آنالیز نقش سیاست پولی نامتعارف با استفاده از شاخص شرایط مالی: رهیافت خودرگرسیون برداری بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان،(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 دانشیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.29252/ecoj.10.1.211

چکیده

بانک­های مرکزی به طور معمول با استفاده از ابزار سیاست پولی نسبت به نوسانات تورم و شکاف تولید واکنش نشان می­دهند. با وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سیاست پولی بانک های مرکزی و اثرگذاری این سیاست­ها و ابزار قیمتی مورد استفاده، در جهت برقراری تعادل پایدار از کارایی لازم برخوردار نبود. در این شرایط استفاده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف در دستور کار بانک­های مرکزی قرار گرفت. استفاده از شاخص شرایط مالی، وضعیت فضای مالی موثر بر بنگاه­ها و خانوارها، جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی را نشان می­دهد. این مقاله با هدف شناسایی و آنالیز ساز و کار انتقال سیاست پولی، تأثیر شاخص شرایط مالی بر فعالیت­های اقتصادی ایران با استفاده از داده­های فصلی سال­های 1396-1385 برآورد شده­است. سپس با استفاده از توزیع پیشن و پسین در الگوی خودرگرسیو برداری بیزی متغیرهای کنش و واکنش آنی برای شاخص شرایط مالی در بازه مورد بررسی برآورد شده ­است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که شاخص شرایط مالی، بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه­گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی داشته و رشد اعتبارات نقش مهمی در شاخص شرایط مالی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of Unconventional Monetary Policy Using the Financial Conditions Index: The B-VAR Approach

نویسندگان [English]

