تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال زنان: مطالعة موردی کارگاه‌های صنعتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

در این پژوهش، ابتدا روند اشتغال زنان تحلیل و سپس نقش عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در کارگاه‌های صنعتی کشور در دورة 85-1373 شناسایی شده است. الگوی استفاده شده از نوع نئوکلاسیک بوده و اشتغال زنان تابعی از ارزش افزوده به قیمت ثابت، دستمزد‌های زنان و مردان به قیمت ثابت و هزینة واقعی استفاده از سرمایه در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از برآورد الگوی تقاضای نیروی کار زنان به روش پانل دیتا، ارزش افزوده بیشترین تأثیر مثبت را بر اشتغال زنان دارد. بنابراین، رفع موانع رشد تولید در صنایع، به افزایش اشتغال زنان بیشترین کمک را می‌کند. همچنین فرضیة جانشینی نیروی کار زنان با سرمایة فیزیکی و نیروی کار مردان تأیید می‌شود. در نهایت، اگرچه دستمزد واقعی زنان تأثیر منفی بر اشتغال زنان دارد ولی این تأثیر معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Influencial Factors on Women’s Employment: A Case Study of Iran’s Manufacturing

نویسندگان [English]

  • Alireza Amini 1
  • Fahimeh Ghanizadeh 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University –Tehran Markaz
2 M. A in Economics
چکیده [English]

In this study, first the trend of women’s employment was analyzed and then between 1373-1385 the role of influential factors on women’s employment in Iran’s manufacturing was identified. A neoclassical model was used and women’s employment was considered as a function of value added to costant price, women’s as well as men’s wages to costant price and real cost of using capital. Based on the results of estimating women’s labour force’s demand with panel data model, value added has the most positive effect on women’s employment. Therefore, obviation of production growth obstacles in industries has the most contribution to women’s employment.
Also, hypothesis regarding women’s labour force’s substitution with physical capital and men’s labour force’s was confirmed. Finally although women’s real wages has negative effect on their  employment, but it was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labour Force Demand
  • Wage Discrimination
  • Human capital
افشاری، زهرا و ابراهیم شیبانی (1380)، تجزیة جنسیتی بازار کار در ایران، پژوهش زنان، فصلنامة مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، دورة 1، شمارة 1، ص 39.
امینی، علیرضا (1383)، «رویکرد جنسیتی به عدم تعادل‌های بازار کار، پژوهش زنان»، فصلنامة مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، دانشگاه تهران، دورة 2، شماره1، ص134.
امینی، علیرضا و مهدی رستم‌نیا (1386)، «تحلیل عوامل مؤثر بر سهم اشتغال نیروی کار متخصص در کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران (با تأکید بر تحقیق و توسعه و فناوری )»، فصلنامة علوم اقتصادی، سال اول، شمارة اول، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد وحسابداری.
امینی، علیرضا و زهره حجازی آزاد(1388)، «اشتغال پاره وقت و مشارکتی به عنوان راهکاری مؤثر در کاهش بیکاری زنان»، کتاب اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفت وگوها)، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان (به سفارش مرکز امور زنان و خانوادة ریاست جمهوری).
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حساب‌های ملی ایران بر اساس  93SNA، سال‌های 83-1373.
ــــــــــــــــــ ، حساب‌های ملی ایران وشاخص‌های قیمت عمده‌فروشی بخش صنعت، سال‌های 85-1373.
برنسون، ویلیام اچ(1388)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، مترجم عباس شاکری، نشر نی، تهران.
زعفرانچی، لیلاسادات (1385)، بررسی وضعیت ایجاد فرصت‌های شغلی زنان در فعالیت‌های عمدة اقتصادی بارویکردی به برنامة چهارم توسعة اقتصادی کشور،  پایان‌نامةکارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات.
سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، مجموعه اسنادملی توسعه(1385)، برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اسناد توسعه ویژه(فرابخشی)، جلد اول.
مرکز آمار ایران (85-1373)، طرح آمارگیری ازکارگاه‌های بزرگ صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر در سال‌های 85-1373.
ـــــــــــــــــ (1385-1375)، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال‌های 1375 و1385.
هادیان، ابراهیم و علی حیدرپور (1378)، «توسعة اقتصادی و سهم زنان در نیروی کار: مورد ایران 1375-1352، فصلنامة جمعیت، ش27 و 28.
هندرسون، جیمز و ریچارد کوانت(1370)، تئوری اقتصاد خرد، رهیافت ریاضی، ترجمة مسعود محمدی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
Cagatay; N. and S. Ozler (1995), "Feminization of   the Labor  Force :The Effects of  Longerm Development and Structural Adjustment," World Development 23/1,1995
Lyons, N. p. (1992), "Women’s Education", in M. c. Alkin (ed), Encycolopedia of Educational Research,New York :Macmillan.
Kade Finnoff and Arjun Jayadev (2000), Feminization and the Labor Share of Income, GEM-IWG, Working Paper 06-4 jullay
Kelly,G. P. (1992), "Women's Education in Third  World", inM. C. Allkin(ed). Encycolopedia of Educational Research, New York: Macmillan
Rosalinda ,O.(2001), "Effects of Globalization on the Women in the Informal Sector", availableat kills. ch/downloads /glipo. pdf www. workands.
Theil,H. (1981), The System Wide Approach Microeconomic, University of Chicago Press, August.