اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

در این بررسی اثر دو متغیر اعتبارات بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، صنایع و معادن و ساختمان بررسی شده است. برای انجام این مطالعه، از مدل شتاب انعطاف‌پذیر و الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های گسترده(ARDL) و اطلاعات سری زمانی دورة 1386-1352 استفاده شده‌ است. یافته‌ها حاکی از آن است که تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارای اثر مثبت و معنی‌دار و نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی دارای اثر منفی و معنی‌داری است. همچنین، نتایج حاصل از بررسی دو متغیر مذکور بر زیر بخش‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنایع و معادن بیشترین حساسیت را نسبت به تسهیلات اعطایی بانک‌ها داراست که گویای اتکای بیشتر این بخش به اعتبارات بانکی نسبت به سایر بخش‌هاست. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Allocated Credits and Banking Profit Rate on Private Investment in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Samsami 1
  • Mohammad F. Khadem G. 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 M.A in Economics
چکیده [English]

The present paper presents the effects of variations, that is to say bank credits and banking profit rate on private investment in different sectors such as agriculture, industry & mine and building. Flexible acceleration model and auto-regressive distributed lag model (ARDL) in 1352-1386 periods is applied here. Findings demonstrate that bank credits in all sectors have positive and significant effect, and real interest rate for bank credits has negative and meaningful effect. Results of the two variations show private investment has the biggest elasticity in relation with bank credits in industrial and mine sector, and this represent the dependency of this sector on bank credits than on the others.
In the same order, private investment has the biggest elasticity in relation with real bank interest rate in agriculture sector.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private Investment
  • Allocated Credits
  • Banking Interest rate
  • Flexible Acceleration Model
  • Auto-Regressive Distributed Lag Model (ARDL)
ازکیا، م. (1384)،مقدمه‌ای بر جامعه شناسی روستایی، انتشارات اطلاعات، تهران.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1384)، قانون منطقیکردننرخسودتسهیلاتبانکیمتناسببانرخبازدهیدربخش­هایمختلفاقتصادی، سایت اینترنتی قوانین مرجع،  www.cbi.ir/simplelist/1531.aspx
----------------، گزارشات اقتصادی و ترازنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال‌های مختلف.
---------------، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال‌های مختلف.
برانسون، ویلیام.اچ. (1383)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، نشر نی، تهران.
برجیسیان، افسانه (1377)، عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
سلیمی فر، مصطفی و مسعود قوی (1381)، «تسهیلات بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، شمارة 13، زمستان، ص 176-135، تهران.
شاکری، عباس و میر حسین موسوی (1382)، «بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شمارة 43و44، پاییز و زمستان، تهران.
کارشناسان، مهدوی و ابریشمی (1384)، بررسی عدم اطمینان اقتصاد کلان و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در کشورهای اوپک، پایان نامة دکتری، دانشگاه تهران.
والی زاده، ابوالمحسن (1380)، «پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری»، فصلنامة ناظر اقتصاد، سال دوم، شمارة سوم، تابستان، تهران.
Blejer, M. and Khan, M. (1984), "Government Policy and Private Investment in Developing Countries", IMF Staff Papers, 31.    
Chhibber, Ajay; Van Wijnbergen Sweder (1992), Public Policy and Private Investment in Turkey, Reviving Private Investment in Developing Countries, Empirical Studies and Policy Lessons, Chapter 7, North-Holland.
Dejong, D.N.; Nankervis, J.C.; Savin, N.E. (1992), "Integration Versus Trend Stationarity in Time Series", Econometrica, 60.
Jorgenson,W. Dale and Calvin. D. Seibert (1965), A Comparison of Alternative Theories of Corporate Investment Behavior, A.E.R,.
Erden Lutfi, (2006),"The Effects of Financial Markets on Private Capital Formation": An Empirical Analysis of Turkish Dataover 1968-1998 Period, Mersin University Conference.
Mankiw, N. Gregory (2007), Macro Economics, 6thEd, Worth Poblishers,.
Pesaran, M.H., shin, Y., Smith, R.J. (2001), "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships", Journal of Applied Econometrics, 16.
Ouattara, B. (2004), The Impact of Project Aid and Programme Aid on Domestic Savings: A Case Study of Côte d'Ivoire, Centre for the Study of African Economies Conference on Growth, Poverty Reduction and Human Development in Africa.
Singh, Rup; Kumar, Saten (2006), Private Investment in Selected Asian Countries, University of the South Pacific, Suva (Fiji).
Valadkhani, Abbas, (2004), "What Determines Private Investment in Iran? ", International Journal of Social Economics, Vol. 31 No. 5/6.