  • Hadiseh Mohseni 1
  • Mosayeb Pahlavani 2
  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 3
  • Hosein Mirjalili 4
1 PhD Candidate in Economics, Faculty of Management an Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
2 Associate Professor of Economics, Faculty of Management an Economics,University of Sistan and Baluchestan ,Iran (Corresponding Author)
3 Associate Professor of Economics, Faculty of Management an Economics,University of Sistan and Baluchestan, Iran
4 Associate Professor of Economics, Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The central banks typically respond to inflationary fluctuations and production gaps by using monetary policy tools. The financial crisis in 2007 indicated that the monetary policy of central banks and pricing tools used to stabilize the economy have not been effective. Thus central banks utilized unconventional monetary policy to achieve financial stability the index of financial conditions indicates the financial climate affecting firms and households. This paper aims to identify and analyze the channel of monetary policy transmission and estimate the effect of the index of financial conditions on Iran's economic activity during the 2005-2017 period. Then, using the forward and backward distribution in the Bayesian VAR model, the impulse variables and immediate response to the financial condition indicator in the period under review are estimated. The findings of the paper indicate that financial conditions have negatively affected GDP and private sector investment, and credit growth has played a significant role in the financial condition index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Easing
  • Iranian Economy
  • Bayesian-VAR Model
  • Macro Variables
- Atr kar roshan, S $ Mahbubi, M. (2015). Extract financial condition indicator for Iran. Quarterly Journal of Economic Modeling Research, 24(6), 173-147 (In Persian).
- Baauw R.G.J. (2012), "A Financial Conditions Index for Russia: An adequate leading indicator GDP growth? Thesis for the MSc. Program Economics, August 10.
- Balcilar, M., Gupta, R,. Eyden, R & Thompson, k (2018). Comparing the forecasting ability of financial conditions indices: The case of South Africa, The Quareterly Review of Economics and Finance, 69, 245-259.
- Beaton, K., Lalonde, R. & Luu, C. (2009). A Financial Conditions Indexes for United States. Bank of Canada Discussion Peper NO.11.
- Boivin J., Kiely M., and Mishkin F. (2010). How has the monetary  transmission mechanism evolved over time? Handbook of Monetary Economics, 3, 369-422.
- Cohn, B. H., & Scatigna, M. (2014). Banks and Capital Requirements: Channels of Adjustment. Working Paper, 443.
- Dargahi, H $ Nikjoo, F. (2011). Making Financial Stress Indicator for Iran's Economy and reviewing its Impact on Economic Growth. Journal of Economic, 47(4), 19-40 (In Persian).
- Dudley, W. & Hatzius, J. (2000). The Goldman Sachs Financial Conditions Index: The Right Tool for a New Monetary Policy Regime. Global Economics Paper No. 44. 
- Elison, M. & Tischbirek, A. (2014) Unconventional government debt purchases as a supplement to conventional monetory policy. Journal of Economic Dynomics & control, 43,199-217.
- English, W., Tsatsaronis, K., & Zoli, E. (2005). Assessing the Predictive Power of Measures of Financial Conditions for Macroeconomic Variables. BIS Papers No. 22.
- Sandahl, F. J., Holmfeldt, M., Ryden, A., & Stromqvist, M. (2011). An Index of Financial Stress for Sweden. Sveriges Riksbank Economic Review2.
- Freedman, C. (1995). The Role of Monetary Conditions and the Monetary Conditions Index in the Conduct of Policy. Bank of Canada Review, , 53-59.
- Fakhri, M. (2010). The method of analyzing the basic components and studying the factors of the case study: extracting the asset price index and its effect on inflation, Department of Economic Reviews and Policy, 41 (In Persian).
- Gauthier, C., Graham, C., & Liu, Y. (2004), Financial Conditions Indexes for Canada. Bank of Canada Working Paper No. 22.
- Goodhart, C. & Hofmann, B. (2002). Asset Prices and the Conduct of Monetary Policy. Royal Economic Society Annual Conference.
- Goodhart, C. & Hofmann, B. (2001). Asset Prices, Financial Conditions, and the Transmission of Monetary Policy. Paper prepared for the conference on Asset Prices, Exchange Rates and Monetary Policy. Stanford University March 2-3.
- Hatzius, J., Hooper, P., Mishkin, F.S., Schoenholtz, K.L., & Watson, M.W. (2010). Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis. NBER Working Papers 16150(http://www.nber.org/papers/w16150.pdf; downloaded on April 7th, 2012)
- Ho, G. & Lu, Y. (2013), “A Financial Conditions Index for Poland,” IMF Working Paper, No. 13/252.
- Hofman, D.(2011). A Financial Conditions Index for Russia. Russian Federation: Selected Issues Paper, IMF Country Report No.11/295, pp.34-41.
- Hunt, B., & Orr, A. (1999). Inter-forecast Monetary Policy Implementation: Responding to Unexpected Exchange Rate Developments. Reserve Bank of New Zealand Bulletin, 62(1).
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics. 3(4): 267-358.
- Komijani, A. $   Mashhadi Ahmad., F. (2012). Monetary policy and its impact on economic growth with an emphasis on the rate of bank interest in Iran. Journal of Economic Research, 47(4). 179-200 (In Persian).
- Manning, J., & Shamloo, M. (2015). A Financial Condition Index for Greece. IMF Working Paper No. 15/220.
- Mirjalili, H, (2016), Conventional vs. Unconventional Monetary Policy;A Comparative Study. Journal of Comparative Economics, 2(1). 111-125 (In Persian).
- Mishkin, F. S. (1995). Symposium on the monetary transmission mechanism. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 3-10.
- Noferesti, M. & asbaghi, Ra.(2013).financial frictions and the effectiveness of monetary policy instruments on the strength of the banking system credit, Quarterly Journal of Economics and Modelling, 9(2), 64-90.
- Sadighi shahedani, M., Saheb honar, H. & Dolat Abadi M. (2011). Investigating the effect of monetary shocks on macroeconomic variables using BVAR method Case study Iran. Quarterly Journal of Applied Economic Studies, 4(1). 91-134.
- Swiston, A. (2008). A U.S. Financial Conditions Index: Putting Credit Where Credit is Due, IMF Working Paper No. 08/161.
- Tagizadeh, H., Zamanian, GH, & herati, J. (2016). Calculation of monetary and financial condition indicators using principal component analysis method for Iranian economy. Quarterly Journal of Applied Economic Studies, 47, 29-57 (In Persian).
- Vonen, N. H. (2011), A Financial Condition Index for Norway, Norges Bank, No.07/.
- Zareai, Zh. (2014). Evaluation of Financial Indicators in Iran. Journal of Money And Economy, 9(3), 173-149 (In Persian).