهای ایرانی، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
قاسمی، حسین (1373)، «تعاریف و مبانی نظری امنیت غذایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه»، ویژه‌نامة امنیت غذایی، پاییز، 1373.
قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، سیاست‌های کلی.
Aldeman,H. (1988), "Changes on the Acquisition of Food By Low-Income Households", IFPRI, May 1988.
Behrman, J.R; Foster, A.D &Rosenzweig, M.R. (1997), "The Dynamics of Agricultural Production and the Calorie-income Relationship: Evidence from Pakistan", Journal of Econometrics, 77. Dawson, P.J & Tiffin, R. (1998), "Estimating the Demand for Calories in India", American Journal of Agricultural Economics, 80
Binderman, P. and etal(2003), Focus on food In Security and Vulnerability. FAO
Bouis, H.E, (1990), "Evaluating Demand for Calories for urban and Rural Population in the Philippines: Implications for Nutrition Policy Under Economic Recovery", World Development, Vol, 18. No, 2.
Deaton, A. (2003), Health, Income and Inequality, National Brea of Economic Research
Ecker, Oliver &Qaim,Matin, (2008),  "Income and Price Elasticity's of Food Demand and Nutrient Consumption in Malawi", Selected Paper Prepared for Presentation at the American Agricultural  Economics Association  Annual Meeting , Orlando , July 2008.
Emmanuel Skoufias (2003), "Is the Calorie Income Elasticity Sensitive to Prices Change? Evidence from Indonesia", World Development. No, 7.
FAO( 1996), Rome Declration, in the World Food Security and World Food summit Plan of action. http://www.fao.org/wfsindex_en.htm
Naiken, l.(2002), FAO Methodology for Estimating the Prevalence of Undernourishment, Keynote Paper for the International Scientific Symposium on Measurement and Assessment of Food Deprivation and Undernourishment, Rome, FAO.
Sahn, D. E.(1988), "The Effect of Price and Income Changes on Food- Energy Intake in Sri lanka", Economic Development and Cultural change, Vol. 36, No. 2
Sinha, K. (2005), Household Characteristics and Calorie Intake in Rural India: A Quantile Regression Approach, The Australian National University
Tiffin, R & Dawson, P.J. (2002), "The Demand for Calories: Some Further Estimates from Zimbabwe", Journal of Agricultural Economics, 53(2).