بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش پویای سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس‌ ارشد برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی

چکیده

سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم توسعة اقتصادی است. عوامل متعددی از قبیل متغیرهای پولی و مالی، سیاسی و ساختاری بر فرایند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در هر کشور تأثیر دارند. بازارهای مالی نیز به نوبة خود نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به سطح سرمایه‌گذاری بالاتر و در نتیجه رشد و توسعة اقتصادی ایفا می‌کنند. در این مقاله، به بررسی اثر تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از متغیرهای اصلی بازارهای مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی و اشتغال به روش پویای سیستمی پرداخته و نیز با بررسی اثر نرخ سود بانکی بر سطح سپرده‌گذاری در بانک‌ها و در نهایت بر تحولات بازارهای دارایی، به برآورد تابع تورم پرداخته می‌شود. یافته‌ها حاکی از رابطة منفی نرخ سود بانکی با سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی و اشتغال و یک رابطة مستقیم میان نرخ سود بانکی و تورم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Change in Banking Deposit Profit Rate on Macroeconomic Variables: A Dynamic System Approach

نویسندگان [English]

  • mohammadali cafaie 1
  • Elham Kheirandish 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economic Sciences, Shahid Beheshti University
2 M.A. Degree in Economic System Programming
چکیده [English]

Investment is one of the most important factors of economic development. Monetary, financial, political and structural variables influence saving and investment. Financial markets have a determinant role in achieving higher investment level, economic growth rate and development. The present has examined the effect of change in banking deposit's profit as one of the financial market main variable on macroeconomic variables such as investment, GDP and employment. In addition, by looking into the effect of banking deposit profit rate on choosing between different properties, an inflation function was evaluated. The finding of the study suggested that, the relationship between deposit's profit rate & investment & employment & GDP is direct. However with inflation such relationship turned out to be indirect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interest Rate
  • Profit Rate
  • Macroeconomic variables
  • Investment
  • dynamic system approach
آهنگر، زینب (1386)، تحلیل سیستمی اثر توسعة بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1385)، تحلیل تجربی تورم و قاعده سیاست‌گذاری پولی در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 اسماعیل‌زاده، علی (1386)، بررسی تأثیر سرکوب بر شاخص‌های عمق مالی بر سرمایه‌گذاری در ایران، پایان‌نامة دکتری دانشگاه آزاد اسلامی.
تقوی، مهدی و مریم خلیلی عراقی (1384)، "عوامل مؤثر بر سرکوب مالی در ایران"، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، شمارة 22.
خادم، فرید (1386)، اثر تسهیلات اعطایی و نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی.
شیوا، ‌رضا (1380)، اثر تأمین مالی در دراز مدت بر رشد و توسعة اقتصاد در ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 34.
نادری، مرتضی (1382)، "توسعة مالی، بحران مالی و رشد اقتصادی"، فصلنامة پژوهش‌های اقتصاد ایران، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، شمارة 15.
نوفرستی، محمد (1379)، تحلیل آثار سیاست‌های پولی و ارزی به روش همجمعی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا، رسالة دکتری دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
Eschenbach, Felix (2004), Finance and Growth; A Survey of the Theoretical and Empirical Literrature, Tinbergen  institute  Discussion Paper.
Keynes, john maynard (1936), The General Theory of Employment, Interest, and Money.
Khan MS & C Reinhartm (1990), “Private Investment and Economic Growth in Developing Countries, Word Development.
McKinnon, Ronald (1973), Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington.
Shaw, Edward (1973), Financial Deepening in Economic Development, Oxford University Press, New York.
Tobin, James (1965), “Money and Economic Growth”, Econometrica, volume33.