دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، خرداد 1398، صفحه 1-200 
تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی

صفحه 65-96

10.29252/ecoj.10.1.65

سیدکمیل طیبی؛ علیرضا کمالیان؛ علی سرخوش سرا؛ مصطفی مبینی دهکردی