دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1398، صفحه 1-200 
3. تحلیل اثرات جهانی‌شدن بر کسری بودجه دولت‌ها: رهیافت همسان‌سازی

صفحه 65-96

سیدکمیل طیبی؛ علیرضا کمالیان؛ علی سرخوش سرا؛ مصطفی مبینی دهکردی