دوره و شماره: دوره 2، شماره 6-5، شهریور 1390، صفحه 1-247 
بررسی اثرات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر رفاه خانوارهای شهری کشور

صفحه 161-187

محمدعلی متفکر آزاد؛ پرویز محمدزاده؛ سید کمال صادقی؛ صمد حکمتی فرید