تأثیر مهاجران افغانی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدة اقتصاد

2 کارشناس ارشد توسعة اقتصادی و برنامه‌ریزی

چکیده

ایران از جمله کشورهایی است که تعداد بسیار زیادی مهاجر و پناهندة افغانی را در خود جای داده است. از کل مهاجران افغانی که در ایران پناه گرفته­اند، کمتر از ده درصد در اردوگاه­های ویژة پناهندگان جای گرفته‌اند و بقیه وارد شهرها و روستاهای ایران شده و برای تأمین مخارج خود مشغول به کار ­شده­اند. مهاجران افغانی که اکثراً کارگران غیرماهر و غیرقانونی هستند، مشاغل سخت و طاقت­فرسا را با دستمزدهای پایین بر عهده می­گیرند. از این‌رو می­توانند به رقابت با نیروی کار غیرماهر داخلی بپردازند. این مطالعه، با استفاده از داده‏های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی(OLS)  در اقتصادسنجی، به بررسی تأثیر حضور افاغنه بر نرخ بیکاری کل ایران می‏پردازد. نتیجة مطالعه حاکی از آن است که طی دورة مورد بررسی (1385- 1355)، حضور مهاجران افغانی در بازار کار ایران، نرخ بیکاری کل کشور را افزایش داده است. در واقع، آنها جانشین نیروی کار ایرانی شده و فرصت‌های شغلی را از دست آنها ربوده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Afghan Immigrants on Unemployment Rate in the Economy of Iran

نویسندگان [English]

  • Saeid Eisazadeh 1
  • Jahanbakhsh Mehranfar 2
1 Bu Ali Sina University, Hamedan, Faculty member
2 MA Student of Economic, in Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Iran is one of the most concentrated areas of Afghan migrants and refugees. Most Afghans live outside camps dispersed throughout the country mixed with Iranian households. The majority of Afghan immigrants are typically unskilled and illegal workers. They expect lower wages than their Iranian counterparts and are ready to work in troublous conditions. Therefore, they can compete with Iranian unskilled workers. This study makes an attempt to investigate the impacts of Afghan immigrants on the unemployment rate in the economy of Iran, through time series data analysis and estimating regression equations using Ordinary Least Square (OLS) method. The results indicate that during the period under study (1976-2006), Afghan immigrants led to and increase in the unemployment rate in the economy of Iran. In fact, Iranian workers have been replaced by Afghan workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghan Immigrants
  • Labor Market
  • Unemployment Rate
  • Economy of Iran
بانک مرکزی ایران، گزارش شاخص‌های اقتصادی، سال‌های  1355 تا  1385.
کریمی، زهرا (1383)، "تأثیر مهاجران افغانی بر سطح دستمزد و اشتغال در ایران"؛ تهران؛ فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، شمارة 18.
عیسی­زاده، سعید؛ (1384)، اثرات اقتصادی مهاجران افغانی در بازار کار ایران؛ طرح تحقیقاتی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن؛ (1385)، سالنامة آماری سال‌های مختلف.
نوفرستی، محمد (1387)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، تهران، مؤسسة خدماتی فرهنگی رسا.
Abbasi-Shavazi, MJ. Glazebrook, D., Jamshidiha, G., Mahmoudian, H., & R. Sadeghi, (2005), Return to Afghanistan? A Study of Afghans Living in Mashhad, Afghanistan and Research Evaluation Research (AREU), Kabul.
Altonji, J. and Card, D. (1991), "The Effects of Immigration on the labor Market Outcomes of Less-skilled Natives". In J. Abowd and R. Freeman (eds), Immigration, Trade, and the Labor Market (pp. 201–234). Chicago, IL: University of Chicago Press.
Beaudry, P., M. Doms, and E. G. Lewis (2006), "Endogenous Skill Bias in Technology Adoption: City-Level Evidence from the IT Revolution". Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper, No. 06-24.
Borjas, George J. (2005), Labor Economics. Third Edition, McGraw-Hill / Irwin.
Borjas, George J. (2006). The Impact of Immigration and the Labor Market, Harvard University, January.
Carrasco, R., Jimeno, J. F., and Ortega, A. C. (2008), "The Effect of Immigration on the Labor Market Performance of Native-born Workers: Some Evidence for Spain", Journal of Population Economics, 21(3), 627–48.
Doms, M., and Lewis, E. G. (2006), Labor Supply and Personal Computer Adoption", Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper, No. 06-10.
Dustmann, C., and Glitz, A. (2005), Immigration, Jobs and Wages: Theory, Evidence and Opinion, London,CEPR–CReAM.
Gaston, N., and Nelson, D. (2000), "Immigration and Labor-market Outcomes in the United States: A Political-economy Puzzle", Oxford Review of Economic Policy, 16(3), 104–14. 
Gonzalez, L., and Ortega, F. (2007), "How Do Very Open Economies Adjust to Large Immigration Flows? Recent Evidence from Spanish Regions", Universitat Pompeu Fabra Working Paper, No. 1059
Grossman, J. B. (1982), "The Substitutability of Natives and Immigrants in Production", Review of Economics and Statistics, 64(4), 596–603.
Greenwood, M. J. and Mc Dowell, J. M, (1986),"The Factor Market Consequences of U.S. Immigration", Journal of Economic Literature, Vol.24,  pp.1738-1772.
Hanson, G. H. and Slaughter, M. J. (2002), "Labor-market Adjustment in Open Economies: Evidence from US States", Journal of International Economics, 57(1), 3–29.
Lewis, E. G. (2005), Immigration, Skill Mix, and the Choice of Technique. Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper, No. 05-8.
Lewis, E. G. (2004), "Local Open Economies within the U.S.: How Do Industries Respond to Immigration". Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper, No. 04-1.
Nakanishi, Hisae, (2005); Afghan Refugees and Migrants in Iran. Discussion Paper for Peace-building Studies, No.06.
Piyasiri, et al. (2006), Afghan Household and Workers in IRAN, Profile and Impact; A Study Funded by the European Commission, International Migration Program, International Labor Office- Geneva.
Pischke, S. and Velling, J., (1997), "Employment Effects of Immigration to Germany: An Analysis Based on Local Labor Markets", Review of Economic and Statistics, Vol 79, pp.549-604.
Rybczynski, T. M. (1955), "Factor Endowments and Relative Commodity Prices". Economica, 22 (88), 336-341.