بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نوسانات نرخ ارز واقعی بر ورود و خروج سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت بر مبنای مزیت نسبی و قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح بین‌الملل اثر گذار است. بنابراین ثبات نرخ ارز واقعی از جمله ابزارهای مهم سیاست‌های رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می‌رود. این مهم با شناسایی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم، بررسی سهم نسبی هر منبع و تحلیل اثرات پویای آن طی زمان امکان‌پذیر است. محققان توافق نظر دارند که نوسانات نرخ ارز واقعی از شوک‌های واقعی و اسمی (یا پولی) سرچشمه می‌گیرد. اندازه‌گیری و تحلیل اهمیت نسبی شوک‌های مختلف بر نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم به محققان و سیاستگذاران در مدل‌سازی نرخ ارز و طراحی سیاست‌های مناسب تثبیت اقتصادی یاری می‌نماید.
در مقالۀ حاضر، شواهدی از نقش شوک‌های واقعی و اسمی در توضیح نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌سازی خودرگرسیون‌برداری ساختاری ارائه می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شوک‌های واقعی توضیح دهنده اصلی نوسانات نرخ ارز واقعی و شوک‌های اسمی توضیح دهنده اصلی نوسانات نرخ تورم در کشور است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Sources of Real Exchange Rate and Inflation Fluctuations in a survey of the Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Arabmzar 1
  • Hassan Golmoradi 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 PhD in Economics, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Real exchange rate stability is one of the most important tools in economic growth and development since it affects capital inflows, foreign direct investment and trade according to comparative advantages. This important aims can be reached by investigating the sources of real exchange rate fluctuations, its relative shares and historical dynamic effects.
It is well known that real exchange rate fluctuations can be attributed to real and nominal shocks. Measuring and analyzing the relative share of different shocks can help the researchers and policy makers to model and design proper stabilization policy.
This paper provide some evidence of the role of real and nominal shocks in explaning the real exchange rate and inflation movement by using the Structural VAR approach. We finds that real shocks play a significant role in explaining real exchange rate fluctuationds and nominal shocks in explaining inflation movement Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real exchange rate
  • Inflation
  • Real Shocks
  • Nominal Shocks
  • Structural VAR
ادارة بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی (1373)، بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های 69-1361، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
ــــــــــــــــ ، نماگرهای اقتصادی سال‌های مختلف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
جبل عاملی، فرخنده و حمیدرضا برادران شرکاء (1382)،" انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز در جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1375-1352فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصاد ایران، شمارة 15 .
خالصی، مجتبی (1379)، "علل نوسانات قیمت‌های نسبی و نرخ واقعی ریال و دلار آمریکا، اهمیت شوک‌های واقعی و اسمی"، مؤسسۀ تحقیقات پولی وبانکی بانک مرکزی، نشریة گزیده، سال چهارم شمارة 11 .
 داودی، پرویز (1376)، "سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برآورد مدل پویای تورم در اقتصاد ایران"، فصلنامۀ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شمارة 1، پیاپی7.
 صمصامی، حسین (1387)، بررسی و تدوین الگوی تعیین نرخ ارز مناسب، رساله دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی.
گلمرادی، حسن (1388)، بررسی اثر تکانه‌های سیاستی و غیر سیاستی بر متغیرهای کلان اقتصادی، رسالة دکتری اقتصاد، دانشکدة اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی.
هادیان، ابراهیم و مرتضی خورسندی (1387)، "شناسایی منابع نوسانات نرخ ارز حقیقی در ایران" فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، شمارة 35 .
Balassa, B. (1964), "The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal", Journal of Political Economy, 72.
 Bayoumi, T. and Eichengreen, B. (1992), "Shocking Aspects of European Monetary Unification", National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 3949.
Bjornland, H. C. (2004), "The Role of the Exchange Rate as a Shock Absorber in a Small Open Economy",. Open Economies  Review, 15.
Blanchard, O. J. and Quah, D. (1989), "The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances", The American Economic Review, Vol. 79, No. 4.
