بررسی اثر افزایش قیمت برق بر فرایند تولید زیربخش‌های 23 گانة صنعت رویکرد پانل سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

اجرای
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی موجب خواهد شد تا بسیاری از
تولیدکنندگان با استناد به افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی در زیربخش‌های اقتصادی و
به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی خود،
خواستار افزایش قیمت این محصولات شوند. لذا هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات طرح
هدفمندی یارانه‌های نهاده برق بر قیمت تمام شدة محصول در زیربخش‌های صنعتی است. در
همین راستا و به جهت افزایش اعتبار نتایج، برآورد توابع هزینة لگاریتمی متعالی در
چارچوب رویکرد پانل سیستمی طی دورة 1375 تا 1386 در زیربخش‌های 23 گانة صنعت ایران
به تفکیک کدهای ISIC به انجام
رسیده است. طبق نتایج ناشی از این پژوهش میانگین کشش هزینه‌ای نیروی کار، برق و
سرمایه در سطح 23 کد ISIC صنعتی به‌ترتیب  0.16-، 0.32- و 0.52- حاصل شده است. ضمن آنکه
به‌طور مشابه میانگین کشش‌های قیمتی متقاطع نیروی کار و برق 0.51و سرمایه و برق
0.84- می‌باشد. همچنین افزایش قیمت عوامل تولید از جمله برق سبب افزایش هزینه‌های
تولید و در نتیجه کاهش تولید در زیربخش‌های مختلف می‌گردد، به‌عنوان نمونه افزایش
1 درصدی قیمت برق به‌طور متوسط سبب کاهش 0.009 درصدی تولید می‌شود. همچنین افزایش
1 درصدی قیمت برق در سال 86 ، بین 0.03 تا 0.06 درصد هزینه‌های متوسط تولید را متأثر
می‌سازد. تغییرات هزینه‌های متوسط تولید در بخش تولید فلزات اساسی بیشترین و در
بخش‌هایی همانند بازیافت یا توتون و تنباکو کمترین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Electricity Price Liberalization on the Iranian Industrial Output: A Panel System Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Noferesti 1
  • Zohreh Salimian 2
1 Department of Economics,Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 M.A. in Economics
چکیده [English]

A substantial rise in the price of electricity,  which took place within the subsidy reform program of the year 2011 in Iran, led to a heavy increase in production costs. This rise of production costs is expected to induce a considerable impact on the industrial output. The main goal of this study is to estimate the effects of increased electricity prices on the production costs and output of 23 industrial subsectors in the Iranian Economy. To this end, a multifactor translog cost function, with three factors of production, namely electricity, labor and capital, are adopted and estimated within a panel system framework. The impacts of any price liberalization on electricity demand depends on the price elasticity. However, income elasticity of demand is of crucial importance, especially for developing countries like Iran. Empirical results  show  that labor, electricity and capital demand  are  not price sensitive and their price elasticity’s are calculated as -0.16, −0.32 and -0.52. While the results indicate the existence of substitution possibilities between electricity and labor, electricity–capital inputs are complementary. This means that changes in electricity prices have an impact on labor demand and investment demand. Moreover, a 1% increase of electricity price leads to a -0.009% decrease of output and a 1% increase of electricity price causes the average cost of production to increase. This covers a range for 0.03% in recycling to 0.06% in basic metals sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multifactor Translog Cost Function
  • Panel System
  • Subsidy Reform Program
  • ISIC Code
سلیمیان (1390)، برآورد تقاضای برق در بخش صنعت بر مبنای تابع هزینه ترانسلوگ، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
مرکز آمار ایران، سرشماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی، سال‌های 1375 تا 1386.
مرکز آمار ایران، سالنامه‌های آماری کشور، سال‌های 1375 تا 1387.
وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت اقتصادی، شناخت ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران، 1375.
وزارت نیرو، دفتر برنامه‌ریزی کلان برق و انرژی، ترازنامة انرژی کشور (1387).
Baltagi Badi H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons
Banda H.S and E.B Verdugo (2007), “Translog Cost Functions: An Application for Mexican Manufacturing”, Working Papers.
Bölük Gülden and A.Ali Koç (2010), “Electricity ِDemand of Manufacturing Sector in Turkey: A Translog Cost Approach”, Energy Economics, vol. 32, issue 3, 609–615
Buranakunaporn Suthep (2003), “A Dynamic Translog Model: An Analysis of Inter-factor and Inter-fuel Energy Demand for the Thai Manufacturing Sector”, Working Papers.
Christensen L.R., Jorgenson D. W. and L.J. Lau (1971), "Conjugate Duality and the Transcendental Logarithmic Production Function", Econometrica, 255-256.
Christensen L.R., Jorgenson D. W. and L.J. Lau (1973), " Transcendental Logarithmic Production Function Frontires", Econometrica, 28-45.
Heathfield D.F and S. Wibe (1956), An Introduction to Cost and Production Functions, MacMillan Education Ltd.
Khalil Ali M. (2003), "A Cross Section Estimate of Translog Production Function: Jordanian Manufacturing Industry”, Working Paper, Al-Ahliyya Amman University
Medina J. and Vega Cervera (2001), “Energy and the Non-energy Inputs Substitution: Evidence for Italy, Portugal and Spain”, Applied Energy 68 (2001) 203-214
Noferesti Mohammad (1980), Functional Separability, Substitution Possibilities and the Demand for Factors of Production in UK Manufacturing, Bristol University
Stiroh Kevin J.(1999), “Measuring Input Substitution in Thrifts: Morishima, Allen-Uzawa, and Cross-Price Elasticities”, Economics and Business 51 (2)
Williams Laumas Prem (1981), “The Relation between Energy and Non-Energy Inputs In India’s Manufacturing Industries”, The Journal of Industrial Economics.