اندازه‌گیری همزمان نایرو و هستة تورم در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کاهش نرخ بیکاری و دستیابی به تورم غیر فزاینده از جمله اهداف مهم و کلیدی سیاستگذاران اقتصادی است. بنابراین اندازه‌گیری نرخ بیکاری همراه با تورم غیر فزاینده (نایرو) و هستة تورم از اهمیت خاص برخوردار است.
در این مقاله نرخ بیکاری همراه با تورم غیر فزاینده (نایرو) و هستة تورم به صورت همزمان و در چارچوب یک نگرش ساختاری برای اقتصاد ایران اندازه‌گیری می‌شود. در این رابطه، نایرو به عنوان جزئی از نرخ بیکاری واقعی که در بلند مدت با تورم ناهمبسته است، و هستة تورم نیز بخشی از تورم واقعی که اثر میان مدت و بلندمدتی بر تولید و اشتغال ندارد، تعریف شده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مبادلة تورم و بیکاری در چارچوب منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت و بلندمدت مرسوم با توجه به داده‌های آماری کشور مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. نرخ بیکاری نایرو و هستة تورم بر خلاف تصور اولیه مفهوم ثابت زمانی نداشته بلکه در طول زمان متغیر هستند. نایرو و هستة تورم برآورد شده در این مقاله، تفاوت بسیار اساسی و چشمگیر با نرخ بیکاری و نرخ تورم واقعی ندارد که گویای ماهیت ساختاری و بلندمدت بودن پدیده بیکاری و تورم در اقتصاد ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NAIRU and Core Inflation Simultaneous Measurement in Iran Economy

نویسندگان [English]

  • Hassan Golmoradi 1
  • Abbas Arabmzar 2
  • Farhad Dejpasand 3
1 PhD in Economics, Shahid Beheshti University
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
3 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Low unemployment rate and access to Non-Accelerating inflation rate are considered as key targets for policy makers. Thus, measuring the Non-Accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU) is very important.
In this paper, we investigate the NAIRU and core inflation with a structural approach in which the two factors respond to each other simultaneously. The NAIRU is defined as a component of the real unemployment rate that is uncorrelated with inflation in the long run. In addition, the core inflation is defined as a component of real inflation that is uncorrelated with output and unemployment in medium and long run.
The findings of this paper shows that the trade-off between inflation and unemployment rate as predicted by traditional short and long run Philips Curve theory cannot be confirmed by the statistical data. Contrary to the primary conception, NAIRU and core inflation rate are time-varying and not fixed. 
In This paper, also, there is no difference between NAIRU and core inflation with real unemployment and inflation respectively. That is, unemployment and inflation rate phenomena in Iranian economy have long term and structural nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NAIRU
  • core inflation
  • Structural VAR
  • unemployment
  • Inflation
  • Phillips curve
افشاری، زهرا؛ احمد یزدان پناه و مرضیه بیات (1388)، "نایرو و سیاستگذاری اقتصادی در ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شمارة 87.
امیری، هادی و علی چشمی (1383)، "محاسبه هسته تورم در ایران"، جستارهای اقتصادی، شمارة 1.
تشکینی، احمد (1385)، اندازه‌گیری تورم پایه در اقتصاد ایران، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی.
حسینی، سید صفدر و حیدر قلی زاده (1389)، "بررسی تورم و بیکاری در اقتصاد ایران"، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال چهاردهم، شمارة 43.
خالصی، امیر و سیما صیامی نمیین (1381)، "برآورد نرخ بیکاری همرا ه با تورم غیر شتابان و تولید بالقوه"، مجله برنامه و بودجه، شماره 86
سامتی، مرتضی؛ سعید صمدی و سارا قبادی (1383)، "برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقایسۀ آن با نرخ طبیعی (با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی)"، مجله تحقیقات اقتصادی، شمارة 67.
عباسی نژاد حسن و غلامرضا کاظمی‌زاده (1379)، "بررسی و تحلیل منحنی فیلیپس و تعیین نرخ طبیعی بیکاری در ایران"، تحقیقات اقتصادی، شماره 57.
عباسی نژاد و احمد تشکینی (1390)، "اندازه‌گیری تورم پایه در اقتصاد ایران(رویکرد مبتنی بر مدل)"، تحقیقات اقتصادی، شمارة 94.