Chadha, B. and Prasad, E. (1997) "Real Exchange Rate Fluctuations and the Business Cycle: Evidence from Japan", International Monetary Fund Staff Papers, Vol. 44, No. 3.
Chen, S.L and Wu, J.L. (1997), "Sources of Real Exchange-Rate Fluctuations: Empirical Evidence from Four Pacific Basin Countries", Southern Economic Journal, Vol. 63, No. 3.
Chowdhury, I.S. (2004) "Sources Of Exchange Rate Fluctuations: Empirical Evidence from Six Emerging Market Countries", Applied Financial Economics, Vol. 14, No. 10, pp. 697–705.
Clarida, R. and Gali, J. (1994), "Sources of Real Exchange Rate Fluctuations: How Important are Nominal Shocks?", National Bureau of Economic Research, Working Paper, No. 4658.
Dibooglu, S. and Kutan, A. (2001), "Sources of Real Exchange Rate Fluctuations In Transition Economies: The Case of Poland and Hungry", Journal of Comparative Economics, 29, 257
 Dornbusch, R. (1976), "Expectations and Exchange Rate Dynamics", The Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 6.
Enders, W. and Lee, B.S. (1997), "Accounting for Real and Nominal Exchange Rate Movements in the Post-Bretton Woods Period", Journal of International Money & Finance, Vol. 16, No. 2.
Engle, Chales,(1999), " Accounting for U.S. Exchange Rate Changes", The Journal of Political Economy, Vol 107, No. 3.
Evans, M.D.D., and J.R. Lothian, (1993), "The Response of Exchange Rates to Permanent and Transitory Shocks under Floating Exchange Rates," Journal of International Money and Finance, Vol. 12.
Frankel, J.A., and A.K. Rose, (1996), "A Panel Project on Purchasing Power Parity: Mean Reversion within and between Countries" , Journal of International Economics, Vol. 40
Lastrapes, W.D (1992), "Sources of Fluctuations in Real and Nominal Exchange Rates", Review Of Economics & Statistics, Vol. 74, No. 3.
Macdonald, Ronald (1998), "Real Exchange Rates and Business Cycles", IMF Working Paper.
Muhammad Luqman Khan, Sulaiman D. Mohammad and Alamgir (2010)," The Sources of Real Exchange Rate Fluctuations in Pakistan" European Journal of Social Sciences.
Mussa, M. (1982), "A Model of Exchange Rate Dynamics", Journal of Political Economy, February 1982, 90: 74-104. No6495.L.
Mussa, M.( 1986)," Nominal Exchange Rate Regimes and Behavior of Real Exchange Rates: Evidence and Implications "Carngie-Rochester Conference Series On Public Policy, ,26 .
Obstfeld, M. (1985), "Floating Exchange Rates: Experience And Prospects" Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 1985, No. 2.
Samuelson, P. (1964), "Theoretical Notes on Trade Problems", Review of Economics and Statistics 46.
Soto, C. (2003), "The Effects of Real and Nominal Shocks on the Chilean Exchange Rate during the 1990s", Central Bank of Chile, Working Paper No. 220.
Stockman, A. (1988), "Real Exchange-rate Variability under Pegged and Floating Nominal Exchange-rate Systems: An Equilibrium Theory", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 29
Stockman, A. C. (1987), "The Equilibrium Approach to Exchange Rates", Economic Review, Federal Reserve Bank of Richmond.
Sundaraajan, M. Lazare and Sherwyn Williams (1999), Exchange Rate Unification: The Equilibrium Real Exchange Rate and Choice Of Exchange Rate Regime: The Case of Islamic Republic of Iran, IMF Working Paper,WP/99/15.
Wang, Ping and Paul Dunne (2003), "Real Exchange Rate and Fluctuations in East Asia", Asia Economic Journal, Vol 17, No 2.
Wang, T. (2004), "China: Sources of Real Exchange Rate Fluctuations", International Monetary Fund, Working Paper, No. 04/18.
 Zhou, S. (1995), "The Response of Real Exchange Rates to Various Economic Shocks", Southern Economic Journal, 61.