تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصادکلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور تهران

10.29252/ecoj.10.1.161

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل ریاضی چگونگی شکل­گیری توزیع بلندمدت درآمد شخصی، مبتنی بر توزیع درآمد عوامل تولید است. به این منظور ابتدا با استخراج سهم نسبی عوامل تولید در الگوی نئوکلاسیک پایه، نشان داده می­شود که سهم درآمدی عوامل تولید صرفاً به پارامترهای ساختاری اقتصاد بستگی داشته و به مقدار سرمایه، مقدار نیروی­کار یا فن­آوری بستگی ندارد. سپس در راستای استخراج منحنی لورنز، پارامترهای جمعیتی و درآمدی اقتصاد مبتنی بر سهم نسبی دریافت کنندگان دستمزد، بازده سهام و  بهره پول، صورت­بندی می­شوند. در گام بعد با استفاده از ­شکل لاگرانژ چندجمله­ای درونیاب، معادله منحنی لورنز استخراج می شود. پس از آن با استفاده از منحنی لورنز ضریب جینی به دست می­آید. نتایج نشان می­دهد، در یک نظام پولی مبتنی بر نرخ بهره، ضریب جینی به صورت اتوماتیک به سمت عدد یک (1) همگرا می­شود. در این شرایط توزیع درآمد به ضرر گروههای دستمزدی و صاحبان سهام، تمایل به بدتر شدن دارد. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده نقش منفی نظام پولی مبتنی بر نرخ بهره بر توزیع درآمد شخصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mathematical Analysis for the Effects of Monetary Interest Rate on the Personal Income Distribution in a Macroeconomic Structure

نویسندگان [English]

  • Seyed Ehsan Askari 1
  • Mohammad Husain Pourkazemi 2
  • Jahanghir Biabani 3
1 Assistant Professor of Economics, University of Payame Noor (Kohkiloyeh and Boyerahmad Branches), (Corresponding Author)
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, University of Shahid Beheshti
3 Associate Professor of Economics, Faculty of Management, Economics and Accountancy, University of Tehran Payame Noor (Tehran Branches)
چکیده [English]