متقی، لی لی (1378)، تبادل میان تورم و بیکاری و آزمون نرخ طبیعی بیکاری و نایرو در ایران، رسالة دورة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
نیلی، مسعود؛ مهران بهنیا؛ آرش علویان قوانینی (1389)، رویکرد مناسب در مواجهه با تورم مزمن در اقتصاد ایران، مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، ج اول، پژوهشکدة پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
Alogoskoufis, G. and Smith, R. (1991), "The Phillips Curve: The Persistence of Inflation and the Lucas Critique:Evidence from Exchange-Rate Regime", American Economic Review, 81.
Apel, M. and P., Jonson (1999), A Parametric Approach for Estimating Core Inflation and Interpreting the Inflation Process, Severiges Riksbank,s-103 37 Stockholm, Sweden.
Apel, Mikeal, and Per Jansson (1999), "A theory-Consistent System Approach for Estimating Potential Output and the NAIRU", Economic Letters, vol. 64.
Ball Laurence and N. Gregory Mankiew (2002), "The NAIRU in Theory and Practice". Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper Number 1963.
Blanchard, O. J. and Quah, D. (I 993), "The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances:reply", American E conomic Review, June, vol. 83.
Blanchard, Olivier Jean; Danny Quah. (1989), "The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances", The American Economic Review, Volume 79, Issue 4, Sep, 1989.
Bryan, M. F. and Cecchetti, S. G. (1993), "Measuring core inflation", NBER Working Paper.
Friedman, M. (1968), "The Role of Monetary Policy", American Economic Review, 58.
Furuoka, F. (2007), Does the “Phillips Curve Really Exist? New Empirical Evidence from Malaysia. Economics Bulletin, Vol.5,No.16
Gordon, R.J. (1971), Price in 1970: The Horizontal Phillips Curve. Brookings Papers on Economic Activities, 3,
Hahn, Elke(2001),"Core Inflation in the Euro area: Evidence from the Structural VAR Approach", CFS Working Paper, No.9.
Hansen, M. and Pancs, R. (2001), The Latvian Labour Market Transition: the Beveridge and Phillips Curve as Indicators of Normalization, Riga: Euro Faculty.
Hogan, Seamus, Marianne Johnson and Therese Lafleche (2001),”Core Inflation”, Technical Report, No 89/ Bank of Canada.
Islam, F.; Hassan, K.; Mustafa, M. and Rahman, M. (2003), "The Empirics of U.S. Phillips Curve: A Revisit", American Business Review, 20(1).
Karanasso , Marika And Hector Sala (2010), "The US- Unemployment Trade-Off Revisited", New Evidence for Policy Making , Journal Of Policy Modeling, 32.
Khalid Zaman; Muhammad Mushtag Khan, Mehbood Ahmed And Waseem Ikram (2011), "Inflation, Unemployment And Nairu in Pakestan", International Journal Of Economics and Finance, Vol. 3 No.1.
King, R.G. and Watson, M.W. (1994), "The Post-War U.S. Phillips Curve: A Revisionist Econometric History", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 41.
Laubach, Thomas (2001), "Measuring The NAIRU: Evidence from Seven Economies", The Review Of Economics and Statistics, Vol. 83, No. 2.
Lucas, R.E. (1976), Econometric Policy Evaluation: A Critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1.
Madsen, B. Jakob (1998), "The NAIRU and Classical Unemployment In The OECD Countries", International Review Of Applied Economics, Vol. 12, No.2
Phillips, A.W.(1958), "The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom", Economica, 25.
Quah Danny; Shaun P. Vahey. (1995), "Measuring Core Inflation", The Economic Journal, Volume 105, Issue 432 (Sep, 1995),
Robert J. Gordon. (1997), "The Time-Varying NAIRU and its Implications for Economic Policy", The Journal of Economic Perspectives, Volume 11, Issue 1,.
Samuelson, P.A. and Solow, R.M. (1960), Analytical Aspect of Anti-inflation Policy", American Economic Review, 50.
Solow, R.M. (1970), Discussion of RJ Gordon’s Recent Acceleration of Inflation and its Lessons for the Future Brookings Papers on Economic Activities, 1.
Staiger, Douglas; James Stock; Mark Watson (1997), "The NAIRU, Unemployment and Monetary Policy", Journal of Economic Perspectives, Volume 11, Issue 1,
Stephandes, George (2006), Measuring NAIRU : Evidence from the European Union, USA And Japan, International Research, Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887, Issue 1
Zhao, Hongmei And Vicent Hogan(2011), "Measuring The NAIRU – A Structural VAR Approach", Frant. Econ. China, Research Paper , 6(1).