نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ‌ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نابرابری تورمی مبین رویارویی خانوارهای دارای مخارج مصرفی متفاوت، با نرخ‌های تورم مختلف است. برای بررسی وجود نابرابری در این مقاله از دو شیوة تحلیل توصیفی CPI ویژة خانوار (ضریب تغییرات) و شکاف ثروت‌مدارانه استفاده می‌شود. خانوارها نیز برحسب محل سکونت (روستا یا شهر و استان) دسته‌بندی شدند. این دو روش در مورد تمام مناطق شهری و روستایی (به تفکیک استان) و همچنین کل کشور محاسبه گردید. یافته‌ها حاکی از وجود نابرابری تورمی در مناطق روستایی و شهری در مقاطع زمانی است. روند این نابرابری طی زمان نوسانی است، ولی به صورت کلی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی شدیدتر است؛ همچنین در سال‌های اخیر بر شدت این نابرابری افزوده شده و لزوم تدوین سیاست‌های خاص مناطق گوناگون اعم از روستایی و شهری و نیز استان‌ها ضرورت بیشتری یافته است.   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inflation Inequality in Iran, Provincially Disaggregated

نویسندگان [English]

  • mohammadali cafaie 1
  • Maryam moradbeygi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economic Sciences, Shahid Beheshti University
2 M.A. in Economics
چکیده [English]

Inflation inequality illuminates that households with different consumption patterns face different inflation rates. The researches have used and calculate plutocratic price gaps to investigate the differences. The households’ are grouped in relation to rural and urban and provinces. The time period is 1374-1385 for rural areas and 1369-1385 for urban areas. The results show that there are inflation inequalities in both rural and urban areas in all provinces, and their trends are different too. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Inequality
  • Plutocratic Price Index
  • Democratic Price index
  • Household's Price Index
ابراهیمی، رضا (1386)، «بررسی مسائل فنی محاسبة نرخ تورم»، هفته‌نامة برنامه، شمارة 225.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری»، سال‌های 85-1369.
ـــــــــــــــــ ، «تحولات اقتصادی، سال‌های 1377 و 1379».
غیاثوند، ابوالفضل و حسین میرزائی (1384)، «بررسی نابرابری تورمی در میان خانوارهای شهری ایران (82-1353)»، مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق روستایی، سال‌های 85-74».
مرکز آمار ایران (1376)، «نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری».
ـــــــــــــــــ ، (1381)، «نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی».
یارمحمدی، مسعود و همکاران (1382)، «تعدیل کیفی شاخص قیمت کالاها با استفاده از مدل رگرسیونی هدانیک»، مرکز آمار ایران.
Crawford, I. and Z. smith (2002), "Distributional aspects of Inflation", Institute for Fiscal Studies, Commentary 90.
Easterly, W and S. Fischer (2001), "Inflation and the Poor", Journal of Money, Credit and Banking, 33 (2): 160-178.
Hobijn, B. and D. Lagakos (2005), "Inflation Inequality In the United State", Review of Income and Wealth, 51 (4):581-606.
Izquierdo, M; E. Ley and J. Ruiz-Castillo (2003), "The Plutocratic Gap in the CPI: Evidence from Spain", IMF Staff Paper, 50 (1): 136-155.
Michael, R. R. (1979), "Variation across Households in the Rate of Inflation", Journal of Money, Credit and Banking, 11
(1): 32-46.
Pollak, R. A., (1981), "The Social Cost of Living Index", Journal of Public Economics, 15 (3):311-336.
Prais, S. J., (1958), "Whose Cost of  Living ? ", Review of Economic studies, 26 (2): 126-134.
Slesnick, D. T., (1998), "Empirical Approaches to the Measurement of Welfare", Journal of Economic Literature, 36 (4): 2108-2165.