دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-212 
بررسی علیت غیرخطی GMDH میان تورم و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران

صفحه 131-160

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ مهدی احراری؛ مهدی نوری