تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد ارومیه

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دورة 1387- 1367 با استفاده از داده­های سری زمانی فصلی است. برای این کار، شاخص بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز  با استفاده از مدل GARCH تخمین زده شده و از روش همجمعی جوهانسن جوسیلیوس برای بررسی رابطة بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده شده است. نتایج ناشی از تخمین مدل حاکی از آن است که نرخ واقعی ارز و بی­ثباتی آن، تأثیر منفی و معنی­دار بر تولید ناخالص داخلی ایران و متغیرهای رابطة مبادله و حجم نقدینگی واقعی تأثیر مثبت و معنی­دار بر تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. نتایج بررسی استحکام مدل نیز گویای این است که در تمامی حالت‌های تخمین مدل، تأثیر منفی و معنی­دار نرخ واقعی ارز و بی‌ثباتی آن بر تولید ناخالص داخلی حفظ شده و متغیر اثر متقابل بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز و درجة بازبودن اقتصاد بر تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنی دار داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Real Exchange Rate Volatility on GDP: The Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Kazerooni 1
  • Majid Feshari 2
1 University Of Tabriz
2 Ph.D Student in University of Tabriz
چکیده [English]

The main objective of the present study is to investigate the impact of exchange rate volatility on GDP of Iran by using seasonal time series data over the period of 1988-2008. In the present study, the real exchange rate volatility index has been estimated incorporating the GARCH model. The Johansen’s co- integration test indicates that there is a long – term relationship among the variables of the model. The main findings of the model show that the exchange rate volatility and real exchange rate have negative and significant effects on GDP and terms of trade and real money liquidity have positive and significant effect on Iranian GDP.
The results of model robustness indicate that in all alternative models which have been estimated, both exchange rate volatility and cross effect of openness and volatility have negative and significant effects on GDP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Real Exchange Rate Volatility
  • GDP
  • terms of trade
  • GARCH
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامة بانک مرکزی سال‌های 1367-1387.
جلایی، سید عبدالمجید و عاطف خسروی (1385)، "انحراف از مسیر تعادلی نرخ حقیقی ارز و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران" پژوهشنامة علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، شمارة بیستم.
حلافی، حمیدرضا؛ علیرضا اقبالی و ریحانه گسکری (1383)، "انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران"، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی، ص 187-167.
حلافی، حمیدرضا (1386)، "نرخ واقعی ارز و رشد اقتصادی ایران"، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 79.
موسوی، سید محمد هادی(1380)، بررسی اثر بی‌ثباتی نرح ارز بر تولیدات صنعتی استان فارس، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی.
نوفرستی، محمد (1378)، ریشة واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، انتشارات مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.
Aliyu, R. (2009), "Impact of Oil Price Shock and Exchange Rate Volatility on Economic Growth in Nigeria: An Empirical Investigation", MPRA Paper, No.16319, pp.1-21.
Arratibel, O., Furceri, D., Martin, R. and Durand, A.Z. (2009), "The Effect of Nominal Exchange Rate Volatility on Real Macroeconomic Performance in the CEE Countries", Documents De Travel Working Papers, pp.1-27.
Azid, T., Jamil, M. and Kousar, A. (2005), "Impact of Exchange Rate Volatility on Growth and Economic Performance: A Case Study of Pakistan", The Pakistan Development Review, Vol.4, pp.749-775.
Bahmani Oskooee, M. and Kandil, M. (2007), Exchange Rate Fluctuations and Output In Oil-producing Countries: The Case of Iran, IMF Working Paper, PP.1-34.
Becchetti, L. and Iftekhar, H. (2005), Impact on Real Exchange Rate Volatility, Institutional Quality and Growth for MENA Countries, United Nations University, No.73, pp.1-29.
Bleaney, M. and Greenaway, D. (2001), The Impact of Terms of Trade and Real Exchenge Rate Volatility on Investment and Growth in Sub-Saharan Africa”, Journal of Development Economics, Vol.65, p.p.491-500.
Brito, M.H., Vieira, F.V., Silva, C.G. and Bottecchia, L.C. (2011), “Growth and Exchange Rate Volatility: a Panel Data Analysis”, Federal University of Uberlândia, Brazil, PP.1-25.
Cottani, J., Cavallo, F. and Khan, S. (1990), “Real Exchange Rate Behavior and Economic Performance in LDC”, Journal of Economic Development and Cultural Chang, Vol. 39.,No.1, pp.61-76.
De Grauwe, P. and Schnabl, G. (2005), Exchange Rate Regime and Performance in Central and Eastern Europe”, Cesifo Working Paper, No.1182, pp.481-499.
Edwards, S. (1986), "Are Devaluation Contractionary", The Review of Economics and Statistics. Vol .68, pp.501-508
Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, University of Alabama.
Graham, F.D. (2005), "Some Aspects of Prediction Further Considered", Quarterly Journal of Economics, Vol.37, pp.199-227.
Guerin, J.L.and Revil, A.L. (2006), Exchange Rate Volatility and Growth, University of Amiens, PP.1-15.
International Monetary Fund, International Fainancial Statistics (2007) CD Rom.
Schnabl, G. (2007), "Exchenge Rate Volatility and Growth in Small Open Economies at the EMU Periphery", European Central Bank Working Paper, No.773, pp.1-47.