This article provides a mathematical analysis of the formation of the long-run personal distribution income based on factor distribution in a macroeconomic structure. For this purpose, primarily with extraction, the relative factor’s share of national income in conventional macroeconomic production function showed that The factor's shares depend only on the parameter (α), not on the amounts of capital or labor or on the state of technology as measured by the parameter A. Then, in order to extraction, the Lorenz curve organized the parameters of population and economic income recipients based on the relative share of wage earners, stock returns and money interest. In the next step, using techniques of numerical analysis (Lagrange form of the interpolation polynomial), Lorenz curve equation derived based on the cardinal functions. Then we explain the integral Gini coefficient in terms of the Lorenz curve. Then we prove in a monetary system interest-based, the Gini coefficient automatically converges to one, in this condition the distribution of income get worse for wage earners and shareholders.  The results of this research are that interest-based monetary system has a negative effect on the personal income distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gini Coefficient
  • Factor Distribution
  • Monetary Interest Rate
  • Personal Distribution
- Abounoori, A. (1997). The Effect of Macroeconomic Indicators on Income Distribution in Iran. Journal of Tahghighate Eghtesadi, 51, 1-31 (In Persian).
- Ang, J. B. (2010). Finance and inequality: the case of India. Southern economic journal, 76(3), 738-761.
- Askari, E. , Pourkazemi, M.H. , Biyabani, J & Dallali Isfahani, R. (2016). An Axiomatic Analysis of the Effects of Interest Rate on the inflation and Convergence Speed in Achiving to Equilibrium in a Banach Space.Applied Theories of Economics, 1, 115-138 (In persian).
- Bakhtiari, s (2003). Analyzing the distribution of income using the parametric method. Ministry of Economic affairs and Finance press (in persian)
- Cesarano, F. (1998). Providing for the Optimum Quantity of Money. Journal of Economic Studies, 25(6), 441-49.
- Checchi, D., & García‐Peñalosa, Cecilia (2005). Labour Market Institutions and The Personal Distribution of Income in the OECD. Economica, 77(307), 413-450.‏
- Dallali Isfahani, R. (2002). Introduction to: A Mathematical Theory of Saving(1928). Journal of Faculty of Administrative And Economics University of Isfahan, 1, 35-49 (In persian).
- Dallali Isfahani, R & Vaez Barazani, M. (2009). Theoretical Foundations and Study of Structural and Monetary Projects Out of Financial Crisis, 20th Islamic Banking Conference, Tehran, Iran Institute of Banking Education (In persian).
- Daudey, E., & García-Peñalosa, C. (2007). The Personal and The Factor Distributions of Income in a Cross-Section of Countries. Journal of Development Studies, 43(5), 812-829.
- Davoodi, P & Barati, M. (2007). The Impacts of economic Policies on Income Distribution in Iran. Journal of Trade studies, 43, 283-322 (In persian).
- Dosi, G., Fagiolo, G., Napoletano, M., & Roventini, A. (2012). Income Distribution, Credit and Fiscal Folicies in an agent-based Keynesian Model. Journal of Economic Dynamics and Control, 37(8), 1598-1625.‏
- Friedman, M. (1969). The Optimum Quantity of Money and Other Essays, Chicago: Aldine Publishing Company, Hawthorne. New York.
- Jafari Samimi, A. (2011). Economic of the Public Sector1. Samt Press. (in persian)
- Jafari Samimi,A & Tehranchiyan, A. (2011). Mathematical Economics. Nima Press (In persian).
- Hayami, Y.,(1999). Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations. Oxford University Press (in persian)
- Hosseini, A(2013). Analysis of the Effects of Positive Monetary Interest Rates on Optimization and Sustainability. PhD Dissertation. University of Isfahan (In persian).
- Jenner, G. (1999). Das Ende des Kapitalismus: Triumph oder Kollaps eines Wirtschaftssystems?. Fischer-Taschenbuch-Verlag (In persian).
- Kerayechichian, A. (2008). Numerical analysis1 Ferdowsi University Press, Mashhad (In persian).
- Keynes, J. M. (1994). General Theory of Employment, Interest and Money. Atlantic Publishers & Dist.‏
- Kincaid, David R. , & Cheney, W. (1991). Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing, Brooks/Cole Publishing Company.
- Lucas, R. E. (1980). Equilibrium in a Pure Currency Economy. Economic inquiry, 18(2), 203-220.
- Mankiw, G. N. (2004). Macroeconomics. Cengage Learning‏ ( in persian).
- Namazi , H (2005). Economic Systems. Joint Stock Company. Sahami Press (In persian).
- Nikoueghbal, A. (2013). Rhetoric on “The End of Capitalism” - The Possibility of Forecasting the Future and the Possible Scenarios of Capitalism (In persian).
- Noferesti, Abolfazl.,  Razmi, Mohammad Javad (2014)The Effect of Financial Development in the Export Sector on Income Inequality in Iran. Quarterly journal of economics and modelling.shahid beheshti university, 13(4), 81–104 (In persian).
- Paighami, A. (2010). Critical analysis of "real-money" theories and "inter-temporal motivations" in interest topicology. phD Dissertation. Universit of Imam Sadiq.
- Piketty, T. (2015). About capital in the twenty-first century. American Economic Review, 105(5), 48-53.
- Ramsey, F. P. (1928). A Mathematical Theory of Saving. The Economic Journal, 38(152), 543-559.
- Renani, M. (1997). Market or Non Market. Tehran: Budjet and Planning Organization (In persian).
- Sen, A. (1973). On Economic Inequality. Oxford University Press‏ (In persian).
- Shaw, E.S. (1973). Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future1. New York: W.W. Norton & Co (In persian).