برآورد و پیش‏بینی تابع احتمال خرید اتومبیل نو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکدة اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

مدل‏های مالکیت اتومبیل، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و برنامه‏ریزان در حوزة حمل و نقل بوده است. هدف مقالة حاضر تحلیل رفتار خریداران اتومبیل نو بر اساس رویکرد داده‏های‏ خانوار است، لذا تابع احتمال خرید اتومبیل تصریح شده و با استفاده از روش لاجیت برای سال 1387 در مورد داده‏های خام بودجه خانوار برآورد شده است. سپس مدل شبیه‏سازی برون نمونه‏ای شده و میزان تقاضای کل بازار اتومبیل نو برای دورة 1390-1388پیش‏بینی شده است.
نتایج نشان می‏دهد که درآمد حقیقی خانوار، نسبت شاغلان، نسبت دانش‏آموزان، سن سرپرست خانوار، تعداد افراد بالای 20 سال در خانوار و متغیر مجازی شهر-روستا دارای اثرات معنی‏داری بر الگوی انتخاب خرید خودروی نو توسط خانوار است. در میان متغیرهای توضیحی بیشترین اثر متعلق به متغیر تعداد افراد بالای 20 سال در خانوار و کمترین اثر مربوط به متغیر درآمد حقیقی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating and Forecasting the Probability of New Car Buying

نویسنده [English]

  • Aliakbar Khosravinejad
Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty Member
چکیده [English]

Modeling household automobile ownership choices is a key component of travel behavior research and car demand analysis and forecasting. This article analyses the behavior of new car buyers based on household data. Therefore, the model of buying a new car was specified and estimated by logit method on raw household budget data for 1387. Then, the market demand for new cars has been simulated and forecasted for the period 1388-90 based on out of the sample prediction of the model.
Results show that household's real income, number of employed in household, the number of students per household, the age of household head, number of household members over 20 years, and dummy variable for urban/rural have a significant effect on buying a new car by the member of household. Among the explanatory variables, the number of people over 20 years has the largest effect and the household's real income has the lowest effect on new car ownership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Car Ownership
  • Logit Model
  • Household
  • Discrete Choice
پورقنبرزاد، امید (1386)، بررسی تقاضای خودرو در ایران با تأکید بر فرایند جهانی شدن، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 چراغی، اسماعیل (1380)، تخمین تابع تقاضای خودرو سواری نو در ایران، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
داوودی، پرویز و فاطمه قاسمی‏مند (1385)، «برآورد کشش‏های قیمتی و درآمدی خودروهای سواری نو در ایران»، پژوهش‏نامه اقتصادی، شمارة 20.
عسکری، منوچهر (1383)، «آناتومی تقاضای خودرو»، پژوهشنامه اقتصادی، شمارة 14.
عرب مازار، عباس (1369)، اقتصادسنجی عمومی، انتشارات کویر، تهران.
مرکز آمار ایران،‏ آمار خام طرح بودجه خانوار‏‏‏‏، سال‏های 87-1385، تهران.
مرکز آمار ایران،‏ آمار پرسش‏نامه‏های بودجه خانوار‏‏‏‏، سال‏های 87-1385، تهران.
ملک محمدی نوری، رامین (1372)، بررسی تقاضا برای اتومبیل سواری شخصی در ایران طی دوره 1349-69، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
وزارت صنایع و معادن، دفتر خودرو و نیروی محرکه، مجموعه گزارشات تولید و قیمت خودرو.
Carlsson-Kanyama, A. and Linden, A.L. (1999), "Travel Patterns and Environmental Effects Now and in the Future: Implications of Differences in Energy Consumption Among Socio-economic Groups", Ecologcial Economics 30, 405-417.
Chow, G. (1983), Econometrics, McGraw-Hill Book Company, New York.
Dargay, J., and D. Gately (1995), "Income’s Effect on Car and Vehicle Ownership, Worldwide: 1960–2015", CV Starr Center Economic Research Reports, New York.
Golob, T. F. (1989), The Dynamics of Household Travel Time Expenditures and Car Ownership Decisions, Institute of Transportation Studies, University of California, Irvine.
Goodwin, P. B. (1988),   "Circumstances in Which People Reduce Car Ownership—A Comparative Analysis of Three Panel Data Sets", IATSS Research, Vol. 12, No. 2. 
Grubbs, F. E. (1969), "Procedures for Detecting Outlier Observation in Samples", Technometrics, Vol. 11, pp. 11-12.
Hocherman, I., J. Prashker, and M. Ben-Akiva (1982), "Estimation and Use of Dynamic Transaction Models of Automobile Ownership," paper presented at Transportation Research Board annual meeting, Washington, DC.
Judge, G.G., W.E. Griffiths, R.C. Hill, H. Lutkepohl and T.C. Lee (1987), Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, second edition,John Wiley, New York.
Kermanshah, M. and F. Ghazi, (2001), " Modeling Automobile Ownership Decision: A disaggregate Approach", Scientia Iranica, Vol. 8, No. 1, pp. 29-37.
McFadden, Daniel, (1974), "Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior," Frontiers in Econometrics, pp. 105-142, Academic Press: New York.
McFadden, D. and A. P. Talvitie (1977), Demand Model Estimation and Validation, Urban Travel Demand Forecasting Project, Phase 1 Final Report Series, Vol. V The Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley and Irvine.
Raimond, T. and Milthorpe, F. (2010) "Why Are Young People Driving Less? Trends in Licence Holding and Travel Behaviour," Presented to Australasian Transport Research Forum.
Sen, Sudeshna and Chandra R. Bhat (2006), “The Impact of Demographics, Built Environment Attributes, Vehicle Characteristics, and Gasoline Prices on Household Vehicle Holdings and Use,” Center for Transportation Research, University of Texas at Austin, Research Report SWUTC/06/167550-1.
Train, Kenneth (2009), Discret Choice Methods with Simulation, second edition, Cambridge University Press