شاخص فضای کسب و کار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

سرمایه‌گذاری نقش مؤثری بر رشد و توسعة اقتصادی کشور دارد و مطالعه و شناخت عوامل تأثیر‌گذار بر سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند به سیاست‌گذاری دقیق‌تر به منظور رشد و مشارکت هر چه بیشتر این بخش منجر شود. بر مبنای نظریات اقتصاد نهادگرای جدید، محیط نهادی و ساختاری، برعملکرد اقتصادی کشورها از جمله میزان سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. عدم محاسبة شاخصی بومی از فضای کسب و کار ایران به‌صورت سری زمانی مانعی از ورود این متغیر نهادی در مطالعات تجربی است. لذا با هدف یافتن شاخصی مناسب از فضای کسب و کار ایران به ارزیابی شاخص‌های جهانی فضای کسب و کار پرداخته می‌شود. با توجه به کاستی‌ها و عدم تناسب شاخص‌های جهانی با مطالعات داخلی تلاش می‌شود تا شاخصی بومی از فضای کسب و کار ایران تدوین شود. این شاخص با تکیه بر متغیرهای مهم اقتصادی تدوین شده و برآورد تابع سرمایه‌گذاری خصوصی با در نظر گرفتن این شاخص حاکی از آن است که بهبود فضای کسب و کار به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Business Environment Index on Private Investment in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Arabmzar 1
  • Maryam Ahmadian 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 M.A. degree in Economic
چکیده [English]

Investment has an important role in the economic growth and development of a country. Studies and experiments on factors affecting private investment would result in more efficient policies of the private sector growth. According to the new institutional economics, institutional structure greately affects the overall economic performance such as investment. Since no national business environment index exists, in Iran studies on investment behavior suffer from lack of this important measure. Therefore, in order to find an appropriate index of the business environment in Iran, an attempt has been made to establish an national business environment index. It should be born in mind that deficiencos and lack of congruence of the international indices with the national ones is also an issue. comparison of international indices was performed. Estimation of investment function implies that improvemet in business environment corresponds with the increase of private investment in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business environment
  • New Instutional Economics
  • Business Environment Index
  • Private Investment
بانک جهانی، گروه کسب و کار (1387)، سنجش و بهبود محیط کسب و کار، ترجمة احمد میدری و اصلان قودجانی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران.
تک روستا، علی؛ صمد عزیز نژاد؛ خسرو منطقی (1378)، «تخمین رابطة انتشار سهام و عوامل نهادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به روش تجزیة واریانس (84-1353)»، پژوهش نامة اقتصادی، شمارة 2.
خیرالله، مایلن؛ یوهان جان کیرستن (1387)، «اقتصاد نهادگرای جدید: کاربرد آن در مطالعة سیاست کشاورزی در کشورهای در حال توسعه»، ترجمة عباس رحیمی، مجلة تکاپو، بهار و تابستان 1387.
رهبر، فرهاد ؛ شاپور محمدی، فرشید مظفری (1386)، «موانع سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران»، مجلة تحقیقات اقتصادی، شمارة 81.
رودریک، دنی (1384)، موانع نهادی توسعة اقتصادی، ترجمة زهرا کریمی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ریشتر، ردلف (1387)، «اقتصاد نهادی جدید، آغاز، معنا و دورنما»،ترجمة سید حسین میر جلیلی، مجلة اقتصادی، شماره‌های 79 و 80.
شریف آزاده، محمدرضا ؛  محمدحسین حسین ‌زاده بحرینی (1382)، «تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران از شاخص‌های امنیت اقتصادی »، نامة مفید، شمارة 38.
شریف آزاده، محمدرضا؛ محمدحسین حسین ‌زاده بحرینی (1383)، «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» مجلة جستارهای اقتصای، شمارة 2.
متوسلی، محمود (1384)، توسعة اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهاد گرایی و روش شناسی، دانشگاه تهران.
Aron, Janine (2000) “Growth and Institutions, A Review of the Evidence”, The World Bank, Research Observer,vol 15,no.1.
Batra, Geeta ; Daniel Kaufmann & Andrew H. W. Stone (2003) The Firms Speak: What the World Business Environment Survey Tells Us about Constraints on Private Sector Development ,World Bank.
Blume, Lorenz (2006) “Local Economic Policies As Determinants of  the Local Business Climates: Empirical Results from a Cross-section Analysis among East German municipalities” , Regional Studies, Vol. 40.4.
Country Forcaste, Iran,1997-2009, www.eiu.com
Dardia, Michael; Sherman Luk (1999) Rethinking the California Business Climate, Public Policy institute of California.
Djankov, Simeon; Caralee McLiesh & Rita Maria Ramalho (2006) Regulation and Growth,The World Bank.
Dollar, David; Mary Hallward-Driemeier & Taye Mengistae (2003) Investment Climate and Firm Performance in Developing Economies, World Bank, Development Research Group.
Gwartney , James D; Robert A. Lawson (2009) Economic Freedom of the World,2009 Annual Report ,www.fraserinstitute.org.
Gwartney ,James D; Randall G. Holcombe and Robert A. Lawson (2004) “Economic Freedom, Institutional Quality,and Sscro-country Differences in Income and Growth”, Cato Journal, Vol. 24, No. 3.
Hansoon, Gustav (2006) Institutions and their Measures :A Black Box of Goodies, Goteborg University.
Heckelman, Jac C; Michael Stroup (2005) “A Comparison of Aggregation Methods for Measures of Economic Freedom”, Political Economy, Vol 21.
“International Country Risk Guide Methodology”, (2009), www.PRSgroup.com.
Iarossi, Giuseppe ; (2009) ; The Investment Climate in 16 Indian States , working paper, World Bank.
Knack, Stephen ; Philip Keefer (1995) “Institution and Economic Performance, Cross Country Tests Using Alternative Measures”, Economics and Politics, Volume 7, Issue 3.
“Methodology for the 10 Economic Freedom”,(2009) ,www.Heritage.org  
Phillips, Lauren M (2006) Growth and the Investment Climate, Progress and Challenges for Asian Economics ,www.asia2015conference.org.
Williams,Andrew; Abu Siddique (2008) “The Use (and Abuse) of Governance Indicators in Economics: A Review”, Economics of Governance, Volume 9.
World Bank; (2005), “ A Better Investment Climate for Everyone”.
www.freetheworld.com , Iran, 2009