برآورد نرخ آستانه‌ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، برآورد نرخ آستانه­ای تورم و رابطة آن با رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک است. شش کشور از مجموعه کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2005-1970 بررسی شدند. روش تجزیه-­ تحلیل بدین منظور روش داده­های تلفیقی انتخاب شده است. مسئله­ای که در اینجا مطرح است، چگونگی اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی است و اینکه آیا اثرات احتمالی در تمام سطوح تورم متقارن هستند؟ مسئلة دیگری که به طور ضمنی بررسی شده است این است که آیا تفاوت معنی­داری بین رابطة تورم و رشد اقتصادی در میان کشورهای تحت بررسی وجود دارد؟ برآورد مدل رشد اقتصادی به روش GLS و با رویکرد اثرات ثابت گویای این است که در کشورهای مورد بررسی تورم پایین­تر از سطح 15 درصد، بر رشد اثر بااهمیتی ندارد، اما تورم بالاتر از این سطح آستانه­ای (تورم بالای 15 درصد) اثر منفی و بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج آزمون فرضیة دوم تحقیق نیز گویای این است که تفاوت معنا­داری در نوع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی بین کشورهای تحت بررسی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Threshold Rate of Inflation and Its Relation with Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Seyyed Aziz Arman 1
  • Masum Mirabizadeh 2
1 Shahid Chamran University, Faculty member
2 M.Sc. degree in Economic
چکیده [English]

The purpose of implementing the present research is estimating the threshold rate of inflation and its relation with economic growth in a selection of OPEC countries. Six countries of OPEC are studied for the period of 1970-2005. The method selected for the data analysis is the pooled data method. An issue addressed here is the inflation influence on economic growth and the probable symmetric effect in all its levels. Other issue that is dealt with implicitly is whether there is any significant difference among the countries under investigation. In this respect the impact of Estimation of economic growth model using generalized least squares (GLS) method and fixed effects approach indicats that inflation rate under 15% doesn’t have significant effect on the growth rate in the countries under consideration. However, inflation above this threshold level (inflation above 15%) has negative and significant effect on the economic growth. The results related to the second issue indicate that there isn’t any significant difference in the relationship between inflation and economic growth among those countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Threshold
  • Inflation
  • OPEC Countries
دادگر، یدالله و غلامرضا کشاورز و علی تیاترج (1384)، "تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران"، جستارهای اقتصادی، شمارة 5.
دادگر، یدالله و مسعود صالحی رزوه (1383)، "کاربرد مدل بارو جهت ارزیابی رابطة بین تورم و رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامة پژوهشنامه بازرگانی، شمارة 33، 82-55، زمستان.
درگاهی، حسین و امرالله قدیری (1382)، "تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کنندة رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوی رشد درونزا)"، پژوهشنامة بازرگانی، 26، تهران.
فیشر، استانلی و رودریگر دورنبوش (1371)، اقتصاد کلان، ترجمة محمد حسین تیزهوش تابان، سروش، تهران.
کمیجانی، اکبر و سید محمود علوی (1378)، "اثر متقابل رشد و تورم در ایران: یک تحلیل اقتصادسنجی با تأکید بر علل تورم و منابع رشد"، مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سیاست­های پولی ارزی، مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی، تهران.
محمدزاده اصل، نازی (1382)،"آزمون نظریة رشد نئوکلاسیک (برداشت Panel Data)"، پژوهشنامة اقتصادی، ص 89 و 90.
Barro, R.J. (1995), "Inflation and Economic Growth", Bank Of England, Quarterly Bulletin, No. 35, 166-76.
Burdekin, Richard C.K., Arthur T. Denzau, Manfred W. Keil, Thitithep Sittiyot and Thomas D.Willett (2004), "When Dose Inflation Hurt Economics Growth? Different Nonlinearities for Different Economies", Journal of Macroeconomics, No. 26, 519-532.
Choi, S., B. Smith and J.H. Boyd (1996), "Inflation, Financial Markets and Capital Formation", Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 78, 41-58.
De Gregorio, J.; (1993), "Inflation, Taxation and Long-Run Growth", Journal of Monetary Economics, 31, 271-298.
Dougherty, C. (2004), Introduction to Panel Data Models, Courses of London School Of Economics And Political Science, Available at: http://www.econ.lse.ac.uk.
Fischer, S. (1993), "Role of Macroeconomics in Growth", Journal of Monetary Economics, Vol. 32, 485-512.
Ghosh, Atish, and Steven Philips (1998), "Inflation, Disinflation, and Growth", IMF Working Paper.
Im, K.S., M.H. Pesaran and Y. Shin (1997), Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, University of Cambridge, Department of Applied Economics.
Khan, M.S. and A.S. Senhadji (2001), "Threshold Effects in the Relatioship between Inflation and Growth", IMF Staff Papers, Vol. 48, No. 1, 1-21.
Levin, A. and C.F. Lin; (1992), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties, University of California, No. 92-93.
Li, Min (2004), Inflation and Economic Growth: Threshold Effects and Transmission Mechanisms, University of Alberta, Available at: http://www.minl@ualberta.ca.
Maddala, G.S.; (1988), Intoduction to Econometrics, Macmillan. Publishing Company, New York.
Sarel, Micheal (1996), "Nonlinear Effects of Inflation on Economic Growth", IMF Staff Papers, 199-215.
Sidrauski, Miguel; (1967), "Inflation and Economic Growth", Journal of Political Economy, Vol. 75, 796-810.
Tobin, J.; (1965), "Money and Economic Growth", Econometrica, Vol. 33, No. 4, 671-684.