دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-215 
بررسی اثر حاکمیت مالی بر رفاه اجتماعی ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

صفحه 183-215

مجید صباغ کرمانی؛ کاظم یاوری؛ سیدابراهیم حسینی نسب؛ سیدهادی موسوی نیک