آزمون وجود محدودیت نقدینگی بودجة خانوار در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

یکی از فرض‌های اساسی در نظریه‌های مختلف مصرف، در بارة امکان نقدشوندگی درآمدهای آتی برای پوشش دادن کسری بودجة زمان جاری خانواده‌هاست. اما شواهد تجربی دنیای واقعی، این فرض را مشکوک و نتایج نظریه‌ها را مخدوش می‌سازد. این مقاله سعی می‌کند تا اعتبار این فرض را در ایران بررسی و سهم خانوارهای مواجه با این محدودیت را برآورد نماید. نتایج حاکی از وجود محدودیت نقدینگی در ایران است. سهم خانوارهای مواجهه، با محدودیت نقدینگی نیز 16% به‌دست می‌آید که از سهم مشابه در کشورهای پیشرفته همانند انگلیس کمتر است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the Existence of Household’s Liquidity Constrint in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadali cafaie 1
  • Javad Yarmohammadi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economic Sciences, Shahid Beheshti University
2 Shahid Behehshti University, M.A. in Economics
چکیده [English]

One of the basic assumptions in the theories of cousumption is about the possibility of liquidization of future income, in order to cover up household expenses over current income, i.e. a world without liquidity constraint. However the experience of real life makes the validity of this constraint assumption dubious. Therefore, consumption theories are improper. This paper tries to examine the validity of liquidity constraint assumption in Iran and estimate the share of household facing it. We found that this constraint exists is Iran and the share of people facing it in about 16%.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption
  • Liquidity Constraint
  • Consumption Constraint
  • Permanent Income Cointegration
  • Error Correction Model
برانسون، ویلیام اچ. (1383)، تئوری و سیاست­های اقتصاد کلان، ترجمة عباس شاکری، تهران، نشر نی.
Banerjee, A., Doladu, J. J., Galbraith, J. W. and Hendry, D. F., (1993), Co-integration, Error-Correction and the Econometric Analysis of Non-stationary Data, Oxford University Press, Oxford.
Blundell-Wignall, A., Browne F. and Manasse P.,(1990), “Monetary Policy in Liberalised Financial Markets”, OECD Economic Studies, No. 15.
Campell, J. Y. and Mankiw, N. G., (1991), “The Response of Consumption to Income: A Cross-Country Investigation”, European Economic Review, 35, 723-767.
Chah, E. Y., Ramey, V. A. and Starr, R. M., (1995), “Liquidity Constraints and Intertemporal Consumer  Optimization: Theory and Evidence from Durable Goods”, Journal of Money, Credit and Banking, 27, 272-28.
Davidson, J. E. H., Hendry, D. F., Srba, F. and Yeo, S. (1978), “Econometric Modeling of the Aggregate Time Series Relationship between Consumers’ Expenditure and Income in the United Kingdom”, Economic Journal, 88, 661-692.
DeLong, J. B., and Summers, L. H. (1986), “The Changing Cyclical Variability of Economic Activity in The United States, in the American Business Cycle: Continuity and – Change”, ed., R. J. Gordon. Chicago: University of Chicago Press, pp. 679-734.
Flavin, M. A., (1981), “The Adjustment of Consumption to Changing Expectation about Future Income”, Journal of Political Economy, 89, 974-1009.
Hall, R. E., (1978), “Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent income Hypothesis: Theory and Evidence’, Journal of Political Economy, 86, 971-987.
Hall, R. E. and Mishkin, F. S., (1982), “The Sensitivity of Consumption to Transitional Income: Estimates from Panel Data on Households”, Econometrica, 50, 461-481.
Hansen, L. P., and Singleton, K. J. (1983), “Stochastic Consumption, Risk Avertion and the Temporal Behavior of Asset Returns”, Journal of Political Economy, 91, 249-265.
Kremers, J. J. M., Ericsson, N. R. and Doladu, J. J., (1992), “The Power of Cointegration Tests”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, 325-348.
Romer D., (2006), Advanced Macroeconomics, 3rd Edition.
Shah Habibullah, M., Smith P. and Azman-Saini W. N. W.,(2006), “Testing Liquidity Constraints in 10 Asian Developing Countries; An Error Correction Model Approach”, Applied Economics, 38, 2535-2543.
Zeldes, S. P., (1989), “Consumption and Liquidity Constraints: An Empirical investigation”, Journal of Political Economy, 97, No. 21.