تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف از
این مقاله، طراحی یک قاعدة سیاست پولی بهینه برای بانک مرکزی با هدف ثبات سازی
تولید و تورم، همزمان با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانة حامل­های انرژی در اقتصاد
ایران است.  بدین منظور ابتدا آثار اصلاح
قیمت حامل­های انرژی و اجرای سیاست های جبرانی دولت بر متغیرهای عمدة کلان اقتصاد،
به­ویژه تولید و تورم، مرور می‌شود و سپس قاعدة پولی بهینه در چارچوب هدف‌گذاری تورم انعطاف پذیر و با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به‌دست
می آید. در این رابطه یک تابع زیان، شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید
و انحراف رشد حجم نقدینگی از دورة قبل، برای بانک مرکزی انتخاب و با توجه به دو
قید منحنی فیلیپس و منحنی تقاضای کل (فرم کاهش یافتة یک الگوی کلان) کمینه و قاعدة
پولی بهینه در شرایط اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی
استخراج می شود. در نهایت با جایگزینی قاعدة پولی بهینه به­دست آمده در الگوی
اقتصادسنجی کلان، رشد حجم نقدینگی بهینه تحت شرایط مختلف محاسبه می شود. نتایج
نشان می دهد که می­توان با اجرای سیاست­ پولی بهینه، به مهار تورم حاصل از افزایش
قیمت حامل های انرژی پرداخت، ضمن آنکه با روش های جبرانی مناسب برای بخش تولید و
اجرای سیاست­های طرف عرضه، از طریق افزایش بهره وری، وضعیت تولید را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Monetary Policy Rule along the Targeted Energy Subsidy Plan: A Flexible Inflation Targeting Approach

نویسندگان [English]

  • Hassan Dargahi 1
  • Mojtaba Ghorbannejad 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 M.A. in Economics
چکیده [English]

The aim of this study is to design an optimal monetary policy rule for stabilization policy of output and inflation, while the government is removing subsidies on energy carriers in the economy of Iran. Thus, the impacts of energy prices reform and implementation of compensation policies are evaluated on major macroeconomic variables, particularly output and inflation. Then an optimal monetary rule is designed to control inflation rate within the framework of flexible inflation targeting. For this purpose, a loss function for the central bank, included inflation rate, output gap and liquidity growth deviation, is minimized using two constraints of the Phillips and aggregate demand curves (as a reduced form of a macro model), under carrying out the energy prices reform scheme. By using the derived optimal monetary rule in the macro model, the optimal liquidity growth was determined under different scenarios. 
The results suggest that inflation can be controlled by implementing the optimal monetary policy. Meanwhile, the improvement of production conditions is possible just by productivity promotion through the supply-side policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Targeted Subsidy Plan
  • Energy Carriers Prices Reform
  • Optimal Monetary Policy Rule
  • Optimal control
  • Economy of Iran
جعفری صمیمی، احمد؛ امیر منصور طهرانچیان (1383)، "بررسی اثرات سیاست­های پولی و مالی بهینه بر شاخص‌های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریة کنترل بهینه"، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 65.
خلیلی عراقی، منصور؛ حامد شکوری؛ محمد زنگنه (1388)، "تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه"، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 88.
درگاهی، حسن؛ کبری شربت اوغلی (1389)، "قاعدة بهینه سیاست پولی در شرایط تورمی اقتصاد ایران"، مجلة تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره 88.
Adam, k. (2006), "Optimal Monetary Policy with Imperfect Common Knowledge", Journal of Monetary Economics 54, pp 267-301.
Arnold, J. (2008), "Do Tax Structures Affect Aggregate Economic Growth? Empirical Evidence from a Panel of OECD Countries", Economics Department Working Paper, No 643. 
Bruno, M.; Sachs, J. (1982), "Energy and Resource Allocation: A Dynamic Model of the Dutch Disease", The Review of Economic Studies, Vol. 49, No. 5, pp 845-859.
Glain, P. (2007), The Optimal Monetary Policy Rule for the European Central Bank, Department of Economics, University of Pisa.
Guender, V.A. (2003), Optimal Monetary Policy under Inflation Targeting based on an Instrument Rule",  Economics Letters, Vol 78. Issue 1. pp 55-58.
Jondeau, E; Bihan, H. L. (2010), "Evaluating Monetary Policy Rule in Estimated forward-Looking Models, A Comparison of US and German Monetary Policies". The Econometrics of Policy Evalution, pp 357-388.
Lee, Y.; Gordon, R. H. (2004), "Tax Structure and Economic Growth", Journal of Public Economics 89, Elsevier, pp 1027-1043. 
Mattesini, F.; Nistico, S (2010), "Trend Growth and Optimal Monetary Policy", Journal of Macroeconomics 32, Elsevier, pp 797-815.
Mishkin, F. S. (1999), "International Experiences with Different Monetary Policy Regimes", Journal of Monetary Economics, Vol 43. No 3, pp 579-605.
Moura, M. L.; Carvalho, A. (2009), "What Can Taylor Rules Say about Monetary Policy in Latin America?" Journal of Macroeconomics 32, Elsevier, pp 392-404.
Pesaran, M. H. and Shin, Y. (1999), An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis, in S Strom (ed), Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, 1999, chapter 11. Cambridge University Press, Cambridge.
Steinsson, (2003), "Optimal Monetary Policy in an Economy with Inflation Persistence". Journal of Monetary Economics 50. pp 1425-1456.
Tatomm, A. J. (1981), "Energy Prices and Short-run Economic Performance", Federal Reserve Bank of St. Louis, issue, Jan, pages 3-17.
Woodford, M. (2003), Inflation Targeting and Optimal Monetary Policy, Annual economic policy conference, Federal Reserve Bank of St. Louis.