بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، با هدف بررسی درجة حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر رفاه اجتماعی، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که درجة استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در ایران بسیار پایین و نزدیک صفر (برابر 079/.) است که نشان از حاکمیت بالای سیاست مالی دارد. همین‌طور نتایج نشان می‌دهد که با کاهش حاکمیت مالی زیان تولیدی کاهش و رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد. با این حال، این نتیجه بدان معنا نیست که حاکمیت مالی صفر در اقتصاد ایران، رفاه اجتماعی را حداکثر می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که افزایش درجة استقلال سیاست پولی به بالاتر از 5/. (50 درصد) عملاً تأثیری بر افزایش رفاه اجتماعی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying of Fiscal Dominance' Effect on Social Welfare in a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • Majid Sabbagh Kermani 1
  • Kazem Yavari 1
  • Seyed Ebrahim Hoseini Nasab 1
  • Seyed Hadi Mousavi Nik 2
1 Tarbiat Modares University, Faculty member
2 PhD Student in Economic
چکیده [English]

In this paper, a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model have been designed to investigate Fiscal Dominance' effect on social welfare. The designed model has solved by calibration method. Results shows that the degree of fiscal dominance in Iran economy is about 92 percent and decreasing of Fiscal Dominance would lead to decreasing of output loss and increasing of social welfare. However, these results do not mean that the zero degree of fiscal dominance would maximize the social welfare in Iran. Results indicate that increasing of independence of monetary policy to upper than .5 (50 percents) does not any significant positive effect on social welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal Dominance
  • Social Welfare
  • DSGE
امینی، علیرضا؛ حاجی محمد نشاط (1384)، "برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دورة 1381-1338"، برنامه و بودجه، شمارة 90، ص 86-53.
تقوی، مهدی؛ اسماعیل صفرزاده (1389)، "نرخ بهینة خلق پول (متناظر با نرخ بهینة تورم) در اقتصاد ایران"، فصلنامة مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شمارة 3 "پیاپی 9"، ص 104-77.
داوودی، پرویز؛ زهرا زارع پور (1385)، "نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تأکید بر شاخص دیویژیا"، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، شمارة 29، ص 74-47.
شاهمرادی، اصغر (1387)، "بررسی اثرات تغییر قیمت­های انرژی بر روی سطح قیمت، تولید و رفاه در اقتصاد ایران"، وزارت اقتصاد و دارایی.
شهرستانی، حمید؛ فرزین اربابی (1388)، "الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران"، فصلنامة پژوهشنامة اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، سال نهم، شمارة اول.
طایی، حسن (1385)، "تابع عرضة نیروی کار: تحلیلی بر پایة داده­های خرد"، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، شمارة 29، ص 112-93.
کاوند، حسین (1388)، "تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست­های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران"، رسالة دکتری، دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران.
متوسلی، محمود؛ ایلناز ابراهیمی؛ اصغر شاهمرادی؛ اکبر کمیجانی (1389)، " طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد صادرکنندة نفت "، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شمارة چهارم، ص 116-87.
Baig, Taimur; Kumar Manmohan; Vasishtha Garima ; Edda Zoli (2006), "Fiscal and Monetary Nexus in Emerging Market Economies: How Does Debt Matter?", International Monetary Fund, WP/06/184
Bohn(1998), "The Behavior of U. S. Public Debt and Deficits", The quarterly Journal of Economics, vol 113
Canova, Fabio (2007),Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton University Press.
Frank Schorfheide, 2011. "Estimation and Evaluation of DSGE Models: Progress and Challenges," NBER Working Papers 16781, National Bureau of Economic Research, Inc.
Giovanni Bellù, Lorenzo and Liberati, Paolo (2006), "Social Welfare Analysis of Income Distributions :Social Welfare, Social Welfare Functions and Inequality Aversion", Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO.
Resende, Carlos; Rebei, Nooman (2008), Estimating the Degree of Fiscal Dominance in a DSGE Model with Sticky Prices and Non-Zero Trend Inflation, International Department Bank of Canada,
Tovar, Camilo (2008), "DSGE Models and Central Banks", Monetary and Economic Department, No 258.