دوره و شماره: دوره 2، شماره 8-7، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-243 
4. اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

صفحه 81-115

حسن گلمرادی؛ عباس عرب مازار؛ فرهاد دژپسند


5. بررسی تأثیر سرمایة انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع متوسط و بزرگ ایران

صفحه 118-148

پرویز محمدزاده؛ فخری سادات محسنی زنوزی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی