تراز پرداخت‌ها به عنوان یک پدیدة پولی: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری کوچک مقیاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقالة حاضر به بررسی تجربی اعتبار نظریة نگرش پولی به تراز پرداخت­ها و رابطة بین کسری تراز پرداخت­ها با سطح عمومی قیمت­ها و کسر بودجة دولت در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری می‌پردازد. معادلات تصریح شده با استفاده از داده‌های سری زمانی سال­های 1338 تا 1386 و به روش همجمعی برآورد شده­اند.
نتایج شبیه‌سازی آثار سیاست‌های پولی و ارزی توسط الگو حاکی از آن است که 10% افزایش در نرخ سپردة قانونی، سطح عمومی قیمت­ها را در سال­های پس از اجرای این سیاست به طور متوسط حدود 5/11% کاهش می‌دهد و تراز پرداخت­‌ها به طور متوسط حدود 30% بهبود می‌یابد. اجرای سیاست پولی انقباضی از طریق کاهش بدهی بانک­ها به بانک مرکزی نیز اثر مشابهی را در الگو بر سطح عمومی قیمت­ها و تراز پرداخت­ها بر جای می­گذارد. در خصوص ارزیابی اثر سیاست تنزل ارزش پول ملی، نتایج شبیه‌سازی الگو حاکی از آن است که اگر نرخ ارز 20% افزایش یابد، تراز پرداخت­ها با بهبود نسبی، به طور متوسط حدود 20% بیشتر می­شود، اما سطح عمومی قیمت­ها در سال­های پس از اجرای این سیاست به طور متوسط حدود 7% افزایش می­یابد.
نتایج مطالعه ضمن تأیید نگرش پولی به تراز پرداخت­ها، در مجموع حاکی از آن است که گرچه هر دو سیاست پولی انقباضی و تنزل ارزش پول ملی به بهبود تراز پرداخت­ها منجر می‌شود، ولی سیاست پولی انقباضی مناسب­تر است، زیرا برخلاف سیاست تنزل ارزش پول ملی، سطح عمومی قیمت­ها را کاهش می­دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Balance of Payments as a Monetary Phenomena: A Study within a Small Scale Structural Macroeconometric Model Framework

نویسندگان [English]

  • Mohammad Noferesti 1
  • Zahra Norouzi 2
1 Department of Economics,Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 M.A in Economics
چکیده [English]

This paper examines the determinants of trade and inflation and validates the Monetary approach to the balance of payments in the Iranian Economy within a  structural macroeconometric model . The model is estimated by using time series data for the period 1338 to 1386 and with the aid of cointegration estimation technique. Dynamic simulation within the entire sample period is used to test the validity of the constructed model.
To asses the effects of monetary and fiscal policies, first a contractionary monetary policy is conducted through the 10% increase in the required reserve ratio. The comparison of simulation result by the base line indicates that the general price level decreases by 11.5% on the average in the following years. Also balance of payment improves by 30%. A contractionary monetary policy which is implemented by reducing bank debt to the central bank, generated the same results.
To see the effects of devaluation on inflation, and the balance of payments, the Rial-Dollar exchange rate is increased by 20%. The simulation results indicate that the general price level will increase by 7% and balance of payment improves by almost 20%.
In sum, our simulation results confirm the monetary approach to the balance of payments in Iran. Both contractionary monetary policy and devaluation affects the balance of payments. But contractionary policy is more favorable, because it reduces the general price level . 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Approach to Balance of Payments
  • Structural Macroeconometric Model
  • Cointegration
  • Error Correction Model
  • Simulation
خورسندیان، علی (1384)، «بررسی عوامل مؤثر بر تراز پرداخت‌ها از دیدگاه پولی: مطالعه موردی رابطة میان امنیت اقتصادی و تراز پرداخت‌ها»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شمارة 34، ص 60-33.
شقاقی شهری، وحید (1384)، «بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر کسری حساب جاری در ایران»، جستارهای اقتصادی، شمارة 3، ص 174-143.
صمدی، علی حسین (1377)، «تراز پرداخت‌ها، یک پدیدة پولی: اقتصاد ایران
(74-1338)»، پژوهش نامة بازرگانی، شمارة 9، ص 92-71.
فرزین‌وش، اسدالله؛ آتوسا گودرزی (1380)، «مدلی بر اساس نگرش پولی به تراز پرداخت‌ها: مورد ایران (1378-1340)»، مجلة برنامه و بودجه، شمارة 65 و 66، ص 88-49.
نجارزاده، رضا؛ وحید شقاقی شهری (1384)، «عوامل مؤثر بر کسری جساب جاری ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 71، ص 399-355.
نوفرستی، محمد (1389)، ریشة واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا، تهران.
Mussa, Michael (1976), "The Exchange Rate, the Balance of Payments and Monetary and Fiscal Policy under a Regime of Controlled Floating", Journal of Economics, No.2.
Khan, Mohsen S. (1976), "A Monetary Model of Balance of Payments", Journal of Monetary Economics2.
Dhliwayo, Rogers (1996), "The Balance of Payments as a Monetary Phenomenon: An Econometric Study of Zimbabwe's Experience", Economic Research Consortium , No.46.                                                                                               
Amayaw, Samuel Donyina (2004), "A Small Macroeconometric Model of Trade and Inflation in Ghana", Warwick Economic Research Papers, No.696.
Mallick, Sushanta K. (1998), A Dynamic Macroeconometric Model for Short-run Stabilization in India, Department of Economics, University of Warwick.